UZ RU

СанКваМ №0161-04.Узбекистон Республикаси худудини одамлар учун хавфли булган карантин ва б0шқа юкумли касалликлар кириб келиши ва таркалишидан мухофаза килиш санитария коидалари ва меъёрлари

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ


САНИТАР ҚОИДАЛАР

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ХУДУДИНИ ОДАМЛАР УЧУН ХАВФЛИ БУЛГАН КАРАНТИН ВА Б0ШҚА ЮКУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР КИРИБ КЕЛИШИ ВА ТАРКАЛИШИДАН МУХОФАЗА КИЛИШ САНИТАРИЯ КОИДАЛАРИ ВА МЕЪЁРЛАРИ


СанКваМ 0161-04

  Ўзбекистон Республикаси Бош Давлат
Санитария врачи
Соғлиқни Сақлаш Вазирининг муовини
________Б.И.Ниязматов
“__9__” __08__ 2004 йил


«ТАСДИКЛАЙМАН»

Санитар меъёрлар, коидалар ва гигиеник нормативларга риоя цилмаганлик, уни бажармаганлик учун Ўзбекистон Республикасининг амалдаги конунларида жавобгарлик белгиланган.

Инсонлар учун хавфли карантин ва бошка юкумли касалликларнинг Ўзбекистон республикаси худудига кириб келиши ва таркалишидан химоялаш, Узбекистон республикаси ахолисини эпидемияга карши мухофазалаш максадида ушбу санитар коидалар жорий этилган.

Мулкчилик шаклидан катъий назар, барча давлат органлари, корхоналар, мансабдор ва жисмоний шахсларнинг ушбу санитар коидаларга амал килишлари мажбурийдир.

Умумий қоидалар

1.1. Ушбу коидалар, 1992 йил «Узбекистон Республикасининг давлат санитария назорати туғисида»ги қоунига ва Узбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг 02.03.98 й. «Санитария конунларини бузганлик учун жавобгарликни кучайтириш туррисида» фармонига асосан ишлаб чикилган.

1.2. Коидаларда, 1969 й. 25.07. XII Бутунжахон сорликни саклаш ассамблеясида кабул килинган халкаро тиббий-санитария коидалари талаблари ва унга 1973 й 23.05. XXVI, 1981 й. 20.05. XXXIV Бутунжахон сорликни саклаш ассамблеяларида киритилган узгаришлар инобатга олинган. Ушбу коидаларда инобатга олинмаган х;олатларда, 1969 йилги халкаро тиббий-санитар коидаларнинг 1983 йилда узгартиришлар киритилиб, кайта чоп этилган 3- босмасига суяниш керак. Халкаро тиббий санитария коидалари кайтадан куриб чикилгандаги тегишли узгаришлар ушбу коидаларга хам киритилиши мумкин.

1.3. Ушбу коидаларда, Жахон сорликни саклаш ташкилотининг, янги пайдо булаётган ва бошка кассалликлар устидан эпидемик кузатув олиб бориш ва уларга карши курашиш булими (1997 й. сентябр), Ўзбекистон республикаси учун янги ёки бу худудга хос булмаган касалликпарни аниклаш тизимларини куллаш ва халкаро сорликни саклаш учун бевосита ахамият касб этадиган, синдром ёндашув асосида хабар бериш буйича таклифлари инобатга олинган.

1.4. Ушбу коидалар куйидаги юкумли касалликларга тааллукпи:
- улат, вабо, сарик иситма, (карантин юкумли касалликлар);
- контагиоз геморрагик иситмалар (Эбола, Ласса, Марбург, Мачупо);
- безгак ва бошка чивинлар оркали таркаладиган одамлар учун хавфли юкумли касалликлар (Денге, Чикунгунья, Рифт водийси, Рарбий Нил иситмаси, рарбий ва шаркий Америка - от энцефалити; Япония, Калифорния, Сент-Луис, Муррея водийси ва бошка энцефалитлар).

1.5. Узбекистон республикаси худудини санитар мухофаза килиш бир томондан юкорида кайд килинган юкумли касалликларнинг хориждан кириб келиши ва таркалишининг олдини олиш булса, бошка томондан ушбу юкумли касалликларнинг республика худудидаги мавжуд табиий ва антропургик учокларидан, яъни улат ва урта осиё (Конго - Крим) геморрагик иситмаси табиий учокларидан, безгакнинг антропургик учокларидан, шунингдек ташки мухит объектларида айланиб юрган патоген вибриофлоралар таркалишнинг олдини олиш

1.6. Узбекистон республикаси худудини санитар химоя килиш, ушбу коидаларнинг 1.4. бандида келтирилган касалликлардан республика ах;олисини эпидемияга карши *имоя килиш, ушбу касалликлар кайд килинганда, эпидемик учокпарни чегаралаш, йукотиш буйича умумдавлат чора-тадбирлар тизимидан иборат.

Коидаларда курсатилмаган, инсонларда учрайдиган юкумли касалликлар кайд килинганда, барча эпидемияга карши чора-тадбирлар, шу жумладан хорижий транспорт воситалари ва ажнабий фукароларга нисбатан хам, Узбекистон республикаси худудидаги амалдаги буйрукпар, фармойишлар, йурикномалар, курсатмалар ва услубий кулланмаларга мос равишда олиб борилади.

1.7. Узбекистон республикаси Согликни саклаш вазирлиги республика худудини санитар мухофазалаш чора тадбирларини амалга оширади, идоравий, сорликни саклаш вазирлиги тизимига карашли булмаган тиббий хизматларнингиш иш фаолиятини муофиклаштиради ва уларнинг фаолияти устидан назора урнатади.

1.8. Узбекистан ва Коракалпогистон республикалари, вилоят, шахар в. туманларнинг Давлат санитария-эпидемиология назорати марказлари узларинин хизмат курсатиш худудларида, санитар мухофазалаш чора-тадбирларинин1 бажарилиши устидан давлат санитария назоратини амалга оширади.

1.9. Узбекистан республикаси СОРЛИКНИ саклаш вазирлиги, унин1 жойлардаги органлари ва муассасалари ишлаб чикарган, кабул килган, худудларни санитар мухофаза килиш масалалари буйича чора-тадбирларни, карорларни, барча вазирликлар, давлат ва хусусий корхоналар, муассаалар, ташкилотлар, касаба кумиталари ва бошка жамоатчилик ташкилотлари, мансабдор шахслар, фукаролар шу жумладан ажнабийлар, шунингдек халкаро ва хорижий ташкилотлар, муассасалар бажаришга мажбурдирлар.

1.10. Узбекистон республикаси худудини санитар мухофаза килиш буйича тадбирлар, идоралараро хисобланиб, СОРЛИКНИ саклаш тизимиининг жойлардаги бошкарув органлари томонидан ишлаб чикилиб, Коракалпористон республикаси Юкори Кенеши, вилоят, туман, шахар хокимиятлари томонидан хар 5 йилда бир марта тасдикланадиган паразитар ва юкумли касалликларга карши курашиш ва уларнинг олдини олиш буйича комплекс режа таркибига киради. Жойлардаги махаллий шароит ва эпидемик вазиятни инобатга олиб, режага узгартиришлар киритилади.

1.11.Согликни саклаш вазирлиги белгиланган тартибга муофик, республика худудида ва хорижий давлатпарда карантин ва бошка юкумли касалликпар буйича эпидемик вазият узгарганлиги хакидаги тезкор маьлумотларнинг, идоравий тиббий хизматларга,уларга турридан-турри буйсинадиган санитария-эпидемиология назорат марказларига, шунингдек зпидемияга карши профилактик тадбирларни утказувчи бошка вазирликларга, идораларга берилишини таъминлайди.

1.12. Хорижий давлатлар худудларида ушбу коидаларга киритилган ва аввал ушбу худудда кзйд килинмаган касалликпар учраганда, ушбу давлатлар элчихоналари ва Узбекистон республикаси ваколатхоналари, Узбекистон республикаси Согликни саклаш вазирлигига зарарланган худуд, касалликка чалинганлар сони ва махаллий хокимият'лар томонидан утказилаётган эпидемияга карши чора -тадбирлар туррисида хабар берадилар.

1.13. Узбекистон республикаси Согликни саклаш вазирлиги чет давлатларга борувчиларни эхтиётдан эмлаш учун, лозим булган мамлакатлар руйхатини белгилаб, бу руйхатни ва унга киритилган узгаришларни махаллий Согликни саклаш органларига, идоравий тиббий хизматларга, шунингдек Узбекистон фукароларининг хорижга чикишини расмийлаштирувчи ташкилотларга етказади; охирги ташкилот Согликни саклаш вазирлиги томонидан белгиланган тиббиёт муассасаларида уз вактида эхётдан эмлаш утказилишига жавобгардир.

1.14. Узбекистон республикаси Согликни саклаш вазирлиги юкумли кассалликлар устидан халкаро эпидемик кузатув ва халкаро тиббий санитар коидаларнинг бажарилиши масалалари буйича белгиланган тартибга муофик ташки алокаларни амалга оширади. Жахон Согликни саклаш ташкилоти ва Узбекистон республикасида жойлашган чет мамлакатлар ваколатхоналари суровномаларига биноан, республика худудида ушбу коидага киритилган юкумли касалликпар буйича эпидемик ва эпизоотик вазият туррисида ахборат беради.

1.15. Қоидаларда белгиланган талаблар бажарилмаганда транспорт восталарининг ва алохида шахсларнинг шу жумладан хорижий фуқароларнинг Узбекистан республикаси худудига кириши ёки чикиши, шунингдек уларнинг юкларни, халкаро почта жунатмаларини олиб кириши ва олиб чикиши такикланиши мумкин. Ушбу коидаларга риоя килмаган ёки коидаларни бузган шахслар, Узбекистон республикаси конунларига асосан интизомий, маъмурий ва жиноий жавобгарликка тортилади.

