UZ RU

ЎзР СанҚваМ № 0308-13 га 1-чи қўшимча

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ САНИТАРИЯ ҚОИДАЛАРИ, НОРМАЛАРИ ВА ГИГИЕНА НОРМАТИВЛАРИ

АТРОФ МУҲИТДА ВА ОЗИҚ – ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИДА ПЕСТИЦИДЛАРНИНГ ГИГИЕНИК МЕЪЁРЛАРИ

ЎзР СанҚваМ № 0308-13 га
1-чи қўшимча

Расмий нашр

Тошкент – 2015 й.

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Ўзбекистон Республикаси
Бош Давлат санитария врачи
_________________ С.С. САИДАЛИЕВ
« 22 » сентября 2015 й.

ИШЛАБ ЧИҚҚАН ТАШКИЛОТ :

- ЎзР ССВнинг Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти (ЎзР ССВ СГКК ИТИ)

- Тошкент тиббиёт академияси (ТТА)

ТУЗУВЧИЛАР :

- Искандаров Т.И.

- ЎзР ССВ СГКК ИТИ лаборатория мудири, лойиха раҳбари, т.ф.д., профессор, ЎзР ФА академиги

- Искандарова Г.Т.

- ТТА коммунал ва меҳнат гигиена кафедраси муди-ри, т.ф.д., профессор

- Романова Л.Х.

- ЎзР ССВ СГКК ИТИ катта илмий ходим, т.ф.н., к.и.х.

- Саримсаков А.Х.

- ЎзР ССВ бош токсиколог-мутахасиси

- Сирожитдинов Ш.

- ЎзР ССВ Республика ДСЭНМ полимерлар ва пла-стмасалар гигиенаси ва токсикологияси лаборато-рия мудири, т.ф.н.

- Норматова Ш.А.

- ТТА Фергона филиалининг «Гигиена» кафедраси мудири

ТАҚРИЗЧИЛАР:

- Бахретдинов Ш.С.

- ТТА болалар ва ўсмирлар гигиенаси ва овқатла-ниш гигиенаси кафедра профессори, т.ф.д., профессор

- Алматов Б.И.

- ЎзР ССВ Республика ДСЭНМ бош врачи

- Садиков А.У.

- ЎзР ССВ СГКК ИТИ бош илмий ходим, т.ф.д., к.и.х.

Санитария, гигиена ва касб кассаликлари илмий-тадқиқот институтининг Илмий кенгашида кўриб чиқилган ва ижобий баҳо берилган

(протокол № 3 « 24 » март 2015 й.)

ЎзР ССВ қошидаги «Инсон атрофидаги окибатсиз омилларни гигиеник тартибга солиш комитети» нинг мажлисида кўриб чикилган ва мақулланган

(протокол № 2 « 1 » июл 2015 й.)

Ўзбекистон Республикасининг Адлия вазирлигида хуқуқий экспертизадан ўтказилди. Хат № 6-21/32-8523/6 от « 20 » июл 2015 й.


©- Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий- тадқиқот институти .

Ўзбекистон Республикаси қонунларидан кўчирма

1. «Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғриси-да»ги Ўзбекистон Республикасини қонуни (2015 й.; 21, 29 моддалари).

2. «Фуқоралар соғлиғини сақлаш тўғрисида»ги Ўзбекистон Рес-публикасини қонуни (1996 й., оҳирги кўриб чиқилган 2010 й.; 3, 13, 34 моддалари).

3. «Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Ўзбе-кистон Республикасини қонуни (1996 й., оҳирги кўриб чиқилган 2013 й.; 4, 11, 21, 22 моддалари).

4. «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Рес-публикасини қонуни (1997 й., оҳирги кўриб чиқилган 2013 й.; 9, 40, 41, 42 моддалари).

5. «Табиятни мухофаза қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Респуб-ликасини қонуни (1993 й., оҳирги кўриб чиқилган 2013 й.; 3, 4, 12, 14, 15, 31 моддалари).

6. «Қишлоқ ҳўжалик усимликларини зараркунандалардан, касал-ликлардан ва ёввое ўтлардан химоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасини қонуни (2000 й.; 4, 7 моддалари).

7. «Озиқ-овқат махсулотларини сифати ва зарарсизлиги тўғри-сида»ги Ўзбекистон Республикасини қонуни (1997 й., оҳирги кўриб чиқилган 2006 й.; 4, 5, 10 моддалари).

«Ватанимизда яратилган, ҳорижий препаратларни ўрнини боса оладиган янги пестицидларни безарар ишлатилиш регламентларини, ташқи муҳит объектларида гигиеник нормативларини ва аҳоли соғлиғига зарарли таъсирини олдини олиш тадбирларини ишлаб чиқиш» АДСС-15.17.2 лойиҳа бўйича иш бажарилган.

МУНДАРИЖА

1.

Ўзбекистон Республикаси қонунларидан кўчирма ...............

3

2.

Мундарижа ..............................................................................

4

3.

Инсектицидлар ва акарицидлар ……………………………….

5

4.

Фунгицидлар ………………………………………………………

13

5.

Гербицидлар ...........................................................................

16

6.

Дефолиантлар ва десикантлар ………………………………..

18

7.

