UZ RU

Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида

Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси ва Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ буюраман:

  1. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2010 йил 17 декабрдаги 105-сон буйруги (рўйхат рақами 2169, 2010 йил 22 декабрь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2010 й., 51-сон, 502-модда) билан тасдиқланган Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқномага иловага мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин.
  2. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

Вазир                                               Д.Кучкаров

Тошкент ш.,

2018 йил 1 март

45-сон

 

Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
2018 йил 1мартдаги
45-сон буйруғига
ИЛОВА

Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги йўриқномага
киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар

1. Қуйидаги мазмундаги 21-банд билан тўлдирилсин:

“21. Марказлаштирилган молия-бухгалтерия хизматида бухгалтерия ҳисоби бўйсунувидаги қуйи муассасалар кесимида алоҳида мазкур Йўриқномага мувофиқ юритилади.”.

2. 82-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“82. Асосий воситаларнинг бутлиги устидан назоратни йўлга қўйиш ва уларнинг ҳисобини ташкил этиш учун ҳар бир объект (предмет)га, кутубхона фондларидан ташқари, ўн белгидан иборат инвентар рақами берилади.

Бунда, дастлабки уч белги субсчётни билдиради, тўртинчи ва бешинчи белги - гуруҳни, қолган беш белги эса, предметнинг гуруҳдаги тартиб рақамини билдиради. Гуруҳлар ажратилмаган субсчётлар бўйича эса, тўртинчи ва бешинчи белги “Нол” билан белгиланади.

Масалан, 0100000001 - инвентар рақамида 010 “Тураржой иморатлар” субсчётини, 001 - объектнинг тартиб рақамини билдиради;

0131000001 - инвентар рақамида 013 “Мантина ва жиҳозлар” субсчётини, 10-гуруҳ - х>Ькалик инвентари, 00001 - предметнинг тартиб рақамини билдиради.”

3. 112-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“112. Ташкилотлар асосий воситаларининг эскириши мазкур Йўриқноманинг 63-иловасига мувофиқ бюджет ташкилотлари асосий воситаларининг йиллик эскириш меъёрларидан (кейинги ўринларда эскириш меъёрлари деб юритилади) келиб чиққан ҳолда, ҳар йили аниқланади ва ҳар ойда шу ташкилотларнинг бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботида акс эттирилади.

Бунда эскириш меъёрлари асосий воситаларнинг дастлабки (тикланиш) қийматига нисбатан фоизларда белгиланади.”.

4. 116-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“116. Эскириш қуйидаги асосий воситалар бўйича аниқланмайди: архитектура ва санъатнинг ноёб ёдгорликлари бўлган иморатлар ва иншоотлар, кабинет ва лабораторияларда жойлашган ўқув ишлари ва илмий мақсадларда фойдаланиладиган жиҳозлар, экспонатлар, нусхалар, амалдаги ва амал қилмаётган моделлар, макетлар ва бошқа кўргазмали қўлланмалар, маҳсулдор қора моллар, қўтослар, ҳайвонот олами экспонатлари (ҳайвонот боғи ва шунга ўхшаш ташкилотларда), фойдаланиш мумкин бўлган ёшга етмаган кўп йиллик кўчатлар, кутубхона фондлари, фильмлар фонди, саҳнага қўйиш ускуналари, бадиий ва музей буюмлари, қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилмаган капитал қурилиш объектлари ёки унинг қисмлари ҳамда тугалланмаган қурилишлар.”.

5. Қуйидаги мазмундаги 1181-банд билан тўлдирилсин:

“1181. Мавсумий тусга эга бюджет ташкилотларида фойдаланилаётган асосий воситалар бўйича эскириш суммаси 118-бандда белгиланган тартибда аниқланади.”.

6. 210-банд қуйидаги мазмундаги учинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

“Келгусида ишлаб чиқариш жараёнида фойдаланиш мумкин бўлган чиқиндиларнинг кирим қилиниши 06 “Бошқа товар-моддий захиралар” ва бошқа счётларнинг тегишли субсчётлари дебетида ва 090 “Товар (иш, хизмат)ларга харажатлар” субсчёти кредитида акс эттирилади.”.

7. 231-банднинг иккинчи хатбошисидаги “15 ва бошқа” деган сўзлар “15, 23 ва бошқа” деган сўзлар билан алмаштирилсин.