1.16. Узбекистон республикаси худудини санитар мухофаза килиш, халкаро алокалардаги барча транспорт воситаларида, Узбекистон республикаси давлат чегарасидан утиш пунктларида, карантин ва ута хавфли юкумли касалликларнинг ташкаридан кириб келишида ёки уларнинг махаллий табиий, антропургик учокларида аммалга ошириладиган ташкилий, санитар-гигиеник, даволаш-профилактик ва эпидемияга карши чора-тадбирларни уз ичига олади.

1.17. Узбекистон республикаси худудида карантин ва ута хавфли юкумли касалликларнинг таркалиши ёки уларнинг ташкаридан кириб келиш хавфи турилганда, Узбекистон республикаси Вазирлар махкамаси карорига асосан, ушбу касалликлар буйича носорлом булган давлатлар билан давлат чегаралари оркали узаро алокалар вактинча чегараланади, зарурат булса тухтатилади ёки давлат чегараларидан утувчи шахслар, хайвонлар хамда юклар учун карантин урнатилади.

1.18. Ушбу Санитария коидалари тасдиклангандан кейин, аввалги 1998 йилда Узбекистан республикаси соғлиқни саклаш вазирлиги томонидан тасдикланганган «Узбекистон республикаси худудини инсонлар учун хавфли булган карантин ва бошка юкумли касалликлар кириб келиши ва таркалишидан муофаза килиш санитария коидалари ва меъёрлари» (СанМваК; №0080-98) уз кучини йукотади.

2. Ахолини карантин ва бошка ута хавфли юкумли касалликлардан эпидемияга карши мухофазалаш чора - тадбирлари

2.1. Узбекистон республикаси соғлиқни саклаш вазирлиги ва унинг таркибий булинмалари - Давлат санитария-эпидемиология назорат марказлари, Карантин ва ута хавфли юкумли касалликлар мухофазаси маркази, илмий- текшириш институтлари (Эпидемиология, микробиология ва юкумли касалликлар ИТИ, Вирусология ИТИ, Санитария-гигиена ва касб касалликлари ИТИ, Тиббий паразитология ИТИ) вабо ва табиий учокли, зооантропонозли юкумли касалликлар хамда ташки мухитнинг эпидемик хавфсизлиги устидан Узбекистон республикаси худудида эпидемик назорат олиб боради.

2.2. Узбекистон республикаси соғлиқни саклаш вазирлиги куйидагиларни таъминлайди:

2.2.1. Инсон саломатлиги учун хавфли булган юкумли касалликларнинг олдини олиш масалалари буйича вазирликларга, идоралар, миллий компаниялар, фирмалар, хусусий корхоналар хамда бошка ташкилотлар ва муассасаларга консультатив ва амалий ёрдам беришни;

2.2.2. Ушбу коидаларнинг 1.4. бандида келтирилган касалликлар инсонлар орасида кайд килинганда ёки гумон килинган беморлар аникланганда, уларга клиник (патологоанотомик) ва бактериологик ташхис куйишни, шунингдек бундай беморларни даволашни, уларнинг эпидемик учокларини чегаралаш ва йук килиш ишларининг бажарилишини;

2.2.3. Карантин ва ута хавфли юкумли касалликларга чалинган ёки гумон килинган беморлар билан мулокатда булганлар устидан тиббий кузатув олиб боришни;

2.2.4. Кушни давлатларда юкумли касалликлар таркалганлиги тугрисид; ахборот олинганда, Узбекистон республикаси худудига ушбу касалликларнин кириб келиши мумкин булган чегарадош ҳудудларда тезкор профилактик чора тадбирларини олиб боришни;

2.2.5. Комплекс иш режада кузда тутилган захирадаги эпидемм тузилмаларни, бино ва асбоб-анжомларни доимий тайёр холда саклашни;

2.2.6. СОҒЛИҚНИ саклаш, ветеринария ва бошца хизматларнинг халкарс ташиш билан боглик булган ёки табиий учокли худудларда иш олиб боришда узаро хамкорликдаги харакатларни ишлаб чикишни;

2.2.7. Хорижий сайёхлар учун мулжалланган мех;монхона ходимларини, сайёхларни, таржимонларни, транспорт воситаларининг (экипаж аъзолари, бригадалар) хайдовчиларини юкумли касалликларга гумон килинган беморлар аникланганда, бирламчи ёрдам курсатишни ташкил килиш ва бу хакда махсус муассасаларга ахборот бериш буйича тайёрлашни.

2.3. Узбекистон фукароларининг Макка шахрига умра ва хаж сафарларини ташкиллаштирувчи «Мовароуннахр мусулмонлари» идораси, карантин ва ута хавфли юкумли касалликлар буйича эндемик нохуш булган давлатларга тижорат ва бошка сайёхлик турларини ташкиллаштирувчи «Узбектуризм» концерни ва унинг булинмалари, узлари хизмат к^рсатаётган гурухларни борган давлатларида яшаш-коммунал шарт-шароитлар, сифатли озик-овкатлар, ичимлик суви ва малакали тиббий хизмат билан таъминлайдилар.

2.4. «Узбектуризм» концерни ва халкаро сайёхлик объектлари булган шахар хокимиятлари мулкчилик шакпидан к,атъий назар хорижий сайёхларга хизмат курсатувчи мехмонхоналарда тиббий хизмат учун хоналар ажратиб, уларни керакли анжомлар ва алока тармоклари билан таъминлайдилар.

2.5. Вазирликпар, идоралар, миллий компаниялар ва фирмалар карантин ва ута хавфли юкумли касалликлар буйича эндемик давлатларда ёки табиий учокли худудларда ишловчи узларининг хавфли гуруадаги ишчи ва мутахасисларнинг касалланишига йул куймаспик максадида, комплекс мухофазалаш чора- тадбирларини Узбекистон республикаси согликни саклаш вазирлиги билан келишилган холда ишлаб чикадилар.

2.6. «Узбектуризм» концерни Узбекистон республикаси соглиқни саклаш вазирлиги билан карантин ва ута хавфли юкумли касалликлар буйича эндемик давлатларга махаллий сайёхларни юбориш ва ушбу давлатлардан хорижий сайёхларни кабул килиш шарт-шароитларини келишишлари лозим.

2.7. Коракалпоғистон республикаси Юкори Кенеши, вилоят, шахар ва туманлар хокимиятлари, уларнинг коммунал хизматлари уз х;удудларида санитар - эпидемик баркарорликни таъминлаш учун, ахолини сифатли озик-овкат махсулотлари ва ичимлик суви билан таъминлайдилар. Бу ишлар уз навбатида Давлат назорат органлари томонидан назорат килинади.

Узбекистон республикаси давлат чегараларидан утиш пунктларида ва халкаро алокалар транспорт воситаларидан фойдаланишда кулланиладиган чора-тадбирлар

3.1. «Узбекистон хаво йуллари» МАК, «Узбекистон темир йуллари» ДАТК, Коракалпогистон республикаси ва вилоятлар автотранспорт акционерлик бирлашмалари, жойлардаги муассасалар рахбарлари ва шахсий транспорт воситалари эгалари куйидагиларни таъминлайдилар:

3.1.1. Хорижий давлатларга чикаётган транспорт воситаларни эпидемияга карши тайёрлашни;

3.1.2.Транспорт воситаларининг экипаж (бригадалар) аъзоларини ва йуловчиларини сифатли озик-овкат махсулотлари ва ичимлик суви билан таъминлашни;

3.1.3.Транспорт воситаларини химоялаш, портлар, бекатлар худуди ва объектларини, кемирувчи ва уларнинг эктопаразитлари кириб колишидан химоялаш, эпидемик курсатмаларга асосан рейсларда (хаво ва даре кемаларида, поездарда) дератизация ва дезинсекция ишларини утказишни.

3.2. Йуловчи ташувчи поездларнинг бошликлари, хаво ва дарё кемаларининг капитанлари хамда командирлари:

3.2.1. Экипаж аъзолари (бригадалар) ёки йуловчилар орасида карантин ва ута хавфли юкумли касалликларга гумон килинган беморлар (ушбу коидаларнинг 3.3. бандида келтирилган касаллик белгилари асосида) ва кемирувчиларнинг уликлари аникланганлиги, кайси йуналишда бораётганлиги ва транспорт воситасининг каерда турганлиги хакида зудлик билан маъмуриятга ва портлар (хаво, дарё), темир йуллари Давлат санитария эпидемиология назорат марказларига хабар берадилар. 3.2.2.Транспорт воситалари белгиланган йуналиш буйича харакатланаётганда, ушбу коидаларнинг 3.2.1. бандида курсатилган холатлар содир булганда, аникланган беморни вактинчалик алохидалаб, йуловчиларнинг саломатлигини кузатув остига олиб, бирламчи эпидемияга карши чора- тадбирларни утказадилар. Бундан ташкари кема капитанлари ва поезд бошликлари дезинфекция, дезинсекция ва дератизация ишларини утказишни, улган ёки тутилган кемирувчиларни еғиш сақлаш ва яқиндаги портга , бекатга олиб боришини таъминлайдилар. Транспорт восталаридаги экипаж ва бригада аъзоларини, юқумли касалликларга гумон килишда , касалликларнинг куйидаги белгилари асос булади: тана хароратининг кутарилиши (37° С дан юкори харорат), холсизлик, ич кетиши, тошма тошиши, лимфатик тугунларнинг катталашуви, сариклик, кон куйилиши ва кон кетиши. Санитария назорат пунктлари ходимлари учун ута хавфли юкумли касалликларга гумон килишда, ушбу коидаларнинг 4 бандида келтирилган белгилар асос булади.