Ўсимликлар ўсишини бошқарувчи препаратлар ..................

19

8.

Нематацидлар .........................................................................

21

9.

Омбор зараркунандаларига қарши курашда қўлланила-

диган препаратлар ..................................................................

21

10.

Қисқатирилган сўзлар ва шартли белгилар ..........................

22

Пестицид номи

Таъсир қилувчи модданинг номи

РЭ сут - кали таъсир миқдо - ри, суткада , мг/одам

РЭМ сувда, сув ҳавза - лари - да, мг/дм3

Атмос - фера ҳавоси - да бир марота - балик макси - мал РЭМ, мг/м3

Иш жойи ҳаво - сида РЭМ, мг/м3

Тупроқ-даги РЭ қолдиқ миқдо-ри, мг/кг

Маҳсулотнинг номи ва пестициднинг максимал РЭ даражаси, мг/кг

Сани - тария ҳимоя зона - си, м

Ишга чиқиш вақти, сут.

Пес - тицид - нинг аниқ тушу - ми

Пести-цид-лар-нинг қолдиқ миқдо-рини аниқ-лаш услуби

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Инсектицидлар ва акарицидлар

1.

Абамектин,

эм.к.

спиродик-лофен + абамектин

0,006

0,08

0,006

0,05

0,5

пахта ёғи, озиқ-овқат маҳсулотлари – руҳсат этил-майди

100

7

<1

СХ

2.

Абамектин,

3,2% эм.к.

абамектин

0,006

0,08

0,006

0,05

0,5

пахта ёғи, озиқ-овқат маҳсулотлари – руҳсат этил-майди

100

7

<1

СХ

3.

Абамектин,

1,8% эм.к.

абамектин

0,009

0,045

0,005

0,2

0,5

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ЮҚЭХ

4.

Абамектин,

3,6% эм.к.

абамектин

0,009

0,045

0,005

0,2

0,5

пахта ёғи, бодринг, поми-дор – руҳсат этилмайди

200

5

<1

ЮҚЭХ

5.

Абаунт,

15% сус.к.

индоксакарб

0,72

0,02

0,5

0,37

0,01

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

10

<1

СХ

6.

Агровиталь,

20% эм.к.

имидакло-прид

1,6

0,01

0,06

1,0

1,39

пахта ёғи – руҳсат этил-майди;

олма – 0,1

200

7

<1

ГСХ, ЮҚХ

ЮҚЭХ

7.

Акито,

10% эм.к.

бетаципер-метрин

0,01

0,08

0,03

0,5

0,92

ғалла дони – 1,0; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

10

<1

-

8.

Акта-БИО,

биопестицид, репеллент-инсектицид

аzadirach- tin A & azadirach- tin B

2,8

2,8

0,8

6,0

-

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

50

3

<1

-

9.

Актара ,

250 г/кг с. д.г .

тиаметок-сам

0,084

0,02

0,06

1,2

0,1

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; поми-дор – 0,02

100

3

<1

ЮҚЭХ

10.

Алипро,

95% эм.к.

минерал мой

6,7

1,0

1,5

10,0

1,15

-

100

3

<1

ЮҚХ

11.

Аргит,

57% эм.к.

пропаргит

0,3

0,05

0,04

0,8

0,6

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ, ЮҚХ

12.

Ацетамиприд,

20% н.кук.

ацетами-прид

0,06

0,3

0,01

0,4

0,35

буғдой – руҳ-сат этилмайди

100

5

<1

ЮҚЭХ

13.

Ацефат,

75%

ацефат

0,96

0,05

0,02

0,7

0,5

пахта ёғи – руҳсат этил-майди;

гуруч – 0,07

100

5

<1

ЮҚЭХ

14.

Бензоат Супер ,

с.д.г.

эмамектин-бензоат

0,072

0,04

0,008

0,6

0,8

пахта ёғи, жўҳори – руҳ-сат этилмайди

200

5

<1

ЮҚЭХ

15.

Бета-ципермет-рин, 10% ЕС

бета-ципер-метрин

0,72

0,004

0,03

0,3

0,39

буғдой – 0,01

200

7

<1

ГСХ, ЮҚХ

16.

Бинсегард,

25% н.кук.

фенокси-карб

0,72

0,04

0,02

0,5

0,17

помидор,

олма – 0,05

200

10

<1

ЮҚЭХ

17.

Бренд Новый, 40% эм.к.

диметоат

1,2

0,03

0,003

0,5

1,15

олма – 0,4

500

6

<1

ГСХ, ЮҚХ

18.

Вап-Малатион, 57% эм.к.

малатион

0,02

0,06

0,014

0,5

0,15

карам, лав-лаги, бодринг, қовун, тарвуз, помидор – 0,5; олма, нок, беҳи, олча, гилос, олхўри,

200

5

1

ГСХ,

ЮҚХ


узум, цитрус-лар (эти) – 0,2; малина, қу-лубнай, зем-ляника – руҳ-сат этилмай-ди; ғалла ва дуккаклилар дони – 3,0; тамаки, ма-хорка – 1,0; соя, ерёнғоқ, кунжут – 1,0; пахта ёғи – руҳсат этил-майди; гўшт ва сут маҳсулот-лари – руҳсат этилмайди

19.