8. Қуйидаги мазмундаги 2351 - 2358- бандлар билан тўлдирилсин:

“2351. Қуйидаги ҳолларда ҳисобот чорагининг сўнгги иш куни охирида харажатлар сметасида бўшаб қолган маблағлар тежаб қолинган ҳисобланмайди ва тегишли бюджетга қайтарилиши ёки тегишли бюджетда қолиши керак:

бюджет ташкилотларининг тармоғи, штатлари ва контингентлари бўйича режа бажарилмаганда;

бюджет ташкилотларининг тасдиқланган штат жадвалида назарда тутилган штат бирликлари тўлдирилмаганда;

капитал қўйилмаларни молиялаштириш учун назарда тутилган маблағлар молия йили якуни бўйича тўлиқ ўзлаштирилмаганда;

бюджет ташкилотлари фаолияти тўхтатиб турилганда - тўхтатиб турилган давр учун;

бюджет ташкилотларининг тасдиқланган харажатлар сметаларида назарда тутилган, давлат молиявий назорати бўйича тадбирлар давомида аниқланган ортиқча ва қонунга хилоф равишда бюджетдан ажратилган маблағларнинг суммалари;

қонун ҳужжатлари қабул қилиниши муносабати билан бюджетдан ажратиладиган маблағлар миқдорларининг қисқартирилиши суммалари;

молия йили бошига товар-моддий қимматликларнинг нормативдан ортиқ захираларининг суммалари;

дотациялар ва субсидияларни тўлаш учун мўлжалланиб, аммо зарурати қолмаган суммалар.

2352 . Ходимлар сонининг тўлдирилмаганлиги натижасида бўшаб қолган маблағлардан бир йўла бир неча касбда (лавозимда) ишлаганлиги, хизмат кўрсатиш доираси кенгайганлиги, бажариладиган ишлар ҳажмининг ортганлиги, ўзининг асосий иши билан бирга, ишда вақтинча бўлмаган ходимларнинг вазифаларини бажарганлик учун қўшимчалар белгилашга, шунингдек ҳомиладорлик, туғиш ва меҳнатга лаёқатсизлик нафақаларини (вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик нафақалари) тўлаш учун фойдаланилиши мумкин.

2353. Бюджет ташкилотларининг молия йилида фойдаланилмай қолган бюджетдан ташқари маблаглари кейинги молия йилига ўтади ҳамда улардан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда фойдаланилади. Ўтган молия йилида фойдаланилмай қолган бюджетдан ташқари маблағлар кейинги молия йилида қайта тақсимланмай ўша мақсадларда фойдаланилади.

2354. Бюджет ташкилоти қайта ташкил этилган (қўшиб юборилган, қўшиб олинган, ўзгартирилган) ҳолларда, бюджет ташкилотининг бюджетдан ташқари маблаглар бўйича ҳисобварақларидаги (шахсий газна ҳисобварақларидаги) қолдиқ маблағлар қайта ташкил этилган бюджет ташкилоти тасарруфида қолади, қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

2355. Бюджет ташкилоти бўлиш ёки унинг таркибидан бир ёхуд бир неча бюджет ташкилотини ажратиб чиқариш шаклида қайта ташкил этилганда бюджетдан ташқари маблағлар бўйича ҳисобварақларидаги (шахсий ғазна ҳисобварақларидаги) қолдиқ маблағлар қайта ташкил этилган бюджет ташкилотлари бўйича мутаносиб равишда тақсимланади, қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

2356 . Бюджет ташкилотларини Узбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан сақлаш харажатлари тўхтатилган ҳолларда, бюджетдан ташқари маблағлар қолдиғи мазкур ташкилот тасарруфида қолади, қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

2357 . Тугатилган бюджет ташкилотининг бюджетдан ташқари маблағлар бўйича ҳисобварақларидаги (шахсий ғазна ҳисобварақларидаги) маблағлар қолдиғи белгиланган тартибда тегишли бюджет даромадларига ўтказилади, қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

2358 . Бюджет ташкилотларининг ҳисобварақларига (шахсий ғазна ҳисобварақларига) нотўғри келиб тушган маблағлар қайтарилиши бюджет ташкилоти томонидан тўловчи мурожаат қилган кундан бошлаб ўн банк куни мобайнида амалга оширилади”.

9.275-банднинг биринчи хатбошисидаги “Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Таълим муассасаларини реконструкция қилиш, мукаммал таъмирлаш ва жиҳозлаш бўйича бюджетдан ташқари жамғарма, Республика йўл жамгармаси” деган сўзлар “давлат мақсадли жамгармаларига мажбурий ажратмалар” деган сўзлар билан алмаштирилсин.

10.296-банддаги “ҳисоб-китоблар, жумладан, марказлашган тартибда берилган моддий активларга” деган сўзлар “ҳисоб-китобларга” деган сўзлар билан алмаштирилсин.

11. 297-банддан иккинчи ва учинчи жумлалар чиқариб ташлансин.

12.308-бандда:

қуйидаги мазмундаги учинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

“Ишлаб чиқарилган товарлар (ишлар, хизматлар)нинг таннархига киритилмайдиган давр харажатлари 211 “Давр харажатлари” субсчёти дебети ва сарф-харажатларни ҳисобга олувчи тегишли субсчётлар кредитида акс эттирилади.”;

учинчи хатбоши тўртинчи хатбоши деб ҳисоблансин.

13. Мазкур ўзгартириш ва қўшимчаларнинг иловасига мувофиқ тахрирда 63-илова билан тўлдирилсин.

Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби
тўғрисидаги йўриқномага киритилаётган
ўзгартириш ва қўшимчаларга
ИЛОВА

“Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби
тўғрисидаги йўриқномага
63-ИЛОВА

Бюджет ташкилотлари асосий воситаларининг йиллик эскириш

МЕЪЁРЛАРИ

Гуруҳлар

т/р

Кичик

гурухлар

т/р

Асосий воситаларнинг номи

Эскиришнинг

йиллик

нормаси,

фоизларда

I

 

Бинолар, иморатлар ва иншоотлар

5

 

1.

Бинолар, иморатлар

 

2.

Нефть ва газ қудуқлари

 

3.

Нефть-газ омборлари

 

4.

Кема қатнайдиган каналлар, сув каналлари

 

5.

Кўприклар

 

6.

Дамбалар, тўғонлар

 

7.

Дарё ва денгиз причал иншоотлари

 

8.

Корхоналарнинг темир йўллари

 

9.

Қирғоқни мустаҳкамловчи, қирғоқни ҳимояловчи иншоотлар

 

10.

Резервуарлар, цистерналар, баклар ва бошқа сиғимлар

 

11.

Ички хўжалик ва хўжаликлараро суғориш тармоги

 

12.

Ёпиқ коллектор-дренаж тармоғи

 

13.

Ҳаво кемаларининг учиш-қўниш йўллари, йўлаклари, тўхташ жойлари

 

14.

Боғларнинг ва ҳайвонот боғларининг иншоотлари

 

15.

Спорт-соғломлаштириш иншоотлари

 

16.

Иссиқхоналар ва парниклар

 

17.

Бошқа иншоотлар

II

 

Узатиш қурилмалари

 
 

1.

Электр узатиш ҳамда алоқа қурилмалари ва линиялари

8

 

2.

Ички газ қувурлари ва кувурлар

 

3.

Водопровод, канализация ва иссиқлик тармоқлари

 

4.

Магистрал қувурлар

 

5.

Бошқалар

III

 

Куч-қувват берадиган машиналар ва ускуналар

 
 

1.

Иссиқлик техника ускуналари

8

 

2.

Турбина ускуналари ва газ турбиналари қурилмалари

 

3.

Электр двигателлари ва дизель-генераторлар

 

4.

Комплекс курилмалар

 

5.

Бошқа куч-қувват берадиган машиналар ва ускуналар (ҳаракатланувчи транспортдан ташқари)

 

Гуруҳлар

т/р

Кичик

гуруҳлар

т/р

Асосий воситаларнинг номи

Эскиришнинг

йиллик

нормаси,

фоизларда

IV

 

Фаолият турлари бўйича иш машиналари ва ускуналар (ҳаракатланувчи транспортдан ташқари)

 
 

1.

Иқтисодиётнинг барча тармоқларига тегишли машиналар ва ускуналар

15

 

2.

Қишлоқ хўжалиги тракторлари, машиналари ва ускуналари

 

3.

Коммутациялар ва маълумотларни узатиш рақамли электрон ускуналари, рақамли тизимлар узатиш ускуналари, рақамли алоқа ўлчов техникаси

 

4.

Иўлдош, уяли алоқа, радиотелефон, пейжинг ва транкинг алоқа ускуналари

 

5.

Узатишлар тизимлари коммутацияларининг ўхшаш ускуналари

 

6.

Киностудияларнинг махсус ускуналари, тиббий ва микробиология саноати ускуналари

 

7.

Компрессор машиналари ва ускуналари

 

8.

Насослар

 

9.

Юк кўтариш-транспорт, юк ортиш-тушириш машиналари ва ускуналари, тупроқ, карьер ҳамда йўл-қурилиш ишлари учун машиналар ва ускуналар

 

10.

Устун-қозиқ қоқиш машиналари ва ускуналари, майдалаш- янчиш, саралаш, бойитиш ускуналари

 

11.

Технологик жараёнлар учун барча турдаги сиғимлар

 

12.

Нефть қазиб чиқариш ва бурғулаш ускуналари

 

13.

Бошқа машиналар ва ускуналар

V

 

Ҳаракатланувчан транспорт

 
 

1.

Темир йўлнинг ҳаракатдаги таркиби

8

 

2.

Денгиз, дарё кемалари, балиқчилик саноати кемалари

 

3.

Ҳаво транспорти

 

4.

Автомобиль транспортининг ҳаракатдаги таркиби, ишлаб чиқариш транспорти

20

 

5.

Енгил автомобиллар

 

6.

Саноат тракторлари

 

7.

Коммунал транспорт

10

 

8.

Махсус вахта вагонлари

 

9.

Бошқа транспорт воситалари

20

VI

 

Компьютер, периферия қурилмалари, маълумотларни қайта ишлаш ускуналари

 
 

1.

Компьютерлар

20

 

2.

Периферия қурилмалари ва маълумотларни қайта ишлаш ускуналари

 

3.

Нусха кўчириш-кўпайтириш техникаси

 

4.

Бошқалар

VII

 

Бошқа гуруҳларга киритилмаган қатъий белгиланган активлар

 
 

1.

Кўп йиллик дов-дарахтлар

10

 

2.

Идора мебели ва ускуналари (шу жумладан телефон аппаратлари, ҳисоблаш қурилмалари ва бошқалар)

15

 

3.

Бошқалар

10