3.4.Транспорт воситаларининг Узбекистан республикаси худудига кириб келгунига кадар бошликлар, капитан ва командирлар порт (аэропорт, темир йул бекатлари) маъмуриятига тезкор алока воситалари (радио ва бошкалар) оркали куйидаги маълумотларни хабар киладилар:

- дарё кемаларининг капитанлари - денгиз тиббий санитар декпарациясига асосан;

хаво кемаларининг командирлари - хаво кемалари умумий

хаво кемаларининг командирлари - хаво кемалари умумий декларациясининг тиббий санитар кисмига асосан;

- йуловчи ташувчи поездларнинг бошликлари - шу коидаларда келтирилган касалликларга гумон килинган беморлар ва улган кемирувчилар кайд килингалиги хакида.

Порт маъмурияти (аэропорт, темир йул бекатлари) олинган ахборотларни давлат чегараларидан утиш пунктларида (ушбу коидаларнинг 3.8. бандига муофик) тиббий курик олиб бориш вазифаси юклатилган тиббий муассасаларга тезлик билан етказади.

3.5. Узбекистон республикасига тегишли булган транспорт воситалар! юкумли касаллик белгилари булган беморлар, чивинлар, улган кемирувчш борлиги хакида ахборот олинганда, транспорт воситаси, унинг экипаж йуловчилари ва юклари республикамизнинг давлат чегараларидаги ут пунктларида тиббий (санитар) назоратдан утказилади.

3.6. Кириб келган транспорт воситаларини тиббий (санитар) назоратд утказиш куйидагиларни уз ичига олади:

3.6.1. Экипаж (бригада) аъзолари ва йуловчилар тиббий курикд, утказилади яъни аввал огзаки суровлар утказилади, кейин беморларни (гум< килинганларни) аниклаш максадида клиник-эпидемик курсатмаларга биноа тулик тиббий курикдан утказилади. Ушбу коидалар.да келтирилган касалликла синдромлари булган шахслар, гумон килинган ташхис инкор килингунга када| шу касаллик билан орриган хисобланиб, касалликнинг таркалиб кетмаслиги учу уларга нисбатан тулик; хажмда эпидемияга карши чора-тадбирлар ўтказилади;

3.6.2. Денгиз тиббий-санитар декларацияси, хаво кемаси умуми декларациясининг тиббий-санитар кисми, дератизация утказилганлиги ёки унда1 озод этилганлиги хакидаги гувохнома текширилади;

3.6.3. Йуналиш маршрутларини аниклаш учун (эпидемик курсатмап биноан) йуловчиларнинг паспорти, турилганлик туррисидаги гувохномаси вг чипталари текширилади.

3.6.4. Транспорт воситалари контейнерлар ва лихтерлар билан биргаликда санитар курикдан утказилади. Давлат чегараларидан утказиш пунктларида контейнерлар ва лихтерларни курикдан утказиш, факат юк олувчи томонидан очилганда ёки уларнинг бутунлиги бузилганда утказилади. Контейнер ва лихтерлар курсатилган пунктдан бошка ерга келтирилиб очилганда, унда кемирувчилар, экгопаразитлар борлиги ёки уларнинг хаёт фаолияти излари аникланганда зудлик билан махаллий давлат санитария назорати органларига хабар берилиши керак.

Давлат чегарасидан утиш пунктларида курик, тиббий (санитар) назоратдан бошланади. Хориждан кириб келган йуловчилар, транспорт воситалари ва юклар тиббий (санитар) назоратдан угганларидан кейин, шунингдек зарурат булганда уларга нисбатан эпидемияга карши чора-тадбирлар амалга оширилгандан сунг, чегара ва божхона назоратларидан утадилар.

3.8. Узбекистон республикаси давлат чегарасидан утиш пунктларида тиббий (санитар) назорат ушбу коидаларнинг 3.5. бандига асосан утказилади:

3.8.1. Халкаро автомобил йулларида, халкаро дарё портлари ва аэропотларда - Узбекистон республикаси Соғлиқни саклаш вазирлиги Давлат санитария эпидемиология назорат марказларига тегишли санитар назорати пунктлари томонидан;

3.8.2. Давлат чегарасида жойлашган темир йул бекатларида - «Узбекистон темир йуллари» ДАТК тиббий-санитария хизматининг санитар-назорат пунктлари томонидан;

3.9. Тиббий (санитар) назорат олиб борувчи шахслар транспорт воситаларига, шунингдек экипаж аъзолари, бригадалар ва йуловчилар булиши мумкин булган хоналарга эркин кириш хукукига эга. Назоратдан сунг, зарурат булганда эпидемияга карши чора-тадбирлар утказилгандан кейин, транспорт воситаларига эркин харакатланиш хукуки берилади.

3.10.Чегара кушинларининг назорат килиб утказиш пунктлари, божхона ходимлари ва бошка муассасалар томонидан айрим шахсларни, транспорт воситаларини, юкларини давлат чегарасидан утиш пунктларида курикдан утказиш жараёнида, юкумли касалликлар белгилари булган беморларни аниклашга ёрдам бериб, хар бир аникланган бемор туррисида зудпик билан тиббий (санитар) назорат утказувчи (ушбу коидаларнинг З.8.1.,3.8.2.бандларидаги) муассасаларга хабар беради.

3.11. Дарё, хаво кемалари, поездлар маъмуриятларидан транспорт воситасида юкумли касаллик белгилари булган беморлар, эктопаразитлар, улган кемирувчилар борлиги хакида хабар келмаган вактда, транспорт воситалари ушбу коидаларнинг 3.8. бандида курсатилган тиббий муассасалардан рухсат олиб, уз йулида давом этиши мумкин.Давлат чегарасидан утказиш пунктларида назоратни амалга оширувчи чегара кушинлари назорат пунктлари, божхона муассасалари ва бошка органларга, давлат чегарасидан утувчи темир йул ва автомобил воситаларини назоратдан утказиш вактида, юкорида келтирилган ахборотлар такдим этилмаганда, улар тиббий (санитар) назоратдан утмасликлари мумкин.

3.12. Эпидемик вазиятни аниклаш максадида Узбекистон республикаси сорликни саклаш вазирлиги курсатмасига биноан, ушбу коидаларнинг 3.8.бандида санаб 'ртилган тиббий муассасалар, гарчи юкумли касаллик билан огриган беморлар хакида ахборот булмаса хам, транспорт воситаларини танлаб тиббий (санитар) назоратдан утказишлари мумкин.

3.13. Узбекистон республикаси Божхона кумитаси, «Узбекистон темир йуллари» ДАТК, «Узбекистон хаво йуллари» МАК, Корапалпогистон республикаси ва вилоятлар автотранспорт акционерлик бирлашмалари таъминлайдилар:

3.13.1. Тиббий (санитар) назоратни амалга оширувчи ходимлар ва беморни алохидалаш учун, жихозланган хоналар билан бепул таъминлашни. Бу хоналар порт (аэропорт, вокзал) худудида жойлашган булиб, доимий алока воситасига зга булиши лозим;.

3.13.2. Тиббий (санитар) назоратни тезкор утказиш учун тиббий муассасз ихтиёрига транспорт (автомашина, кайик) ажратилишини;

3.13.3. Худудларини, объектлар ва транспорт воситаларини керакли холатини;

3.13.4. Атроф мухитнинг (порт акваторияси, аэропорт, темир йул бекатлари, автовокзаллар худудлари) чикинди, маиший-хужалик, балласт сувлар, ахлат ва чикиндилар билан ифлосланишининг олдини олишни;

3.13.5. Халкаро дарё портлари ва аэропортларда санитар тухташ жойларини, халкаро автовокзаллар ва халкаро автомобил йулларининг Давлат чегарасидан ^иш жойларида, темир йул бекатларида санитар майдончаларини ажратиш ва жихозлаш ( ичимлик суви таъминоти, канализация, ёритиш, телефон ёки радиоалока, келиш йуллари).

3.14. Коидаларда келтирилган юкумли касалликлар белгилари булган беморлар аникланганда ёки шу касалликка гумон килинганда, эпидемияга карши чора-тадбирлар куйидагиларни уз ичига олади:

3.14.1. Тиббий (санитар) курик утказишни таъминловчи худудий ёки идоравий тиббий муассаса рахбарига зудлик билан хабар берилади;

3.14.2. Бемор зудлик билан вактинчалик алохидаланади, ташхисни аниклаш ва даволаш учун тезда шифохонага ёткизилади;

3.14.3. Транспорт воситаларини, юкхона ва юкларни дезинфекциялаш, дезинсекциялаш, дератизациялаш ишлари амалга оширилади;

3.14.4. Шифохонага ёткизилган беморга куйилган улат, вабо, контагиоз вирусли геморрагик иситмаларга тахминий ташхис, маслахат берувчи шифокор томонидан тасдикланганда, кейинги чора-тадбирлар шу коидаларнинг 4 ва 5 бандларига мос равишда олиб борилади.

