UZ RU

СанҚМГН № 0308-13.Атроф муҳитда ва озиқ – овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник меъёрлари

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ САНИТАРИЯ МЕЪЁРЛАРИ, ҚОИДАЛАРИ ВА ГИГИЕНИК НОРМАТИВЛАРИ

Атроф муҳитда ва озиқ – овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник меъёрлари

ЎзР СанҚМГН № 0308-13

Расмий нашр

Тошкент – 2013 й.

 
«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Ўзбекистон Республикаси
Бош Давлат санитария врачи,
Соғликни сақлаш вазирининг муовини
_______ С.С. САИДАЛИЕВ
« 26 » август 2013 й.

ИШЛАБ ЧИҚҚАН ТАШКИЛОТ :

- ЎзР ССВ қошидаги Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти (ЎзР ССВ СГКК ИТИ)

ТУЗУВЧИЛАР :

- Искандаров Т.И.

- лаборатория мудири, лойиха раҳбари ЎзР ССВ СГКК ИТИ, т.ф.д., профессор, ЎзР ФА академиги

- Искандарова Г.Т.

- ТТА коммунал ва мехнат гигиена кафедраси мудири, т.ф.д., профессор

- Романова Л.Х.

- катта илмий ходим ЎзР ССВ СГКК ИТИ, т.ф.н., к.и.х.

ТАҚРИЗЧИЛАР:

- Бахретдинов Ш.С.

- ТТА болалар ва ўсмирлар гигиенаси ва овқат-ланиш гигиенаси кафедра профессори, т.ф.д., профессор

- Саримсаков А.Х.

- ЎзР ССВ бош токсиколог-мутахасиси

- Садыков А.У.

- бош илмий ходим ЎзР ССВ СГКК ИТИ, т.ф.д., к.и.х.

Санитария, гигиена ва касб кассаликлари илмий-тадқиқот институтининг Илмий кенгашида кўриб чиқилган ва ижобий баҳо берилган

(протокол № 7 « 18 » июн 2013 й.)

ЎзР ССВ қошидаги «Инсон атрофидаги окибатсиз омилларни гигиеник тартибга солиш комитети» нинг мажлисида кўриб чикилган ва мақулланган

(протокол № 22 « 27 » июн 2013 й.)

Ўзбекистон Республикасининг Адлия вазирлигида хуқуқий экспертизадан ўтказилди. Хат № 6-24/28-9736/6 « 16 » август 2013 й.

СанҚМ № 0109-01 «Озиқ-овқат маҳсулотларида ва атроф муҳитда пести-цидларнинг гигиеник меъёрлари» бекор қилинди.

Ўзбекистон Республикаси қонунларидан

кўчирма

1. «Давлат санитария назорати тўғрисида»ги Ўзбекистон Рес-публикасини қонуни (1992 й., оҳирги кўриб чиқилган 2010 й.; 9, 10, 11, 19, 20, 21, 29 моддалари).

2. «Фуқоралар соғлиғини сақлаш тўғрисида»ги Ўзбекистон Рес-публикасини қонуни (1996 й., оҳирги кўриб чиқилган 2010 й.; 3, 13, 34 моддалари).

3. «Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Ўзбе-кистон Республикасини қонуни (1996 й., оҳирги кўриб чиқилган 2013 й.; 4, 11, 21, 22 моддалари).

4. «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Рес-публикасини қонуни (1997 й., оҳирги кўриб чиқилган 2013 й.; 9, 40, 41, 42 моддалари).

5. «Табиятни мухофаза қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Респуб-ликасини қонуни (1993 й., оҳирги кўриб чиқилган 2013 й.; 3, 4, 12, 14, 15, 31 моддалари).

6. «Қишлоқ ҳўжалик усимликларини зараркунандалардан, касал-ликлардан ва ёввое ўтлардан химоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасини қонуни (2000 й.; 4, 7 моддалари).