Гексамек,

11,8% сус.к.

гекситиазокс + абамектин

0,75

0,05

0,2

2,5

0,3

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; поми-дор, олма – 0,05

200

5

<1

ЮҚЭХ,

ЮҚХ

20.

Гунфос,

эм.к.

профено-фос + ламб-дацигалот-рин

1,2

0,001

0,003

0,1

0,05

олма – 0,03; узум – 0,03; картошка – 0,01, дон ва дуккаклилар дони – 0,01; пахта ёғи - руҳсат этил-майди

100

10

1,0

ГСХ

21.

Дельтарин

дельтамет-рин

0,17

0,01

0,003

0,1

1,15

пахта ёғи, помидор – руҳ-сат этилмайди

200

7

<1

ГСХ

22.

Дельтарин,

2,5% эм.к.

дельтамет-рин

0,18

0,01

0,05

0,5

1,15

помидор, ка-рам, картош-ка,сабзи, тар-вуз, қовун, ол-ма, шафтоли, узум – 0,01; пахта ва кун-габоқар ёғи – рухсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

23.

Дельтацис,

2,5% эм.к.

дельтамет-рин

0,17

0,01

0,03

0,1

0,01

картошка,

помидор,

олма – 0,01

200

7

<1

ГСХ

24.

Димет 400

диметоат

0,09

0,004

0,003

0,24

0,39

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; дуккак-ли ғалла дон – 0,02; олма, нок, узум, цит-руслар – 0,02

200

7

<1

ГСХ

25.

Дифен супер,

55% н.кук.

тиаметок-сам + дифе-ноконазол

0,24

0,001

0,005

0,15

0,01

олма, шафто-ли, ўрик, олхўри, гилос, олча – 0,02

200

7

<1

-

26.

Имидагольд, 35% сус.к.

имидаклоп-рид

2,4

2,0

0,1

10,0

1,15

картошка – 0,3; олма, қанд лавлаги, пахта ёғи – руҳсат этилмайди

300

7

<1

ГСХ,

ЮҚХ

27.

Имидамекс,

70 с.д.г.

имидакло-прид

1,0

0,01

0,06

1,0

0,39

пахта ёғи, буғдой – руҳ-сат этилмайди

100

5

<1

ЮҚЭХ

28.

Имидо,

35% сус.к.

имидакло-прид

1,6

0,02

0,06

1,0

0,39

-

200

7

<1

ЮҚЭХ

30.

Индоксакарб,

15% сус.к.

индоксакарб

0,1

0,01

0,02

0,5

0,2

пахта ёғи, ол-ма, помидор – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚЭХ

31.

Инсегар,

ВДГ

фенокси-карб

0,72

0,05

0,02

0,5

0,2

олма, узум, олҳўри – 0,05

200

7

<1

ГСХ, ЮҚХ

32.

Калито,

48% сус.к.

тиаклоприд

0,72

0,01

0,1

2,0

0,12

помидор, олма – 0,05

200

5

<1

ЮҚЭХ

33.

Карэкто,

5% эм.к.

лямбдаци-галотрин

0,34

0,001

0,002

0,1

0,01

буғдой – руҳ-сат этилмайди

200

7

<1

ГСХ

34.

Киллер Экстра,

10% эм.к.

лямбдаци-галотрин

0,33

0,001

0,002

0,1

0,01

буғдой, пахта ёғи – руҳсат этилмайди

200

7

<1

ГСХ

35.

Килока

metarizium acridum

0,056

0,5

1,2

11,3

-

-

100

5

<1

спора-лар-нинг ўсиш тезли-ги

36.

Крафт,

ВЭ 36 г/л

абамектин

0,09

0,09

0,005

0,2

0,01

бодринг – 0,003; олма, узум – руҳсат этилмайди

200

5

<1

ЮҚЭХ

37.

Круйзер экстра хлопок 362 сус.к.

тиаметок-сам + ме-феноксам + флудиок-сонил

0,3

0,001

0,004

0,8

0,1

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚЭХ

Куллер-Нео,

10% эм.к.

лямбда-цигалотрин

1,2

0,001

0,003

0,1

0,05

олма, узум – 0,03; картош-ка, дон ва дук-каклилар дони – 0,01; пахта ёғи – руҳсат этилмайди

100

10

1

ГСХ, ГХ

39.

Люфокс,

КЭ

люфенурон + фенокси-карб

0,6

0,04

0,03

0,8

0,17

олма, узум – 0,05

200

7

<1

ЮҚЭХ

40.

Нео-клоприд,

35% с.э.к.

имидаклоп-рид

2,4

2,0

10,0

0,1

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; кар-тошка – 0,3; олма, қанд лавлаги – руҳ-сат этилмайди

300

7

<1

СХ, ЮҚХ

41.

Нео-майт,

57% эм.к.

пропаргит

0,02

0,004

0,6

0,05

1,9

олча, олма, узум – 0,5; цитруслар (эти) – 0,3; бодринг – 0,2; олхўри, шаф-толи – 2,0; кар-тошка – 0,1; помидор – 1,0; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

5

<1

ГСХ

42.

Нуринол,

55% эм.к.