3.15. Транспорт воситалари (хаво кемаларидан ташкари) хоналарида, транспорт объектларининг худудларида профилактик дезинфекция, дезинсекция ва дератизация ишларини Давлат санитария эпидемиология назорат марказлари ёки хужалик хисобидаги дезстанцияларнинг кучлари ёрдамида ушбу транспорт воситаларига эга булган муассаса ва ташкилотлар маблаги хисобидан амалга оширилади. Шунингдек кемирувчиларни кемадан киррокка ва киргокдан кемага утишининг олдини олиш чора-тадбирларини амалга оширадилар. Хаво кемаларида профилактик дезинфекция (дезинсекция, дератизация) ишлари барча холатларда «Узбекистан хаво йуллари» МАК санитар хизмати томонидан, баъзан худудий санитария эпидемиология назорат маркази ва хужалик хисобидаги дезстанциясини жалб этиш йули билан амалга оширилади,

3.16. Дезинфекция, дезинсекция ва дератизация ишлари транспорт воситаларига, юк ва баъзи шахсларга иложи борича ортикча нокулайлик ва зарар етказмасдан амалга оширилади.

3.17. Улат, вабо ва контагиоз вирусли геморрагик иситмаларга гумон килинган бемор булган транспорт воситаси йуловчилари ва юкпари билан эпидемияга карши чора-тадбирлар утказиш учун ушбу коидаларнинг 3.13.5. бандида курсатилган санитар тўхташ жойлари ( майдонча)га олиб борилади.

3.18. Транспорт воситаларида эпидемияга карши чора-тадбирлар зудлик билан, хеч кандай каршиликларсиз утказилиши лозим.

3.19. Алохидалаш вактида даволаш, яшаш ва овкатланиш, тиббий курикдан утказиш, бактериологик ёки бошка текширишлар, шу билан бирга эпидемик курсатмага асосан дезинфекция, дезинсекция ва дератизация ишлари учун хеч кандай туловлар олинмайди.

3.20. Узбекистан республикаси Мудофаа вазирлигининг транспорт воситаларини ва чет эл харбий транспорт воеиталарини эпидемияга карши химоялаш чора-тадбирлари кузда тутилган тегишли кулланмаларга асосан Мудофаа вазирлигининг муассасалари томонидан амалга оширилади.

3.21. Транспорт воситаларида, юк, шунингдек контейнерларда кулланилган чора - тадбирлар, фойдаланилган усуллар ва сабаблар хакидаги маълумотлар курсатилган гувохнома, транспорт воситалари маъмурияти илтимосига биноан Давлат санитария эпидемиология назорат марказлари томонидан берилади.Хаво кемаларига кулланилган тадбирлар туррисидаги ахборот умумий хаво йуллари декларациясининг санитар булимига киритилиши мумкин. Шунингдек Давлат санитария эпидемиология назорат марказлари томонидан йуловчилар илтимосига биноан (экипаж аъзолари, бригадалар) етиб келган, жунаб кетган вактлари хамда уларга ва юкпарига кулланилган чора - тадбирлар туррисида гувохнома берилади.

3.22. Зарарланган кемаларда уни тарк этолмайдиган йуловчи ва экипаж аъзоларига нисбатан уларни тиббий курикдан указиш ва зарур булганда тез тиббий ёрдам беришдан ташкари хеч кандай тадбирлар кулланилмайди.

3.23. Транспорт воситаларига нисбатан, етиб келган жойларида ^гказилган, коидаларда кузда тутилган барча тадбирлар (тиббий назорат утказишдан ташкари) кейинги портга (аэропортга, поезд бекатларига) етиб борганда кайтарилмайди, агарда йул давомида эпидемик ахамиятга эга булган холат аникланиб, курилган тадбирлар самарасиз деб топилган булмаса.

3.24. Хар кандай транспорт воситалари маъмурияти уларга нисбатан мазкур коидаларга мувофик Давлат санитария эпидемиология назорат марказлари томонидан тадбирлар кулланилишидан бош тортганда, ушбу транспорт воситаси республика худудига киритилмайди, кириб келганлари эркин алока килиш хукукидан махрум этилиб, зудлик билан оркага жунатиб юборилади ва бундай транспорт воситаларига ёкилги, сув ва озик;-овк;ат махсулотлари олишга рухсат берилади.

3.25. Республика худудига кириб келаётган юк ва молларга нисбатан санитар тадбирлар, факат ушбу юк ва молллар коидаларда курсатилган юкумли касаллик билан зарарланган худуддан келтирилган булса, ёки бу юклар юкорида курсатилган кжумли касаллик кузратувчилари билан зарарланган булиши мумкинлиги ва уларнинг таркалиш хавфи мавжудлиги туфисида Давлат санитария эпидемиология назорат марказларида маълумотлар булса, утказилади. Юк ва моллар (тирик хайвонлардан ташкари) транзит холда кайта юкланмасдан ташилганда уларга нисбатан хеч кандай санитария тадбирлари утказилмайди ва улар порт (аэропорт, темир йул бекатлари) да ушлаб турилмайди.

3.26. Зарарланган ёки зарарланганликка гумон килинган йуловчилар юкидан ташкари барча юклар, агар уларда зарарланган ашё ёки касаллик кузгатувчисини ташувчи хашоратлар борлигига гумон килинса, дезинфекция, дезинсекциядан утказилади.

3.27. Халкаро почта жунатмалари, улар таркибида куйидаги жунатмалар булган холларда санитар курикдан утказилади:

- улат, вабо, контагиоз вирусли геморрагик иситмалар билан огриган беморлар томонидан фойдаланилган ёки ифлослантирилган ички кийим, кийим кечак, пойафзал, чойшаблар булса;

- ушбу коидаларда келтирилган касалликларнинг таркалишида асосий касаллик манбаи булиши мумкин булган тирик хайвонлар.

3.28. Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги, Алока вазирлиги, Миллий авиокомпанияси ва Давлат акциядорлик темир йул компанияси билан келишилиб, 1994 йил. 16.06.да Республика Бош Давлат санитария врачи томонидан тасдикланган «Узбекистон республикаси худудида ва унинг ташкарисида патоген микроорганизмлар, бактерия токсинлари ва биологик таркибли захарларни олиб юриш ва ташиш коидалари»га мувофиқ Республика ичкарисига илмий максадларда олиб келинаётган ва Узбекистон Республикасидан ташкарига олиб чикиб кетилаётган уралган патоген микроорганизимлар культуралари ва бошка патоген биологик объектлар божхона ва санитар назоратдан утказилмайди.

3.29. Боришдан олдин юкумли касалликларга карши эхтиётдан эмлаш талаб килинадиган мамлакатларга турли хил транспорт воситалари билан сафарга чикувчи барча фукораларда, тегишли Давлат санитария эпидемиология назорат марказлари томонидан, эмланганлик ёки кайта эмланганлик туррисидаги халкаро гувохномаларнинг борлиги ва хакикийлиги текширилади (3.8.банд); назоратни олиб боришда Узбекистон республикаси Соғлиқни саклаш вазирлигининг директив курсатмаларига асосланади. (Эмлаш, профилактик тадбирлар тугрисидаги Халкаро гувохнома намунаси 1,2- иловаларда келтирилган).

4.Ушбу коидаларда кузда тутилган касалликларнинг Узбекистан республикаси худудига кириб келиши ва таркалишининг олдини олишдаги махсус чора - тадбирлар

4.1. Ушбу коидаларда кузда тутилганидек, транспорт воситаларида касаллик синдромлари намоён булса, унга клиник ва бактериологик ташхис куйилгунга кадар синдром ёндашув принципи кулланилади.

4.2. Ушбу коидаларда кузда тутилган тегишли синдромлар борлиги, юкумли касалликка гумон килиш ва бирламчи эпидемияга карши чора - тадбирлар утказиш учун асос булади.

4.3. Улат касаллигининг кириб келиши ва таркалишининг олдини олиш чора-тадбирлари:

4.3.1. Улат касаллигининг упка, бубон ва бошка шакпларига гумон килинган беморларда учрайдиган касаллик белгилари:

-уткир респиратор синдромлар (тана хароратниг юкори булиши, иситмалаш, тилнинг ок караш билан копланиши, касалликнинг йутал билан уткир бошлМт ёки упка етишмовчилиги);

-лимфаденит синдромлари (тана харора"тиг юкори булиши, иситмалаш, кучли огрикли, катталашган, кизарган ва атрофдаги тукималар билан бирикиб кетган регионал лимфа тугунлар).

4.3.2. Улат ташхиси - бемордан улат касаллигининг кузгатувчиси ажратилгандан сунг куйилади.

4.3.3. Улат касаллигининг яширин даври ушбу коидалар буйича 6 кунгача деб белгиланади.

4.3.4. Транспорт воситаларида, коидаларнинг 4.3.1. бандидаги синдромлар булган беморлар аникланганда, куйидаги чоралар кулланилади:

- беморни зудпик билан шифохонага ёткизиш;

- беморга ташхис куйиш учун клиник ва бактериологик текшириш;

- йуловчи ва экипаж (бригада) аъзоларини алохидалаш (эпидемик курсатмаларга асосан зарарланиш хавфининг юкорилигини хисобга олган холда) ёки тиббий ва божхона назоратидан утган кундан бошлаб 6 кун давомида тиббий кузатувга олиш;

- колган барча бемор билан мулокатда булган, зарарланиш хавфи жуда кам деб саналган йуловчиларни ва экипаж аъзоларини яшаш жойларида 6 кун давомида тиббий кузатувга олиш (бемор аникланган кундан бошлаб);

- бемор томонидан фойдаланилган урин-тушаклар, ифлос чойшаблар, шахсий кийим - кечакпар ва бошка санитария хизмати ходимлари томонидан зарарланган деб хисобланган буюмларни дезинфекция ва дезинсекция килиш;

- транспорт воситаларининг бемор, кемирувчилар ва эктопаразитлар аникланган кисмларини ёки санитария хизмати ходимлари томонидан зарарланган деб хисобланган бошка кисмларини, дезинфекция, дезинсекция ва дератизация килиш.