7. «Озуқа овқат махсулотларини сифати ва зарарсизлиги тўғри-сида»ги Ўзбекистон Республикасини қонуни (1997 й., оҳирги кўриб чиқилган 2006 й.; 4, 5, 10 моддалари).

«Ватанимизда яратилган янги ўсимликларни ҳимоя қилиш воситаларини ишлатилишда атроф муҳитни мухофазаси ва аҳолини соғлигини хавфсизлик мезонини илмий асослаш; янги кам захарли пестицидларни излаш, уларни миқдорий аниқлаш ва маҳсус кийим ва идишларни зарарсизлантириш усулларини (услубларини) ишлаб чиқиш» АТСС-24.1 лойиҳа бўйича иш бажарилган.

Тар. №

Пестицид номи

Таъсир қилувчи модданинг номи

РЭ сут - кали таъсир миқдо - ри, суткада , мг/одам

РЭМ сувда, сув ҳавза - лари - да, мг/дм3

Атмос - фера ҳавоси - да бир марота - балик макси - мал РЭМ, мг/м3

Иш жойи ҳаво - сида РЭМ, мг/м3

Тупроқ-даги РЭ қолдиқ миқдо-ри, мг/кг

Маҳсулотнинг номи ва пестициднинг максимал РЭ даражаси, мг/кг

Сани - тария ҳимоя зона - си, м

Ишга чиқиш вақти, сут.

Пес - тицид - нинг аниқ тушу - ми

Пести-цид-лар-нинг қолдиқ миқдо-рини аниқ-лаш услуби

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Инсектицидлар ва акарицидлар

1.

Аваланче,

70% н.кук.

имидакло-прид

1,44

0,01

0,02

0,5

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ, ЮҚХ

2.

Аваунт,

15% сус.к.

индоксакарб

0,9

1,0

0,06

1,4

0,37

пахта ёғи – руҳсат этилмайди

100

15

<1

СХ

3.

Адмирал,

10% эм.к.

пирипрок-сифен

0,1

0,15

0,35

1,5

1,15

пахта ёғи – руҳсат этилмайди; олма – 0,02

100

7

0,15

ГСХ

4.

Адонис,

4% эм.к.

фипронил

0,12

0,1

0,02

1,0

0,17

картош-

ка – 0,01; карам – 0,005; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

5.

Акаринсект,

1,8 эм.к.

абамектин

0,084

0,01

0,008

0,6

0,8

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

-

6.

Альфагард,

10% эм.к.

альфа - ципермет-рин

1,8

0,01

0,006

0,3

0,16

сабзавот-

лар – 0,05; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

7

<1

СХ

7.

Альфасид

альфа - ципермет-рин

0,96

0,01

0,02

0,5

0,2

пахта ёғи, ғалла дони, картошка – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8.

Апплауд,

25% н.кук.

бупрофезин

3,6

0,5

0,1

5,0

0,39

бодиринг, помидорлар – руҳсат этилмайди

100

3

0,7

ГСХ

9.

Ароцин,

30% эм.к.

ацилофос

0,4

0,5

0,05

1,5

1,15

гуруч – 0,1

100

5

<1

ГСХ

10.

Арриво,

25% эм.к.

ципермет-рин

0,21

0,006

0,005

0,2

0,02

олма,

узум – 0,1;

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

11.

Багира,

20%

имидакло-прид

1,6

0,01

0,06

1,0

0,39

картошка – 0,001; ғалла дони – руҳсат этилмайди

100

5

<1

ГСХ

12.

Барлей EW ,

100 г/л

зета - ци-перметрин

0,06

0,07

0,05

0,3

0,2

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚ

13.

Батон ЕС,

100 г/л

бифентрин

0,1

0,001

0,02

0,1

0,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; поми-дор – 0,02

200

10

<1

ЮҚ

14.

Бензофосфат, золон

фозалон

0,36

0,001

0,01

0,5

0,15

картошка – 0,1; помидор, карам, лав-лаги, бакла-жонлар – 0,2; олма, нок, олҳўри, олча, цитруслар (эти), узум – 0,2; ғалла ва дуккаклилар дони – 0,2; тамаки – 0,2; пахта чигити – руҳсат этил-майди;

150

15

1,0

ГСХ,ЮҚХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15.