хлорпири-фос + ци-перметрин

0,018

0,001

0,003

0,3

0,3

олма – 0,004; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

43.

Оксидат,

24% с.э.к.

оксамил

0,017

0,01

0,001

0,02

0,1

помидор – 0,001

-

5

<1

ГСХ

44.

Перфектум

имидакло-прид + лям-бдацига-лотрин

0,09

0,01

0,009

0,24

0,39

пахта ёғи, олма – руҳсат этилмайди

200

5

<1

ГСХ

45.

Поло,

500 сус.к.

диафентиу-рон

0,3

0,07

0,04

0,8

0,25

помидор – 0,06

100

5

<1

ГСХ

46.

Проклем,

5% с.д.г.

эмамектин бензоат

0,072

0,02

0,008

0,6

0,8

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚЭХ

47.

Пульсар,

5% эм.к.

лямбдаци-галотрин

1,2

0,001

0,003

0,1

0,05

олма, узум – 0,03; картош-ка, дон ва дук-каклилар дони – 0,01; пахта ёғи – руҳсат этилмайди

100

10

1

ГСХ, ГХ

48.

Револьвер ,

5% э.г.

эмамектин бензоат

0,084

0,02

0,08

0,6

0,8

маккажўхори, помидор, пах-та ёғи – рухсат этилмайди

200

5

<1

ЮҚЭХ

49.

Селектин,

1,8% эм.к.

абамектин

0,006

0,08

0,006

0,05

0,5

пахта ёғи, озиқ-овқат маҳсулотлари – руҳсат этил-майди

100

7

<1

СХ

50.

Синафос,

60% эм.к.

хлорпири-фос + ци-перметрин

0,18

0,01

0,03

0,3

0,02

олма – 0,01

200

7

<1

ГСХ

51.

Серофос,

кук.

фосфорит, сера

0,3

0,02

0,05

4,83

0,37

пахта ёғи, озиқ-овқат маҳсулотлари – руҳсат этил-майди

50

3

<1

ТО

52.

Синфонил,

5% эм.к.

фипронил

0,012

0,01

0,02

1,0

0,17

картошка – 0,005

200

7

<1

ГСХ

53.

Супертак,

10% эм.к.

альфа - ци-перметрин

1,8

0,01

0,006

0,3

0,16

сабзавотларда – 0,05; пахта ёғи – руҳсат этилмайди

100

7

<1

СХ

54.

Тагрин,

400 г/л эм.к

ципермет-рин

0,72

0,01

0,03

0,4

0,39

-

200

10

<1

ГСХ

55.

Таргет ,

10 % эм . к.

лямбдаци-галотрин

0,34

0,001

0,002

0,1

0,01

олма – 0,01

200

10

<1

-

56.

Терон-БИО,

10% э.к.

pongamia glabra, cym-bopogon nar-dus, cymbo-pogon flexu-osus, euca-lyptus globu-les, allium sativum

2,4

0,1

0,6

5,0

-

пахта ёғи, олма – руҳсат этилмайди

50

3

<1

-

57.

Торпедо

эм.к.

абамектин

0,09

0,045

0,005

0,2

0,81

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; поми-дор – 0,02

200

5

<1

ЮҚХ, ГС

58.

Фаст килока

бетаципер-метрин

1,68

0,25

0,6

5,6

0,16

-

100

5

<1

ГСХ

59.

Флазон

1,8% эм.к.

абамектин

0,006

0,08

0,006

0,05

0,5

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

7

<1

СХ

60.

Форс,

15 г

тефлутрин

0,1

0,01

0,008

0,15

0,1

картошка – 0,01

200

5

<1

ГСХ

61.

Фосметрин ,

440 г/л эм.к.

профено-фос + ци-перметрин

0,36

0,01

0,02

0,5

0,37

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

62.

Хеквидор,

350 г/л эм.к.

имидакло-прид

1,6

0,01

0,06

1,0

0,39

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ЮҚЭХ

63.

Цихлорос ,

55% эм.к.

ципермет-рин + хлор-пирифос

0,18

0,006

0,04

0,3

0,02

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

64.

Эмабен,

5% с.д.г.

эмамектин бензоат

0,084

0,02

0,08

0,6

0,8

пахта ёғи, маккажўхори, помидор – руҳ-сат этилмайди

200

5

<1

ЮҚЭХ

65.

Эмафос,

42% эм.к.

хлорпири-фос + эма-мектин бен-зоат

0,01

0,02

0,002

0,1

0,8

пахта ёғи,

олма, помидор – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ЮҚЭХ,

ГСХ

66.

Энжоксам,

24,7% сус.к.

тиаметок-сам + лям-бдацигалот-рин

0,34

0,02

0,001

0,3

0,1

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; макка-жўҳори – 0,06

200

7

<1

ЮҚЭХ,

ГСХ

67.

Энтовант,

15% сус.к.

индоксакарб

0,72

0,7

0,02

0,5

0,37

олма – 0,1; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ

68.

Энтомектин,

18 г/л

абамектин

0,009

0,045

0,005

0,2

0,5

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ГХ,

ЮҚ

69.

Энтоспилан ,

2 0 % н ук .