Улат касаллигининг упка тури билан касалланган беморлар аникланганда, мулокатда булганлардан, зарарланиш хавфи булиб алохидаланганлар, бурун - томок кисмида касаллик кузгатувчилари мавжудлигига бактериологик текширилади ва уларга, бактериологик текширув натижаларидан катъий назар профилактик даволаш муолажалари утказилади.

Бундай холларда, алохидаланганлар орасида, чет эл фукаролари булса, профилактик даволаш, уларнинг розилиги билан амалга оширилади, агарда алохидаланган вактда, уларнинг тана харорати кутарилса ёки улат касаллигининг бошка белгилари пайдо булса, бактериологик текширув натижаларидан катъий назар, уларга улат касаллигига карши даволаш муолажалари утказилади.

4.3.5. Улат касаллиги (гумон килинганлар) аникланган транспорт воситасидаги йуловчилар орасида, зарарланиш хавфи кам булиб, аникланган жойда алохидалаш зарурати булмаган транзит йуловчилар, уз йулларида давом этишлари мумкин. Бундай холларда тиббий (санитар) назорат утказган Санитария назорат пункти ходими дархол ушбу шахслар туғрисидаги маълумотни вилоят, республика Давлат санитария эпидемиология назорат марказларига, Узбекистон республикаси сорликни саклаш вазирлигига беради. Узбекистон республикаси сокликни саклаш вазирлиги маълумотни ушбу шахсларнинг бориш манзилидаги сорликни саклаш ва санитария эпидемиология хизматларига юборади. Транзит йуловчилар етиб борган манзилларидаги сорликни саклаш ва санитария эпидемиология хизматлари бемор аникланганлиги, ташхис тасдикланганлиги ёки бекор килингалиги туғрисида Узбекистон республикаси согликн саклаш вазирлигига хабар бериши лозим.

4.3.6. Эпидемик курсатмалар буйича бемор билан мулокатда булганларни алохидалаш - беморга куйилган улат касаллиги ташхиси бекор килинса тухтатилади.

4.3.7. Улат эпидемияси кайд килинган мамлакатлардан келган транспорт воситаларига (дарё кемалари, самолёт, поезд ва бошкалар) нисбатан куйидаги чора -тадбирлар кулланиши мумкин:

- тиббий санитар назорат олиб борувчи муассасалар томонидан - улат буйича нохуш худудлардан келувчи йуловчилардан, касаллик кайд килинган жойлардан чиккандан кейин, б кунлик обсервациядан ^гганлиги, шунингдек экипаж аъзоларидан эса, охирги б кун ичида касаллик кайд килинган жойларда булмаганликлари туррисида хужжат курсатиш талаб килинади;

- бундай хужжатлар булмаган такдирда, йуловчилар ва экипаж аъзолари нохуш худудлардан чиккан кундан бошлаб, 6 кундан кам булмаган муддатга тиббий назорат остига олинади;

- бу транспорт воситаларида кемирувчилар ёки эктопаразитлар бор булса, дератизация ва дезинсекция ишлари утказилади.

4.3.8. Транспорт воситалари куйидаги.холл а рда зарарланмаган хисобланади:

- транспорт воситалари улат буйича нохуш мамлакатдан келган булсада, уларда одамлар ва кемирувчилар орасида улат касаллиги йулга чикишда, йулда 6 кун давомида хамда Республика худудига кириб келган вактда аникланмаган булса;

- транспорт воситасида улган кемирувчилар ва уларнинг эктопаразитлари аникланмаса.

4.3.9. Транспорт воситалари куйидаги холларда зарарланганликка гумон килиниши мумкин:

- транспорт воситаларида улатга гумон килинган бемор аникланса;

- транспорт воситаларида номаълум сабабларга кура улган кемирувчилар ва уларнинг эктопаразитлари аникланса.

4.3.5. Транспорт воситалари куйидаги холларда зарарланган хисобланади:

- транспорт воситасида улат касаллиги билан орриган бемор аникланса;

транспорт воситасида улат касаллиги билан касалланган кемирувчилар ва уларнинг эктопаразитлари аникланса. Транспорт воситалари зарарланганликка гумон килинганда, экипаж аъзолари ва йуловчилар, тиббий-санитар назорат утказиш вазифаси юклатилган тиббий муассаса ходимларига бу хакда хабар беришлари лозим. Санитар назорат утказилаётган вактда улган кемирувчилар аникланса, назорат килувчи тиббий ходим уларни йириб, Карантин ва ута хавфли юкумли касалликлар мухофазаси маркази ва унинг жойлардаги булимларига ёки санитария эпидемиология назорс марказларининг ута хавфли юкумли касалликлар лабораторияларига етказишла лозим.

4.3.11. Транспорт воситалари заррарланган деб топилганда, уларг; нисбатан коидаларнинг 4.3.4 бандида келтирилган тадбирларга кушимч: куйидаги чоралар кулланилади;

- улар санитар тухташ жойига ( майдончага) олиб утилади.

- транспорт воситаларидан кемирувчиларнинг атроф - мухитга таркалишиы олдини олиш буйича курсатмалар берилади, дератизация ишлари транспор воситаларида кемирувчилар тулик йукотилгунча, кайта - кайта утказилиип мумкин.

4.3.12. Ушбу коидаларнинг 4.3.4., 4.3.6., 4.3.11., бандларида санаб утилган тадбирлар бажарилгандан сунг, транспорт воситаларига - портларда, аэропортларда, бекатларда ва бошка жойларда эркин муносабатларга рухсат берилади.

4.4. Вабо касаллигининг кириб келиши ва таркалишининг олдини олиш чора - тадбирлари:

4.4.1. Вабога гумон килинган, уткир диарея синдромлари:

- касалликнинг уткир бошланиши;

- энтерит ёки гастроэнтерит белгиларинг кучли намоён булиши;

- организмнинг сувсизланиши;

4.4.2. Диареянинг субклиник, манифест шаклларидаги бемордан 01 вабо вибриони, 01 эльтор классик вабо вибриони (вирулент вариант), ёки 0 139 Бенгал серогурухи вабо вибриони культуралари ажратилса, унга вабо ташхиси куйилади.

4.4.3. Ушбу коидаларга биноан, вабонинг яширин даври 5 кунгача деб белгиланади.

4.4.4. Транспорт воситалари куйидаги лолларда зарарланган хисобланади:

- транспорт воситасида вабо касаллиги билан орриган бемор булса;

-транспорт воситаси кириб келгунига кадар, унда 5 кун мобайнида, вабо касаллиги кайд килинса;

4.4.5. Транспорт воситалари куйидаги холларда зарарланганликка гумон килинади:

- транспорт воситаларида вабога гумон килинган бемор аникланса;

-транспорт воситаларида йулга чикиш ва йул давомида вабо касаллиги кайд килинса, лекин транспорт воситалари етиб келгунга кадар, 5 кун мобайнида бошка вабо касаллиги ва гумон килинган беморлар аникланмаса.

Ушбу транспорт воситаларига нисбатан коидаларда келтирилган тадбирлар утказилгунча, улар зарарланганликка гумон килинган хисобланади.

4.4.6. Транспорт воситалари куйидаги холларда зарарланмаган хисобланади:

- транспорт воситалари вабо касаллиги буйича нохуш мамлакатлардан келган булса;

- транспорт воситаларида вабо касаллиги кайд килинган худуддан келаётган йуловчилар булсада, лекин одамлар орасида вабо касаллигига чалинган беморлар йулга чикишда, йулда 5 кун давомида хамда Республика худудига кириб келган вактда, аникланмаса;

4.4.7. Транспорт воситаларида ушбу коидаларнинг 4.4.1.бандига мос келувчи синдромлар билан бемор аникланса, куйидаги чора - тадбирлар амалга оширилади:

- беморни зудлик билан шифохонага ёткизиш;

- беморга ташхис куйиш учун клиник ва бактериологик текшириш;

- йуловчи ва экипаж (бригада) аъзоларини алохидалаш (эпидемик курсатмаларга асосан зарарланиш хавфининг юкорилигини хисобга олган холда) ёки тиббий ва божхона назоратидан утган кундан бошлаб 5 кун давомида тиббий кузатувга олиш;

- эпидемик курсатма асосида алохидаланганларни бактериологик текшириш ва профилактик даволаш; бунда текширилувчининг тугри ичагидан ашё олиш унинг розилигига биноан;

- озик - овкат махсулотларини (юклардан ташкари), нажаслар, окава сувлар, зарарли хисобланган барча воситалар ва ахлатларни зарарсизлантириш;

- сув ва балик махсулотлари сакланадиган идишларини, шунингдек озик- овкатларни саклаш ва кайта ишлаш жихозларини дезинфекциялаш.

4.4.8. Уткир диареяли бемор аникланган ёки вабо буйича нохуш мамлакатлардан келган транспорт воситаларида юкумли касалликпар белгилари булмаган шахслар бактериологик текширувдан утказилмайди, Узбекистон республикаси сорликни саклаш вазирлигининг махсус курсатмасидан ташкари.

4.4.9. Вабо касаллигига гумон килинган бемор аникланган транспорт воситаларининг, юкумли касалликлар белгилари булмаган, лекин бемор билан мулокатда булганда касаллик юциши мумкин булган йуловчилар ва экипаж аъзолари, уларнинг яшаш жойлари, харакат йуналишлари аниклангандан сунг, белгиланган манзилга етиб олиш учун рухсат берилади. Бундай холларда тиббий назоратни утказган Санитария назорат пункти ходимлари зудлик билан борадиган манзилдаги Давлат санитария эпидемиология назорат марказларига тиббий кузатувни маълум муддатгача давом эттириш туррисида хабар беради. Жойлардаги Давлат санитария эпидемиология назорат марказлари Санитария назорат пункти ходимларига ёткизилган беморда вабо ташхиси тасдикланганлиги ёки тасдикланмаганлиги туррисида тезда хабар киладилар.