пахта ёғи – руҳсат этил-майди; гўшт ва сут маҳсулот-

лари – руҳсат этилмайди

16.

Бестгол

эсфенвале-рат

0,24

0,01

0,01

0,3

0,37

пахта ёғи, ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ,ЮҚХ

17.

Бестселлер,

20% сус.к.

альфа - ци-перметрин

0,8

0,01

0,05

0,3

0,15

ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГХ

18.

Бета байтроид

бети – циф-лутрин

0,6

0,1

0,02

0,2

0,17

пахта ёғи – руҳсат этилмайди; олма – 0,1; ғалла

дони – 0,1

100

5

0,9

ГСХ

Блок-схема: процесс: 5 19.

БИ 58

диметоат

1,2

0,03

0,003

0,5

1,15

картошка – 0,05; помидор, бодиринг, лав-лаги, полиз экинлари – 0,4; олма, нок, олҳўри, олча, цитруслар (эти), узум – 0,4; ғалла ва дуккаклилар дони – 0,4; тамаки, махорка – 0,4; пахта чигити – руҳсат этил-майди;

500

6

0,25

ГСХ, ЮҚХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

20.


пахта ёғи – руҳсат этил-майди; гўшт ва сут маҳсулот-

лари – руҳсат этилмайди

21.

Битоксибацил-лин ПБА 1500,0

ЕА/мг

bacillus thu-ringiensis + экзотоксин 0,6 – 1,0%

0,008

0,05

0,05

1,0

1,33

руҳсат этил-майди; шу жумладан кар-тошкада хам

300

2

0,012

ГСХ

22.

Брейк,

10% м.эм.

лямбдаци-галотрин

0,34

0,001

0,002

0,1

0,01

олма, ғалла дони – 0,01

200

10

<1

-

23.

Валент SC ,

150 г/л

индоксакарб

0,36

0,2

0,02

0,5

0,37

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГХ

24.

Вантекс,

60 г/л

гамма - ци-галотрин

1,2

0,001

0,003

0,1

0,05

олма, узум, пахта ёғи – руҳсат этил-майди; дон, бўғдой, дукка-килар, картош-ка – 0,01

100

10

0,35

ГСХ

25.

Вертимек,

1,8% эм.к.

абамектин

0,006

0,08

0,006

0,05

0,5

пахта ёғи – руҳсат этилмайди; озиқ-овқат маҳсулот-

лари – руҳсат этилмайди;

100

7

0,39

СХ

Блок-схема: процесс: 5 26.

Гексахлоран (ГХЦГ изомер - ларнинг жамла - маси)

Припаратни қишлоқ ҳужали -

1, 2, 3, 4, 5, 6 – гекса-хлороцик-логексан

0,6

0,02

-

0,1

0,1

картошка – 0,1; сабзавотлар – 0,5; қанд лав-лаги – 0,1; узум – 0,05; ғалла дони – 0,2;

-

-

-

ГСХ,ЮҚХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

гида ишлатиш манъ этилган

маккажўхори –0,2; сут – 0,05; сут маҳсулот-лари (ёғга ҳисобланганда) – 1,25; сариёғ – 0,2; гўшт – 0,1; ёғ – 0,2; денгиз ҳайвонлари гўшти (ларга, лахтак, кры-латка, акиба, тюлень) – 0,01; денгиз балиғи (янги, совутил-ган, музлатил-ган) – 0,2; чу-чук сув балиғи (йиртқич, бен-тоистеъмолчи янги, совутил-ган, музлатил-ган) – 0,03; балиқ (тузлан-ган, дудлан-ган, қоқланган) – 0,2; ивилди-рик, банкалар маҳсулотлар (бакрабалиқ, қизил балиқ), ёғли сельд (дунайники ва бошқа) – 0,2; балиқдан кон-сервалар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