ацетами-прид

0,06

0,3

0,01

0,4

0,3

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ЮҚЭХ

70.

Эфекто,

17,5% сус.к.

имидакло-прид + лям-бдацигалот-рин

0,09

0,01

0,009

0,24

0,39

пахта ёғи,

олма – руҳсат этилмайди

200

5

<1

ЮҚЭХ,

ГСХ

71.

Эффектор ,

10% эм.к.

альфа - ци-перметрин

0,96

0,01

0,01

0,4

0,2

ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

10

1

ГСХ, ЮҚХ

фунгицидлар

1.

Алтис премьер,

эм.к.

азоксистро-бин + про-пиконазол

1,2

0,5

0,2

3,0

0,3

буғдой – 0,01; узум – 0,05

100

5

<1

ЮҚХ, ГС

2.

Арчер-БИО,

75% э.к.

lantana camara / ad-hatoda va-sica

6,6

1,0

1,5

11,0

-

гуруч, узум – руҳсат этил-майди

100

3

<1

-

3.

Вакомил-МЗ,

72% н.кук.

манкоцеб + металаксил

0,08

0,01

0,06

1,2

0,16

бодринг, то-мат, картошка ва узум – руҳ-сат этилмайди

200

7

<1

ГСХ

4.

Гурзат,

н.кук.

цимоксалин + мис хло-роксид

0,24

0,006

0,003

0,7

0,39

узум – 0,1; помидор, бод-ринг – руҳсат этилмайди

100

7

<1

ЮҚХ, АА

5.

ДАГ-1,

кр.кук.

глицирри-зирланган кислота мо-ноаммон тузи

14,0

3,0

0,1

7,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

50

3

<1

ЮҚ

6.

Крезоксин,

50% с.д.г.

крезоксим-метил

3,0

0,01

0,5

5,0

0,7

олма – 0,05

100

5

<1

ГСХ

7.

Металман,

68% с.э.кук.

манкоцеб + мефенок-сама

0,01

0,01

0,08

1,5

0,1

узум – руҳсат этилмайди

200

5

<1

ГСХ

8.

Пеннкозеб,

80% н.кук.

манкоцеб

0,14

0,05

0,06

1,0

0,1

помидор – 0,01; картошка – 0,01; узум – руҳсат этил-майди; шафто-ли, нок – 0,01

200

5

<1

ГСХ

9.

Пергадо Ф 450,

с.д.г.

фолпет + мандипро-памид

0,1

0,1

0,02

1,0

0,17

пиёз – 0,05

100

5

<1

ЮҚЭХ

10.

Ревус топ 500,

сус.к.

дифеноко-назол + мандипро-памид

0,6

0,01

0,03

0,5

0,02

картошка, по-мидор – 0,01

200

5

<1

ЮҚЭХ

11.

Скор 250,

эм.к.

дифеноко-назол

0,056

0,05

0,06

1,2

0,02

олма – 0,01

200

7

<1

ГСХ,

ЮҚЭХ

12.

Скорт,

25% эм.к.

дифеноко-назол

0,056

0,05

0,06

1,2

0,02

шафтоли, ўрик, олҳури, гилос, олча, узум – 0,01

200

7

<1

ГСХ,

ЮСХ

13.

Старт,

6% с.э.с.

тебуконазол

1,2

0,01

0,2

3,0

1,15

кузги буғдой – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ, ЮҚХ

14.

Суперфар,

50% эм.к.

пропикона-зол + тебу-коназол

1,2

0,2

0,2

3,0

0,1

кузги буғдой – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

15.

Тифани,

70% н.кук.

тиофанат метил

0,1

0,5

0,1

1,5

0,5

узум, бодринг – 0,5

100

5

<1

ГСХ

16.

Трискабол,

76% с.д.г.

зирам

1,2

0,01

0,05

1,2

0,3

олма, нок шафтоли – 0,2

200

7

<1

-

17.

Ф-101-13, СМЭ

400 + 10 + 6 г/л

карбенда-зим, имаза-лил, тебуко-назол

1,2

0,01

0,02

0,3

0,1

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ,

ЮҚЭХ

18.

Файтер,

33% эм.к.

ципрокона-зол + пропи-коназол

0,084

0,2

0,06

1,2

0,1

кузги буғдой – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ, ЮҚХ

19.

Фитолавин,

ВРК

фитотакте-риомицин – комплекс стрептотри-циновых ан-тибиотиков

0,016

0,01

0,001

0,04

-

бодринг, по-мидор, буғдой, арпа – руҳсат этилмайди, олма – 0,005

200

5

<1

ЮҚЭХ

20.

Флусил,

40% эм.к.

флусилазол

0,7

0,01

0,3

0,4

0,1

узум, олма – 0,005

200

5

<1

ГСХ

21.

Фунтазол,

50% н.кук.

бенамил

4,8

0,5

0,05

0,01

0,1

олма – руҳсат этилмайди

50

7

<1

ЮҚХ

22.

Хорус 75,

с.д.г.

ципродинил

0,6

0,02

0,01

0,2

0,5

узум, олма, нок – 0,09

100

5

<1

ГСХ

23.

Цебир,

эм.к.

металаксил + флудиок-сонил

0,6

0,2

0,2

3,0

0,15

помидор – 0,09

100

5

<1

ГХ

24.