4.4.10. Вабо буйича нохуш булган давлатлардан келаётган озик-овкат махсулотлари Уззбекистон республикаси худудидан транзит холда олиб утилаётганда, бактериологик текширувдан утказилмайди. Агарда Узбекистон республикаси сорликни саклаш вазирлигининг махсус курсатмаси булмаса.

4.4.11. Катнов вактида, вабо касаллиги кайд килинган транспорт воситасида юк сифатида булган озик - овкат махсулотлари, факат Узбекистон республикасига келиб тушадиган булса бактериологик текширувдан указилади.

4.4.12. Транспорт воситалари ушбу коидаларнинг 4.4.4., 4.4.6., 4.4.8., бандларида кузда тутилган тадбирларни бажарганларидан сунг, уларнинг эркин харакатланишига рухсат берилади.

4.5. Сариқ иситма касаллигининг кириб келиши ва таркалишининг олдини олиш буйича чора - тадбирлар:

4.5.1. Сарик иситма касаллигига гумон килинган беморларда кузатиладиган белгилар:

- касалликнинг уткир бошланиши;

- бош орриги, энса сохасида ва орка мушаклардаги огрик;

- кунгил айнаш ва купинча кон аралаш кусиш;

- юз, буйин, кукрак юкори кисмлари терисининг кизариши;

- конъюктива ва шиллик каватларнинг кизариши;

- касалликнинг биринчи 3-4 кунида тана хароратининг бирданига кутарилиши (390 С гача ва ундан юкори);

- шох пардасининг саргайиши;

- мил к ва бурунлардан кон кетиш;

- сарик иситма касаллиги буйича нохуш булган худудлардан келаётганлиги.

4.5.2. Сарик иситма касаллигининг яширин даври ушбу коидаларга асос- ланиб, 6 кун деб белгиланади.

4.5.3. Транспорт воситасида сарик иситма касаллиги билан касалланган (гумон килинган) беморлар аникланганда, дархол шифохонага ёткизилади.

4.5.4. Зарарланган худудлардан келувчи барча транспорт воситаларида чивин (Aedes aegypti, Aedes - A.leucocelaceus, A. ffricanus, A. simpsoni ва бошкалар) лар борлиги туррисида ахборот булганда, уларда дезинсекция ишлари угказилади;

4.5.5. Узбекистон республикаси фукаролари сарик иситма касаллиги билан зарарланган мамлакатларга чикишидан олдин, бу юкумли касалликга карши эмланиши зарур. Бундай давлатларнинг руйхати Узбекистон республикаси согликни саклаш вазирлиги томонидан тасдикланади;

4.5.6. Сарик иситма касаллиги таркалган худудлардан келган ва юкумли касаллик аломатлари бор шахслар, мазкур касалликга карши вакцинация килинганлиги тугрисида сертификати булган такдирда, сарик иситма касаллигига гумон килинмайди.

4.6. Контагиоз в и русл и геморрагии иситмаларнинг чет давлатлардан олиб келиниши ва таркалишига карши чора - тадбирлар:

4.6.1. Уткир геморрагик иситмалар синдроми - уткир иситма билан бошланиб, 3 хафтадан кам давом этиб, икки ва ундан ортик касаллик белгилари билан биргаликда кечади:

- геморрагик тошма ёки геморрагик пурпура;

- умумий интоксикация;

- балрамда кон булиши;

- нажасда кон булиши;

- бошка геморрагик симптомлар;

4.6.2. Ушбу коидалар кулланилганда контагиоз геморрагик вирусли иситмаларнинг инкубацион даври: Ласса, Эбола, Марбург, Мачупо касалликларида 21 кунгача деб белгиланади.

4.6.3. Контагиоз геморрагик .вирусли иситмали касалликларга гумон килинганда эътибор берилиши лозим:

- энг аввало ушбу касалликка гумон килинаётган шахснинг касаллик табиий учоклари билан алокасини аникпаш керак, ундан ташкари бемор келган мамлакатда бу касалликларнинг таркалганлик даражасини;

- чет давлатлардаги мазкур касаллик буйича эпидемик вазият хакидаги маълумотларни Жахон согликни саклаш ташкилоти такдим этади, бу маълумотлар Узбекистон республикаси согликни саклаш вазирлиги томонидан тиббий муассасаларга таркатилади.

4.6.4 Транспорт воситаларининг катнови давомида ёки Узбекистон республикаси га кириб келганда геморрагик иситма касаллиги белгилари бор беморлар аникланганда, куйидаги чоралар курилади:

-согликни саклаш вазирлиги томонидан белгиланган даволаш муассасаларига беморни эпидемияга карши тартиботга риоя килган холда шифохонага ёткизиши;

- бемор ёки унинг зарарланган ажратмалари, буюмлари билан мулокатда булганлар, агарда касаллик юкиш хавфи аник булса, алохидаланади, юкиш хавфи кам булса, ушбу коидаларнинг 4.6.2. бандида курсатилган муддатга тиббий кузатув остига олинади;

- дезинфекция ишлари - Контагиоз геморрагик вирусли иситмали касалликларга тегишли Узбекистан республикаси согликни саклаш вазирлигининг йурикнома ва директив хужжатлари асосида олиб борилади;

- сорликни саклаш вазирлиги курсатмаси буйича бемордан лаборатор текширувлар учун ашё олиш ва уни лабораторияга етказишда эпидемияга карши тартиботга амал килиш лозим;

- махсус лабораторияларда вирусологик, серологик текширувлар олиб борилганда Контагиоз геморрагик вирусли иситмали касалликларининг fra юкори даражадаги эпидемиологик хавфлилигига алохида эътибор берилиши лозим.

Бундай лабораториялар руйхати согликни саклаш вазирлиги томонидан белгиланади.

4.7. Безгак ва бошка чивинлар оркали юкадиган касалликларнинг четдан олиб келиниши ва таркалишига карши чора - тадбирлар:

4.7.1. Безгак касаллигига гумон килиниши мумкин булган иситмали синдромлар:

- жуда тез кутарилувчи иситма хуружи, калтираш, бош огриги, мушакпарда огрик булиши, унинг 5-7 соат давом этиши ва хар куни ёки кунора кайталаниб туриши (уч кунлик безгак) ёки хар 2 кундан кейин кайталаниб туриши (турт кунлик безгак);

- тусатдан иситмалаш, огир интоксикация, бош огриги, алахсираш, калтираш, коллапс ёки тери ости геморрагияси, упка, ошкозон-ичакдан кон кетиши билан (тропик иситма);

- безгак касаллиги таркалган худуддан келганлиги;

4.7.2. Транспорт воситаларида юкоридаги синдромлар мавжуд беморлар аникланганда, махсуслаштирилган даволаш муассасаларига клиник ва лаборатор ташхис куйиш учун ёткизилади.

4.7.3. Безгак касаллиги таркалган худудларда булиб, Узбекистана келаётган ёки уша худудлардан кайтаётган транспорт воситалари безгак юктирувчи чивинлар мавжудлигига текширилади, агар чивин топилса, сонидан катъий назар дезинсекция ишлари олиб борилади.

4.7.4. Дезинсекцияга курсатма булса, транспорт воситасини дезинсекциялаш багаж ва юклар туширмасдан олдин амалга оширилади.

4.7.5. Безгак таркалган мамлакатларга борувчи фукоролар бориш учун каршилик йуклиги хакида тиббий маълумотнома берувчи муассасаларга согликни саклаш вазирлиги томонидан уларнинг руйхати берилади ва борувчиларга безгакдан химояланиш чоралари ургатилади .

4.7.6. Безгак буйича нохуш давлатлардан кайтиб келган шахслар орасида паразит ташувчиларни ва беморларни аникпаш, уларнинг химиопрофилактикаси ва даволаниши Узбекистан республикаси согликни саклаш вазирлигининг йурикномалари асосида олиб борилади.

4.7. Транспорт воситаларида ушбу коидаларнинг 4.3.; 4.4.;4.5.;4.6.;4.7.; бандларида курсатилмаган, бошка касаллик белгилари булган беморлар бор булса, лекин беморларнинг хаётига хавф тугдириш хусусиятига эга булиб, транспорт воситасида бирга келган йуловчиларга ва бошка шахсларга юкиши мумкин булса ёки халкаро сорликни саклаш учун ахамиятга эга булса, бу хакда махаллий санитария эпидемиология назорати органларига зудлик билан хабар берилади ва уларга эпидемик учокни йук килиш ва кейинги харакатлари буйича курсатмалар берилади.

Узбекистан республикасининг барча худудларида ахолини эпидемияга карши химоялаш чора - тадбирлари

5.1. Мазкур коидаларда курсатилган касалликларга карши курашиш ва уларнинг олдини олиш буйича барча чора - тадбирларни Узбекистан республикаси сорликни саклаш вазирлиги, Карантин ва ута хавфли юкумли касалликлар мухофазаси маркази хамда унинг жойлардаги филиал ва булимлари, туман, шахар, вилоят согликни саклаш булим ва бошкармалари, тегишли Давлат санитария эпидемиологик назорат марказлари ва идоравий тиббиёт хизматлари - узидан юкори турувчи хукумат органлари тасдиклаган комплекс режага мувофик холда ташкиллаштиради.

Комплекс режаларда, коидаларда келтирилган касалликларга алокадор профилактик чора - тадбирларни утказишда катнашувчи барча хизматларнинг вазифалари курсатилади.