(қизил ва ту-нецлилар оила-си ва уларни жигаридан) – 0,2; балиқ жи-гаридан кон-сервалар – 1,0

Болалар ва пархез озиқ-овқатларида ва уларни ишлаб чиқа-риш хом ашъёларида: қаймоги олин-маган сут тайёрланган маҳсулотлар – 0,05; қуруқ сут – 0,1; қаймоги олинмаган сут – 0,05; дон: буғдой, макка-жухори – 0,2; маржумак, гуруч, сули – 0,01; майда-ланган маҳсу-лотлари (ёрма, ун, талқон) буғдой, макка-жухориники <0,2; маржу-мак, гуруч, сули – 0,01; консер-валар: гўштлик – 0,15; балик-лик – 0,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

27.

Голднлон

ацетами-прид

0,06

0,3

0,01

0,4

0,37

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

28.

Голдплан,

20% н.кук.

ацетами-прид

0,06

0,3

0,01

0,4

0,37

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

-

29.

Даклоприд,

20% с.э.к.

имида - кло-прид

1,6

0,01

0,06

1,0

0,3

пахта ёғи, ғалла дони – руҳсат этил-майди; картош-ка – 0,001

100

5

<1

ГСХ

30.

Далатэ,

5% эм.к.

лямбдаци-галотрин

0,4

0,001

0,002

0,1

0,01

узум – 0,01; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ

31.

Далинка

индоксакарб

0,72

0,7

0,02

0,5

0,37

олма, узум, помидор – 0,01; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ,ЮҚХ

32.

Данитол,

10% эм.к.

( « ЭКЗ » АЖ - ҚҚ, Ўзбекистон)

фенпропат-рин

0,06

0,01

0,003

0,1

1,15

пахта ёғи – руҳсат этилмайди

200

7

<1

ГС

33.

Данитол,

10% ФЛО

фенпропат-рин

0,01

0,004

0,005

0,1

0,01

пахта ёғи – руҳсат этилмайди; олма – 0,02

300

10

0,75

ГСХ

34.

Даргит,

57% эм.к.

пропаргит

0,02

0,002

0,001

0,5

0,4

пахта ёғи – руҳсат этилмайди

500

7

0,06

ГСХ

35.

ДДТ ва унинг метаболитлар.

Припаратни қишлоқ ҳужали -

1,1-ди- (4-хлорфенил) 2,2,2 три-хлорэтан

0,005

0,002

0,005

0,1

0,5

картошка – 0,1; сабзавотлар, мевалар – 0,1; қанд лав-

лаги – 0,1;

-

-

-

ГСХ,ЮҚХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

гида ишлатиш манъ этилган

ғалла дони – 0,02; сут – 0,05; тухум, гўшт – 0,1; резовор мева-лар – 0,005; қант – 0,005; сутни қайта ишлаш жараё-нида олинган маҳсулотлар (творог, қай-моқ, мой - ёғга ҳисобланган-да) – 1,0; ден-гиз ҳайвон-лари гўшти (морж, тюлень, акиба) – 0,2; денгиз ҳайвон-лари гўшти (ларга, кры-латка, лахтак) – 0,03; денгиз балиғи (янги, совутил-ган, музлатил-ган) – 0,2; чу-чук сув балиғи (йиртқич, бен-тоистеъмолчи янги, совутил-ган, музлатил-ган) – 0,3; балиқ (тузлан-ган, дудлан-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


ган, қоқланган) – 0,4; ивилди-рик, банкалар маҳсулотлар (бакрабалиқ, қизил балиқ), ёғли сельд (дунайники ва бошқа) – 2,0; балиқдан кон-сервалар (бак-ра, қизил ва тунецлилар оиласи ва уларни жига-ридан ташқари) – 0,4; балиқдан консервалар (бакра, қизил ва тунецлилар) – 0,2; балиқ жи-гаридан кон-сервалар – 3,0; асал – 0,005; тамаки – 0,7

Болалар ва пархез озиқ-овқатларида ва уларни ишлаб чиқа-риш хом ашъёларида: қуруқ сутдан тайёрланган маҳсулотлар – 0,005; қаймоги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