Энтохлорок

Экстра,

64% + 8% э.к.

манкоцеб, цимоксанил

0,1

0,05

0,006

1,0

0,39

помидор – 0,01; картошка – 0,01; узум – 0,01

100

5

<1

ГХ, ГСХ

Гербицидлар

1.

Ампакт,

250 эм.к.

флутриа-фол

0,084

0,1

0,06

1,2

0,02

буғдой, олма, узкм – 0,01

200

7

<1

ЮҚЭХ

2.

Бентогран,

48% с.э.

бентазон

0,12

0,01

0,3

0,001

0,05

гуруч – 0,002

100

5

<1

ЮСХ

3.

Глиф,

75,7% с.д.г.

глифосат

6,0

0,03

0,35

4,0

0,5

-

100

3

<1

ЮҚХ

4.

Глифор,

757 г/кг с.д.г.

глифосат

6,0

0,02

0,03

4,0

0,5

-

100

3

<1

ЮҚХ, ГСХ,

ЮҚЭХ

5.

Глифос премиум,

с.э.

глифосат

4,8

0,02

0,03

4,0

0,5

мевали экин-лари – 0,03

100

3

<1

ГСХ,ЮҚХ,

ЮҚЭХ

6.

Зелдек экстра,

104 г/л эм.к.

галакси-фоп-R-метил

0,18

0,04

0,03

0,3

0,37

пиёз, лавлаги, картошка, сабзи – 0,01

200

5

<1

ЮҚЭХ

7.

Ковбой,

80 эм.к.

клодинафоп-пропаргил + антидот

0,3

0,01

0,07

1,5

1,15

буғдой – руҳ-сат этилмайди

200

7

<1

ЮҚХ, ГСХ

8.

Клодинафоп-пропаргил,

8% эм.к.

клодина-фоппропар-гил

0,3

0,01

0,07

1,5

1,15

буғдой – руҳ-сат этилмайди

200

7

<1

ГС

9.

Клодинафоп-пропаргил + ан-тидот клоквин-тоцент мексил

клодина-фоппропар-гил + анти-дот клоквин-тоцент мек-сил

0,5

0,01

0,07

1,5

0,1

кузги буғдой – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ЮҚЭХ,

ГСХ

10.

ММ-113,

кук.

N-n-хлорфе-ниламидо-2-аминокар-бонилтио-этилфосфон кислотаси

0,42

0,4

0,1

1,1

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ЮҚХ

11.

Номинатор,

400 г/л

биспирибак натрия

1,2

0,4

0,2

3,0

1,15

гуруч – руҳсат этилмайди

100

5

<1

ГСХ

12.

Оксигол,

24% эм.к.

оксифлуор-фен

0,6

0,01

0,02

3,0

0,15

пиёз – 0,1

200

7

<1

ГСХ

13.

Опус,

750 г/кг с.д.г.

трибену-ронметил

0,3

0,01

0,01

2,0

-

-

100

7

<1

ЮҚЭХ

14.

Пендиметалин,

33% эм.к.

пендимета-лин

0,72

0,01

0,001

0,5

0,15

пиёз – 0,1; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚХ, ГСХ

15.

Профит,

3,6%

мезосуль-фуронметил

6,0

0,4

0,4

5,0

0,3

кузги буғдой – 0,1

100

3

<1

ГСХ

16.

Рамон супер,

10,4%

галакси-фоп-R-метил

0,54

0,01

0,07

1,5

0,3

пиёз, лавлаги, кунгабоқар, картошка – 0,01

200

7

<1

ЮҚЭХ

17.

Рембо,

2,5% м.с.

пеноксулам

0,08

0,04

0,01

1,0

0,02

гуруч – руҳсат этилмайди

100

7

1

ГСХ

18.

Симфония,

40% сус.к.

биспирибак натрия

1,2

0,4

0,2

3,0

1,15

гуруч – руҳсат этилмайди

100

5

<1

ЮҚЭХ

19.

Старпик,

24% эм.к.

клодинафоп-пропаргил

0,6

0,01

0,07

1,5

0,1

буғдой – руҳ-сат этилмайди

200

5

<1

ГС

20.

Стопин,

33% эм.к.

педимета-лин

0,3

0,04

0,1

2,0

0,3

пахта ёғи – руҳсат этил-майди;

пиёз – 0,01

200

10

<1

ГСХ

21.

Тамерон 75 ДФ,

75% қ.о.сус.

трибенурон метил

6,0

0,01

0,15

2,0

1,15

ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

5

<1

СХ

22.

Тандем,

33% эм.к.

пендимета-лин

0,16

0,05

0,01

0,5

1,15

пиёз – 0,1; сабзи – 0,05; картошка – 0,1; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

7

<1

ГСХ, СХ

23.

Топдим,

8% эм.к.

клодина-фоппропар-гил

0,54

0,01

0,07

1,5

0,1

буғдой – руҳ-сат этилмайди

100

7

<1

ГСХ,

ЮҚЭХ

24.

Торнадо,

25% сус.к.

квинклорак

0,6

0,05

0,1

5,0

1,15

гуруч – 0,05

150

10

<1

ГСХ

25.