5.2. Кайси идорага тегишлилигидан, мулкчилик шаклидан катъий назар, барча тиббиёт муассалари улат, вабо, контагиоз вирусли геморрагик иситмалар хамда мазкур коидаларда кузда тутилган бошка юкумли касалликларнинг эпидемик учокларини чегаралаш ва йук килиш буйича бирламчи чора - тадбирларни утказишда иштирок этиш ва ташхис куйишга тайёр туришлари керак. Эпидемияга карши тайёргарлик - хар бир тиббий муассасада тузилган эпидемияга карши бирламчи чора - тадбирлар утказиш ва тайёргарлик режасига мувофик равишда, шу муассасалар олдига худудий комплекс режаларда куйилган вазифалар хисобга олган холда таъминланади.

5.3. Тиббий муассасанинг эпидемияга карши тайёргарлиги - уларнинг моддий - техник таъминотини, эпидемик ахборотлар тизимини, ходимларнинг махсус тайёргарлиги ва вазифавий мажбуриятларини ишлаб чикканлигини, беморларни уз вактида аникпаш, учокни чегаралаш ва йук килиш чора - тадбирларини ташкиллаштиришни уз ичига олади. Шифохоналарнинг тайёргарлиги - госпитал, изолятор, обсерватор, лабораториялар, уликхоналар учун бинолар ажратиш, кайта мослаштириш, транспортларни, шунингдек интенсив терапия палаталарини жихозлаш ва уларни паспортлаштиришни уз ичига олади.

5.4. Барча тиббий муассасаларда коидаларда келтирилган касалликларнинг эпизоотологияси, эпидемиологияси, • клиникаси, ташхисоти, олдини олиш, даволаш хамда эпидемияга карши чора-тадбирларни утказиш буйича тиббий ходимларни амалий ва назарий тайёргарликдан доимий равишда утказиб борилади. Тайёргарлик - касаллик учогида ишлаш давомида мутахасисларнинг, вазифавий мажбуриятлари ва ихтисосликлари хисобга олиниб, дифференциалланган холда, Узбекистан республикаси согликни саклаш вазирлиги тасдиклаган дастурлар буйича олиб борилади.

5.5. «Узбекистан темир йуллари» ДАТК, «Узбекистан хаво йуллари» МАК, Коракалпогистон республикаси ва вилояг автотранспорт акционерлик бирлашмалари, уларнинг жойлардаги ташкилотлари, корхоналари, муассасалари, хамда бошка транспорт воситалари эгалари, маъмуриятлари (жавобгар шахслар ) 3.1.,3.2.,3.4. бандларда курсатилган чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлайди.

5.6. Комплекс режага асосан профилактик ва эпидемияга карши чора- тадбирларни утказишга жалб этилган барча нотиббий ташкилотлар, муассасалар, корхоналар, Кизил яримхож жамиятининг санитар фаоллари - тиббий ходимлар иштирокида ишчиларнинг махсус тайёргарлигини ташкиллаштирадилар.

5.7. Сорликни саклашнинг худудий ва корхонавий органлари (идора) хамда муассасалари ахоли уртасида коидаларда келтирилган юкумли касалликларниинг олдини олиш буйича санитар-окартув ишларини утказадилар.

5.8. СОРЛИКНИ саклашнинг худудий ва корхонавий органлари Узбекистан республикаси СОРЛИКНИ саклаш вазирлигига куйидаги холларда зудлик билан, белгилаган тартибда хабар беришлари шарт:

5.8.1. Ушбу коидада келтирилган касалликлар (гумон килинган) аникланганлиги хакида;

5.8.2. Безгак ва вабо касаллиги ташувчилари аникланганлиги хакида;

5.8.3. Карантин ва ута хавфли юкумли касалликлар юкканлигига гумон килиниб алохидаланган хорижий фукоролар хакида ;

5.8.4. Ташки мухит объектларидан, хайвонлардан, эктопаразитлардан улат ва вабо кузгатувчилари ажратилганлиги хакида;

5.8.5. Табиий учокли худудлардаги эпизоотик вазият туғрисида;

5.9. Республиканинг барча худудларида тиббий ёрдам курсатишнинг барча боскичларига муражоат килинганда, чет элдан келганларни жойлаштириш учун мулжалланган муассасаларнинг хизматчи ходимлари оркали маълумот ЙИРИШ йули билан коидаларда келтирилган касалликлар билан орриган (гумон килинган) беморларни фаол аниклаш таъминланади.

5.10. Чет эллардан Узбекистана келган шахслар устидан тиббий курик профилактик чора-тадбирлар сифатида одатда утказипмайди, лекин Узбекистан республикаси СОРЛИКНИ саклаш вазирлигининг курсатмаси буйича угказилиши мумкин. Безгак буйича нохуш булган мамлакатдан келаётган шахслар устидан назорат жорий этилган тартибда утказилади.

5.11. Тиббий кузатувга олиниши лозим булган шахслар туррисида Давлат санитария эпидемиология назорат марказлари, тегишли даволаш-профилактика муассасаларига маълумот юборадилар, Давлат санитария эпидемиология назорат марказлари тиббий кузатувнинг уз вактида сифатли утказилишини назорат киладилар

5.12. Тиббий кузатувга олиниши лозим булган шахслар доимий ёки вактинчалик яшаш жойларидаги даволаш-профилактик муассасаларга чакиртирилишлари мумкин. Улардан зарур булганда ёзма равишда узининг булган жойлари, аникланган касалликнинг яширин даври давомида булган вактинчалик ёки доимий манзили, агар манзили аник булмаса, унда сафарга юборган ёки кабул килган ташкилотнинг номи туррисида маълумот талаб этилиши мумкин.

5.13. Тиббий кузатув остидаги шахслар алохидаланмайди ва харакат эркинлиги чегараланмайди.

5.14. Улат, вабо, контагиоз вирусли иситмалар ва бошка ушбу коидаларда кузда тутилган юкумли касалликларнинг эпидемик учори деб, курсатилган касалликлар билан касалланган беморлар (ташувчилар) аникланган хонадон, куп каватли уй ахоли пунктлари ва уларнинг кисмлари, эълон килиниши мумкин.

5.15. Республика Вазирлар махкамасининг ва вилоят хокимликларининг Фавкулотда эпидемияга карши кураш комиссияси карорига асосан ушбу коидаларнинг 1.4 бандида келтирилган касалликларнинг эпидемик учогида, СОРЛИКНИ саклаш вазирлиги тавсияси буйича карантин урнатилади.

5.16. Юкумли касалликларнинг эпидемик учокларида эпидемияга карши чора-тадбирларни ташкиллаштириш ва бошкариш Фавкулотда эпидемияга карши кураш коммисияси томонидан амалга оширилади.

5.17. Юкумли касалликларнинг эпидемик учокларида эпидемияга карши чора-тадбирлар куйидагиларни уз ичига олади:

5.17.1. Худудий, идоравий тиббий муассасалар ва хизматлар томонидан Кизил яримхож жамиятининг санитар фаолларини (санитар дружиначилар ва бошкалар) жалб килган холда беморларни (гумон килинганларни) ва улар билан мулокатда булганларни фаол аниклаш;

5.17.2. Беморларни курсатмаларга биноан шифохонага ёткизиш ва даволаш;

5.17.3. Беморлар билан мулокатда булганларни алохидалаш ва уларни профилактик даволаш;

5.17.4. Юкумли касалликларнинг эпидемик учокларида булган ва унинг ташкарисига чикувчи шахсларни текшириш, тиббий кузатувга олиш.

5.17.5. Худудий ва идоравий Давлат санитария эпидемиология назорат марказлари дезинфекциялаш булимлари томонидан дезинфекция, дезинсекция, дератизация ишларини Карантин ва ута хавфли юкумли касалликлар мухофазаси маркази ходимлари назорати остида утказиш;

5.17.6. Зарурат тугилганда Узбекистон республикаси согликни саклаш вазирлиги билан келишган холда республика Фавкулотда эпидемияга карши кураш комиссияси касалликларнинг эпидемик учоклари худудига кириш ва ундан ташкарига чикишни чегаралаши мумкун;

5.17.7. Фавкулотда эпидемияга карши кураш комиссияси томонидан тадбирларни ташкиллаштириш, зарур ашёвий воситалар ва транспортларни сафарбар этиш;

5.17.8. Фавкулотда эпидемияга карши кураш комиссияси томонидан эпидемик курсатмага биноан карантин куйилган худуддан чикиб кетувчи шахсларнинг обсервациядан утишларини ташкиллаштириш (обсервациядан утувчиларнинг навбатини, обсервацилаш заруратини аниклаш, обсервацияланувчиларни овкатлантириш, касаллик учогидан чикиб кетишларини таъминлаш ва бошкалар);

5.17.9. Узбекистон Алока ва ахборотлаш агентлиги, «Узбекистон темир йуллари» ДАТК, «Узбекистон хаво йуллари» МАК, Коракалпогистон республикаси ва вилоят автотранспортлар акционерлик бирлашмаларининг барча муассасалари, шунингдек халкаро ташишни амалга оширувчи барча ташкилотлар - юкларга, багажларга, махсулот ва почта жунатмаларига куйилган санитария талабларига риоя килишлари керак;

5.17.1. Мулкчилик шакллари ва идоравий мансублигидан катъий назар, озиқ-овқат махсулотлари ва озик-овкат хомашёси ишлаб чиқариш уларни сақлаш ташиш, сотиш билан шуғулланувчи тармоқлар компаниялар, ташкилотлар, корхоналар “Ўзбектуризм” концерни дахлдор бошқа вазирлик ва идоралар томонидан озиқ- овкат махсулотларини хомашёлари ишлаб чикаришда хамда таркатишда касаллик учоғидан олиб чикиш вактида юкумли касалликлани таркалиб кетмаслик шарт шароитларин таъминлаш

5.17.2. Ахолини сифатли ичимлик суви билан ва окава сувларни зарарсизлантиришни таъминлаш - коммунал хужалик корхоналари, муассасалари ва ташкилотлари томонидан амалга ошириш;

5.17.3. Бошкарув шакпидан катъий назар барча ташкилотлар, корхоналар, муассасалар, шунингдек алохида шахслар томонидан - эпидемияга карши тартиботнинг санитар-гигиеник меъёрлари ва коидаларига риоя килиш.