олинмаган сут тайёрланган маҳсулотлар – 0,05; қуруқ сут – 0,1; қаймоги олинмаган сут – 0,05; дон: буғдой, макка-жухори – 0,02; маржумак, гуруч, сули – 0,01; майда-ланган маҳсу-лотлари (ёрма, ун, талқон) буғдой, макка-жухориники – 0,02; ўсимли ёғи – 0,1 (ҳар изомер ва ме-таболитлар-дан, ошмаё-диган – 0,01); консервалар: гўштлик – 0,02; баликлик – 0,2

36.

Дельтофос,

36% эм.к.

триазофос – 350 г/л,

дельта-мет-рин – 10 г/л

0,12

0,0002

0,001

0,1

0,7

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

37.

Демитан

феназахин

0,24

0,001

0,007

0,3

0,2

олма – 0,02

100

5

0,2

ГСХ

38.

Дербент,

20% сус.к.

фипронил

0,03

0,5

0,005

0,1

0,17

картошка – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ,ЮҚХ

39.

Децибан ЕС,

2,5%

дельтамет-рин

0,17

0,01

0,003

0,1

1,15

пахта ёғи, помидор – руҳ-сат этилмайди

200

7

<1

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

40.

Децис,

2,5% эм.к.

дельтамет-рин

0,18

0,01

0,05

0,5

1,15

лавлаги, поми-дор, карам, картошка, сабзи, тарвуз, қовун – 0,01; олма, нок, шафтоли, узум – 0,01; ғалла дони, маккажу-хори – 0,01; тамаки – 0,01; пахта ёғи – руҳсат этил-майди; кунга-боқар ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

0,9

ГСХ

41.

Децис,

2,5% эм.к.

дельтамет-рин

0,2

0,01

0,05

0,5

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; ғалла дони – 0,01; олма, узумда – 0,01; томат, картошкада – 0,01; тут бар-гида – 0,01

200

5

<1

ГС

42.

Децис,

10% эм.к.

дельтамет-рин

0,2

0,01

0,05

0,5

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; олма, узум, помидор, картошка – 0,01

200

5

<1

ГСХ

43.

Диазинон,

60% эм.к.

О-диэтил-тиофосфат

0,12

0,5

0,01

0,2

1,15

ғалла дони – 0,1

500

15

<1

ГСХ

44.

Диазинон

Экспресс

диазинон

0,24

0,06

0,05

1,3

0,37

ғалла дони – 0,01

300

10

<1

ГСХ,ЮҚХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

45.

Димилин, ОФ - 6

6% м.с.

дифлубен-зурон

3,0

0,1

0,1

5,0

0,2

олма – 0,5; карам – 1,0; помидорлар – 1,0; нок – 0,5; тухумлар – 0,5; гўшт – 0,05; сут – 0,05

100

3

0,61

ГСХ

46.

Дифуз,

48% сус.к.

дифлубен-зурон

6,0

0,1

0,1

5,0

0,2

-

100

5

<1

ГСХ

47.

Дурсбан 480 ЕС

хлорпири-фос

0,12

0,02

0,03

0,3

0,2

карам – 0,1

300

5

0,85

ГХ

48.

Дуэт,

55% эм.к.

хлорпири-фос, ципер-метрин

0,18

0,006

0,003

0,3

0,37

олма – 0,01; ғалла дони, пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

49.

ЗУМ,

10% сус.к.

этоксазол

0,06

0,2

0,001

0,5

0,01

пахта ёғи, сабзавотлар, олма – руҳсат этилмайди

300

3

<1

ГСХ

50.

Инсегар

фенокси-карб

0,05

0,25

0,0005

0,005

0,3

олма, олҳў-

ри – 0,01;

узум – 0,1

100

7

0,03

ГСХ,ЮҚХ

51.

Йоксорун,

5% эм.к.

тиазолидин

0,75

0,05

0,3

4,0

0,37

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ, ЮҚХ

52.

Канацид,

1,8% эм.к.