Трибенурон - метил, 75% с.д.г.

трибенурон-метил

0,6

0,06

0,003

1,0

-

буғдой – 0,05

50

3

<1

СХ

26.

Тупак,

8% ЕС

клодина-фоппропар-гил

0,6

0,01

0,07

1,5

0,1

буғдой – руҳ-сат этилмайди

200

5

<1

ГСХ

27.

Фастер,

25% сус.к.

квинклорак

1,2

0,06

0,03

2,0

1,0

гуруч – 0,01

100

5

<1

ЮҚЭХ

28.

Фитомаг, II

1-метил-циклопропен

8,0

-

-

-

-

олма – 0,01

-

-

-

ГСХ

29.

Флуроксипир,

20% эм.к.

флурокси-пир

0,72

0,001

0,1

2,0

0,14

буғдой, пиёз – 0,01

200

7

<1

ГСХ

30.

Хадаф,

24% эм.к.

оксифлуор-фен

0,8

0,007

0,001

1,0

0,1

пиёз – 0,2; олма, нок – 0,1

200

7

<1

ГСХ

31.

Хеливер,

25% сус.к.

азимсуль-фурон

3,6

0,1

0,02

5,0

0,05

гуруч – 0,02

100

3

<1

ЮҚЭХ

32.

Энтоглифос,

50% с.э.

глифосат

6,0

0,02

0,04

4,0

0,5

узум – 0,1

100

3

<1

ЮҚХ

Дефолиантлар ва десикантлар

1.

ДРЕФ,

кук.

О,О`-ди (2-роданэтил), 2-роданэтил-фосфонат

1,2

0,02

0,1

1,8

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

3

<1

ГХ

2.

МГТ-14,

кук.

N,N1-ди (хло-рацил), ди (о-толил) дими-дохлорме-тилтиофос-фонат

1,7

1,0

0,2

2,7

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ЮҚХ

3.

Фандеф

хлорат ка-лия, хлорат магния

4,8

3,5

0,2

3,3

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

3

<1

ЮҚХ

4.

ХМД-И-1,

с уюқ .

хлорат маг-ния, ацето-миприд

2,4

1,3

0,2

3,0

0,35

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГС, ЮҚХ

5.

N , N 1 -ди (о-толил), N , N 1 -ди (трихлор-ацетил) диами-дохлорметил

N,N1-ди (о-толил), N,N1-ди (трихлор-ацетил) диа-мидохлор-метил

0,6

0,4

0,1

2,4

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ЮҚХ

Ўсимликлар ўсишини бошқарувчи препаратлар

1.

Вымпел

полиэтиле-ноксид, гу-мат натрия

14,0

3,0

0,1

7,0

1,15

пахта ёғи, гу-руч – руҳсат этилмайди

50

3

<1

-

2.

Вэн Цзя Пай,

98% кр.кук.

мепикват хлорид

1,2

1,3

0,05

1,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

3.

Гумми-20

гумин мод-далар, фолил ки-слотаси, азот, фос-фор, калий, микроэле-ментлар ке-либ чиқиши табиатга хос

14,0

0,3

0,1

7,0

-

-

-

-

<1

ГСХ

4.

Корнвиннер,

30% суюқ.

этефон + диэтилами-ноэтил гек-санат

1,7

1,0

0,2

2,5

1,15

жўҳори – руҳсат этил-майди

100

3

<1

ГСХ

5.

Лагопушер 3 HF микс

гумин ки-слоталари фульвокис-лоталари + микроэле-ментлар

14,0

0,3

0,1

7,0

-

пахта ёғи, олма, бодринг, помидор – руҳсат этил-майди

100

3

<1

ГСХ

6.

Максимум,

3,6% с.э.

6-ВА бензи-ладенин ГА7 + ГА4 (гиберрел-лил кисло-таси)

4,8

1,0

0,5

3,0

1,15

олма – руҳсат этилмайди

100

3

<1

ГХ,

ЮҚ

7.

Моресупер

хитозан

4,08

1,0

0,1

7,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

8.

Рутсупер

индолил-ёғли кис-лотаси (ин-долилбути-рицацид)

2,4

1,5

0,5

5,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

9.

Сагхлам,

120 г/л суюқ.

эркин ами-нокислота-си, микро-элементлар (Fe, Zn, Vn, B)

8,0

4,0

0,7

6,8

-

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

50

3

<1

ГСХ

10.

Супер Стар ,

98 % э. кук.

мепикват хлорид

1,2

1,3

0,05

1,12

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

11.

Фиксатор,

5% с.э.

альфа наф-тилуксусная кислота

3,0

1,0

0,2

4,0

1,15

олма – руҳсат этилмайди

100

3

<1

СФ

12.

Фук,

25% эм.к.

флуметра-лин

1,2

0,01

0,5

2,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

-

13.

Фук,

25% сус.к.

флуметра-лин

1,2

0,01

0,5

2,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

-

Нематацидлар

1.

Нематорин ,

10 г

фистиазот

0,072

0,01

0,03

0,1

0,37

сабзавотлар – 0,01

200

5

<1

-

Омбор зараркунандаларига қарши курашда қўлланиладиган препаратлар

1.