5.17. Эпидемик учокларда объектларни, карантин урнатилган худудлардаги асосий транспорт магистралларини милиция органлари ва кунгилли хал к посбонлари; карантин куйилган худуднинг ташки чегараларини - ички кушинлар ва айрим холларда Мудофаа вазирлиги кушинлари куриклайди.

5.19. Карантин худудидан утувчи барча транспорт магистралларида - махаллий сорликни саклаш органлари, «Узбекистон темир йуллари» ДАТК, «Узбекистан хаво йуллари» МАК нинг тиббий муассасалари томонидан Ички ишлар вазирлиги органлари билан хамкорликда вактинчалик санитар-назорат ва назорат-утказиш пунктлари ташкил килинади.

5.20. Эпидемияга карши чора-тадбирлар, эпидемик учок батамом йукотилгунга кадар тулик утказилади. Узбекистон республикаси сорликни саклаш вазирлиги билан келишилган холда тегишли сорликни саклаш органларининг тавсиясига биноан, вилоят, шахар, туман хокимликлари, Республика вазирлар махкамаси Фавкулотда эпидемияга карши кураш комиссиясининг карори билан карантин бекор килинади.

6. Узбекистон республикаси соғликни сақлаш вазирлиги билан мустақил давлатлар хамдустлигига кирувчи давлатлар соғликни сақлаш вазирликларининг, шунингдек жахон солиқни саклаш ташкилотининг мазкур коидаларда келтирилган касалликлар буйича эпидемик вазиятлар ҳакида узаро ахборот алмашинуви

6.1. Узбекистон республикаси сорликни саклаш вазирлиги Узбекистон республикаси худудидаги эпизоотологик ва эпидемиологик вазият туррисидаги маълумотларни, агарда тегишли шартнома тузган булса, Мустакил давлатлар хамдустлигига кирувчи давлатлар сорликни саклаш вазирликларига юборади ва бу маълумотларни шу давлатларнинг сорликни саклаш вазирликларидан олади.

6.2. Узбекистон республикаси сорликни саклаш вазирлиги - Узбекистон республикаси худудида кайд килинган карантин ва ута хавфли юкумли касалликлар хакида Жахон сорликни сорликни ташкилотига маълумот беради ва Жахон сорликни сорликни ташкилотидан хозирги кунда содир булаётган дунёдаги ушбу касалликларнинг холатлари туғрисида ахборотлар олади.

6.3. Узбекистон республикаси худудида аввал учрамаган ёки Узбекистон учун янги, халкаро сорликни саклаш учун мухим ахамиятга эга булган юкумли касалликлар кайд килинса, Узбекистон республикаси сорликни саклаш вазирлиги бу туррисида уларнинг ташхиси ёки синдромларига асосланган маълумотни Жахон сорликни саклаш ташкилотига беради.

6.4. «Узбекистон темир йуллари» ДАТК, «Узбекистон хаво йуллари» МАК бошка Мустакил давлатлар хамдустлиги давлатлари билан « Карантин ва ута хавфли юкумли касалликларнинг четдан кириб келиши ва таркалишига йул куймаслик буйича, темир йуллари хамда хаво йуллари маъмуриятларининг узаро хамкорлик килиш низоми»га мувофик узаро ахборот алмашинувини амалга оширадилар.

1- илова

ЭХТИЁТДАН ЭМЛАШ, ПРОФИЛАКТИКА ВА ТЕГИШЛИ ГУВОХНОМАЛАР

 1. Ушбу коидаларга мувофик кулланиладиган вакцина ва бошка профилактика воситалари тегишли сифатларга эга булишпари керак. Жахон сорликни саклаш ташкилоти томонидан курсатилган вакциналар ва профилактика воситалари, у томонидан тасдикланган булиши керак. Соглик;ни саклаш маъмурияти ушбу коидаларга асосан, унинг худудида кулланиладиган вакцина ва профилактика воситаларининг яроклилигини исбот килувчи далиллар тугрисидаги маълумотни суралганда такдим этади.
 2. Ушбу коидаларга асосан, эмланган ёки бошка профилактик воситалар кабул килган шахсларга, эмланганлиги ёки профилактик воситалар кабул килганлик тугрисида халкаро «гувохнома» берилади. Унинг шакли 2- иловада келтирилган. Ушбу шаклдаги гувохнома намунасидан хеч кандай четга чикишларга йул куйилмайди ва унга хеч кандай фотосуратлар ёпиштирилмайди.
 3. Ушбу коидаларга муофик берилган гувохнома, факат кулланилган вакцина ёки профилактика воситаси Жахон сорликни саклаш ташкилоти куйган талабларга мос равишда, у томонидан тасдикпанган булса, хакикий хисобланади.
 4. Гувохнома, вакцина ёки профилактика воситасини куллаган шифокор томонидан ёки вакцина ва профилактик воситаларнинг кулланишини назорат килган бошка шифокор томонидан уз кули билан имзоланади, унинг номи битилган расмий мухр, имзо сифатида кабул килинмайди.
 5. Гувохномалар факат ингилиз ёки француз тилларида тупик тулдирилган булиши керак. Ингилиз ёки француз тилларига кушимча равишда улар бошка тилларда хам тулдирилишлари мумкин.
 6. Ушбу гувохномага киритилган хар кандай узгартиришлар, баъзи бир кисмларини тулдирилмай колдириш ёки учиришлар уни хакикий эмас деб хисоблашга асос булади. Ушбу гувохноманинг амал килиш муддати кайта эмлаш утказиш ёки профилактик воситаларни куллашнинг аник курсатилган вактигача узайтирилиши мумкин.
 7. Гувохномалар шахсий хужжат хисобланиб, хеч кандай холатларда, жамоа билан куллаш мумкин эмас. Болаларга алохида гувохнома берилади.
 8. Агарда болалар ёзишни билмасалар, гувохномани ота-онасидан бири ёки васийлик килувчи шахс имзолайди. Саводсиз шахс имзоси урнига, унинг кули билан белгилар куйилиб, бу белги бошка шахс томонидан хакикатдан хам гувохнома эгасиники эканлиги тасдикланади.
 9. Вакцина ва профилактика воситаларни кулловчи шифокор томонидан, эмлаш ёки профилактик воситаларни куллашга тиббий каршиликпар булганда, унинг сабаблари инглиз ва француз тилларида ёзма равишда келтирилади ва бу сабаблар согликни саклаш органлари томонидан эътиборга олиниши керак.
 10. Куролли кучлар томонидан хакикий хизматда булган шахсларга берилган, ушбу хужжатга тенглаштирилувчи хужжат, халкаро гувохнома сифатида кабул килинади. Агарда ушбу хужжат куйидаги шартларга жавоб берса: а) хужжатдаги мавжуд тиббий маълумотлар ушбу шаклда суралган маълумотлардан тубдан фарк килмайдиган булса;
 11. Куролли кучлар томонидан хакикий хизматда булган шахсларга берилган, ушбу хужжатга тенглаштирилувчи хужжат, халкаро гувохнома сифатида кабул килинади. Агарда ушбу хужжат куйидаги шартларга жавоб берса: а) хужжатдаги мавжуд тиббий маълумотлар ушбу шаклда суралган маълумотлардан тубдан фарк килмайдиган булса;

2- илова

ПРОФИЛАКТИК ТАДБИРЛАР ВА ЭМЛАШ БУйИЧА ХАЛКАРО ГУВОХНОМА НАМУНАСИ

Шу билан тасдикланадики, _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.Ш.) (турилган кун, ой ва йил.) (жинси)

Эмланувчининг имзоси ___________________________________

Эмландим ёки профилактик воситаларни олдим.______________________________________________

(касаллик номи ёки холати)_________________________________

Халкаро тиббий-санитария коидаларга мувофик.

 
Вакцина ёки профилактика воситаси Сана Вакцина ёки профилактика воситасини куллаган шифокорнинг имзоси Вакцина ва профилактика воситасини ишлаб чика- рувчи, серия- си, назорат раками Амал килиш муддати: санагача
1.  
 
 
 
2.  
 
 
 

Вакцина ёки профилактик воситасини

куллаган муассасанининг расмий

мухр урни

Ушбу гувохнома, факат кулланилган вакцина ёки профилактика воситаси Жахон СОРЛИКНИ саклаш ташкилоти куйган талабларга мос равишда, у томонидан тасдикланган булса, хакикий хисобланади.

Ушбу гувохнома, вакцина ёки профилактика воситасини куллаган шифокор томонидан ёки вакцина ва профилактик воситаларнинг кулланилишини назорат килган бошка шифокор томонидан уз кули билан имзоланади, унинг номи битилган расмий мухр, имзо сифатида кабул килинмайди.

Ушбу гувохномага киритилган хар кандай узгартиришлар, баъзи бир кисмларини тулдирилмай колдириш ёки учиришлар уни хакикий эмас, деб хисоблашга асос булади.

Ушбу гувохноманинг амал килиш муддати кайта эмлаш утказиш ёки профилактик воситаларни куллашнинг аник курсатилган вактигача узайтирилиши мумкин.