(«ЭКЗ» АЖ-ҚҚ, Ўзбекистон)

абамектин

0,084

0,01

0,008

0,6

0,5

пахта ёғи, помидорлар – руҳсат этилмайди

200

7

<1

-

53.

Каратэ,

5% эм.к.

лямбдаци-галометрин

1,2

0,001

0,003

0,1

0,05

олма – 0,03; узум – 0,03; пахта ёғи – руҳсат этил-майди; кар-тошка – 0,01; ғалла ва дуккаклилар дони – 0,01

100

10

1,0

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

54.

Каратэ Зеон

лямбдаци-галометрин

1,2

0,001

0,003

0,1

0,05

олма – 0,03; узум – 0,03; пахта ёғи – руҳсат этил-майди; кар-тошка – 0,01; ғалла ва дуккаклилар дони – 0,01

100

10

1,0

ГСХ

55.

Карбофос

малатион

0,02

0,05

0,014

0,5

0,15

карам, лав-лаги, боди-ринг, қовун, тарвуз, поми-дорлар – 0,5; олма, нок, бехи, олча, гилос, олҳўри, узум, цитрус-лар (эти) – 0,2; қорақат, ма-лина, клупной, земляника – руҳсат этил-майди; ғалла ва дуккак-лилар дони – 3,0; тамаки, махорка – 1,0; соя, ерёнғоқ, кунжут – 1,0; пахта ёғи – руҳсат этил-майди; гўшт ва сут маҳсулот-лари – руҳсат этилмайди

200

5

1,0

ГСХ,ЮҚХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

56.

Карбофос,

50% эм.к.

малатион

0,03

0,05

0,003

0,4

0,39

сабзавот, мевалар – 0,1; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

20

<1

ГС

57.

Кельтан тозаланган

хлорэтанол

0,025

0,02

0,03

1,3

1,0

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; олма, нок – 1,0

150

5

0,6

ЮҚХ

58.

Кинмикс,

5% эм.к.

бетаципер-метрин

0,01

0,08

0,03

0,5

0,92

олма, олҳўри, узум – 0,5; картошка, ка-рам – 0,5; ғал-ла дони – 1,0; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

10

1

ГСХ

59.

Кинфос

диметоат, бета - ци-перметрин

0,09

0,004

0,003

0,24

0,39

узум – 0,01; ғалла дони – руҳсат этил-майди

300

10

<1

-

60.

Конфидор,

20% эм.к.

имидоклоп-рид

2,4

2,0

0,1

10

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; кар-тошка – 0,3; олма, қанд лавлиги – руҳсат этил-майди

300

7

<1

ЮҚХ

61.

Кронетон

этиофен-карб

0,096

0,005

0,005

0,05

0,4

лавлиги – 0,1; картошка – 0,04; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

0,15

ГСХ

62.

Кураш,

50% г/л эм.к.

лямбда - ци-галотрин

0,34

0,001

0,002

0,1

0,01

олмада – 0,01; дон – 0,01

200

10

<1

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

63.

Ламдок

лямбда - ци-гаметрин

0,4

0,001

0,002

0,1

0,01

ғалла дони, пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГХ

64.

Лансер,

80% э.кук.

ацефат

0,01

0,01

0,01

0,5

0,5

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

2

0,9

ГСХ

65.

Ларвин,

80% қ.о.сус.

тиодикарб

0,03

0,1

0,003

0,3

0,5

пахта чигити, пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

20

0,19

ГСХ

66.

Маврик

флювалинат

0,06

0,02

0,06

5,0

0,62

пахта чигити, пахта ёғи – руҳсат этил-майди; кар-тошка – 0,2; ғалла

дони – 1,0

100

3

<1

ГСХ

67.

Магтоксин,

660 г/кг

магния

фосфид

0,0024

0,0003

0,00002

0,006

-

дон, қуруқ мева – руҳсат этилмайди

300

7 – 10

<1

ГХ

68.

Майтклин,

4% сус.к.