Fosfinal ,

5 6 0%

фосфид алюминия

0,012

0,01

0,00001

0,0015

-

озиқ-овқат маҳсулотлари – руҳсат этил-майди

200

2 – 5 – 20 омбор-хона-лар ва ишлов бери-лаётган объект-ни юк билан таъмин-ланишга боғлиқ

<1

ГСХ,

ФМ

2.

Fosfinmag ,

6 6 0 %

магний фосфид + фосфид

0,012

0,01

0,00001

0,002

-

озиқ-овқат маҳсулотлари – руҳсат этил-майди

200

3 – 15

<1

СГ

Қисқартирилган сўзлар ва шартли белгилар

1 кг ида 560 г

560 г/кг табл.

и.с.э.

ишқорли сувли эритма

- в.щ.р.

водно-щелочной раствор

к., кук.

кукун

- п.

порошок

кр.кук.

кристали кукун

- кр.п.

кристаллический порошок

м.с.

мойли суспензия

- м.с.

масляная суспензия

м.сус.к.

мойли суспензия концентрати

- м.с.к.

масляно-суспензионный концентрат

н.кук.

намланувчи кукун

- с.п.

смачивающийся порошок

о.п.с.

оқувчан паста

- т.пс.

текучая паста

п.пр.ш.

полимер препаратив шакл

- п.п.ф.

полимерная препаративная форма

пс.

паста

- пс.

паста

с.д.г.

сувли дисперсияланувчи гранулалар

- в.д.г.

водно-диспергируемые гранулы

с.к.

суюқ концентрати

- ж.к.

жидкий концентрат

с.т.г.

суютирлаган техник газ

- т.с.г.

технический сжиженный газ

с.э.

сувли эритма

- в.р.

водный раствор

с.э.г.

сувда эрувчи гранулалар

- в.г.

водораствориемые гранулы

с.э.г.

сувли гликоли эритма

- в.г.р.

водно-гликолиевый раствор

с.э.к.

сувда эрувчи концентрат

- в.к.

водоратсовримый концентрат

с.э.кук.

сувда эрувчи кукун

- в.п., в.р.п.

водорастворимый порошок

с.э.с.

сувда эрувчи суспензия

- в.р.с.

водорастворимая суспензия

с.э.с.

сувда эрувчи суспензия

- в.с.р.

водно-суспензионный раствор

с.э.эм.к.

сувда эрувчи эмульсия концентрати

- в.с.к.

водно-суспензионный концентрат

с.э.м.

сувда эрувчи

- в.э.

водная эмульсия

с.эм.к.

суспензия эмульсия концентрати

- к.э.в.

концентрат эмульсии водорастворимый

сус.к.

суспензия концентрати

- к.с.

концентрат суспензии

сус.к.

суспензия концентрати

- с.к.

суспензионный концентрат

суюқ.

суюқлик

- ж.

жидкий, жидкость

ФЛО

оқувчан суспензия концентрати

- ФЛО

концентрат суспензии

э.

эритма

- р.

раствор

э.кук.

эрувчи кукун

- р.п.

растворимый порошок

эм.к.

эмульсия концентрати

- к.э.

концентрат эмульсии

қ.о.сус.

қуруқ оқувчан суспензия

- с.т.с.

сухая текучая суспензия

э.к.

эрувчи концентрати

- р.к.

растворимый концентрат

АА

атомно-адсорбцион хроматографик

- АА

атомно-адсорбционная хроматография

Б

бактериологик

- Б.

бактериологический

ГС

газ-суюқли

- ГЖ

газо-жидкостная

ГСХ

газ-суюқли хроматография

- ГЖХ

газо-жидкостная хроматография

ГСХИ

газ-суюқли хроматографли индикатор

- ГЖХИ

газо-жидкостный хроматографический индикатор

ГХ

газли хроматография

- ГХ

газовая хроматография

И.

индикаторлар

- И.

индикаторы

КМ

колориметрик

- КМ

колориметрический

КХ

кўтарилувчи хроматография

- ВСХ

восходящая хроматография

МКБ

микробиологик

- МКБ

микробиологический

НА

нефелометрик анализ

- НФМ

нефелометрический метод

СГ

спектрографик

- СГ

спектрографический

СФ

спектрофотометр

- СФ

спектро-фотометрический

СХ

суюқли хроматография

- ЖХ

жидкостная хроматография

титр.

титрланувчи

- титр.

титровальный

ФК

фотоколорометрик

- ФК

фотоколометрический

ФМ

фотометр

- ФМ

фотометрический

ФТ

фотоколорометрик

- ФТ

фотоколометрический

ЭФ

электрофорез

- ЭФ

электрофорез

ЮҚ

юқа қаватли

- ТХ

тонкослойная хроматография

ЮҚХ

юқа қаватли хроматография

- ТСХ

тонкослойная хроматография

ЮҚЭХ

юқорига кўтаририлувчи электролиз-суюқли хроматография

- ВЭЖХ

восходящая электролизно-жидкостная хроматография

ҚСУ

қатарига суюлтириш усум

- МСР

метод серийного разведения

ЮСХ

юқори-суюқли хроматография

- ВЖХ

высоко-жидкостная хроматография

ТО

тарозига оид

- В

весовой