пиримиди-фен

0,06

0,06

0,02

1,3

0,39

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ, ЮҚХ

69.

Маршал,

25% эм.к.

карбосуль-фан

0,06

0,003

0,001

0,1

0,5

картошка –0,05; қанд лавлаги – 0,05

100

7

<1

ГСХ

70.

Мерган ОФ – 6,

сус.к.

дифлубен-зурон

0,18

0,006

0,003

0,3

0,37

пахта ёғи, ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ЮҚХ

71.

Митак,

20% эм.к.

амитрац

0,36

0,01

0,1

0,5

0,15

пахта чигити, пахта ёғи – руҳсат этил-майди; олма, нок, шафтоли, узум – 0,2

200

6

1

ГСХ, ЮҚХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

72.

Метаризиум,

сус.к.

metarizium acridum

3,36

0,5

1,2

11,3

1,15

-

100

5

<1

-

73.

Миторон,

500 г/л эм.к.

бромопро-пилат

0,26

0,06

0,02

1,0

0,05

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

7

<1

-

74.

Моспилан,

20% н.кук.

6 хлоро- 3 пиридил метил - ме-тилацета-мидин

0,06

0,3

0,01

0,5

0,37

карам – 0,01; пахта ёғи – руҳсат этил-майди; қанд лавлиги – 0,02

100

5

0,56

ГСХ

75.

Неорон,

50% эм.к.

бромпропи-лат

0,48

0,05

0,002

0,1

0,05

олма, узум, цитруслар (эти) – 0,01; қорақат руҳсат этилмайди; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

10

0,12

ГСХ,ЮҚХ

76.

Ниндзя,

50 г/л эм.к.

лямбда - ци-галотрин

1,2

0,001

0,003

0,1

0,05

олма, узум – 0,03; бўғдой дони, дукка-килар, картош-ка – 0,01; пах-та ёғи – руҳсат этилмайди

100

10

0,35

ГСХ

77.

Ниссоран,

10% н.кук.

гекситиазокс

0,04

0,001

0,5

5,0

0,5

олма – 0,1; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

7

0,8

ГСХ

78.

Нурелл Д,

55% эм.к.

ципермет-рин 5% + хлорпири-фос 50%

0,18

0,006

0,04

0,3

0,02

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

0,38

ГСХ

79.

Нурелл Д,

55% эм.к.

ципермет-рин 5% + хлорпири-фос 50%

0,003

0,006

0,04

0,3

0,02

бўғдой дони, пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

0,38

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

80.

Омайт

пропаргит

0,02

0,004

0,05

0,6

1,9

олма, олча, узум – 0,5; цитруслар (эти) – 0,3; бодиринг – 0,2; пахта ёғи – руҳсат этил-майди; кар-тошка – 0,1; помидорлар – 1,0; олхўри, шафтоли – 2,0

300

5

<1

ГСХ

81.

Ортус,

5% сус.к.

фенцирок-симат

0,3

0,003

0,01

0,1

0,3

олма, узум – 0,2

50

7

0,12

СХ

82.

Охак олтингўгурт қайнатмаси (ООҚ)

полисуль-фид кальция

2,0

1,5

0,07

0,5

0,15

озиқ-овқат маҳсулотлари – руҳсат этил-майди

50

1

1,0

ФМ

83.

Ovipron 2000

парафин - мин - масло

6,7

1,0

1,5

10,0

1,15

-

100

3

<1

ЮҚ

84.

Патриот,

12,5% эм.к.

дельтомет-рин

0,003

0,006

0,05

0,5

0,5

руҳсат этил-майди

200

5

0,2

ГСХ

85.

Пегас

диафентиу-рон

0,036

0,001

0,001

0,5

0,2

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

0,75

ГСХ

86.

Перметрин

перметрин

2,1

0,2

0,1

0,5

1,15

картошка – 0,05; лавлаги – 0,05; помидор-лар, бодиринг, карам – 0,43; олма, олча, узум – 0,01; гуруч – 0,01; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

3

0,14

ГСХ,ЮҚХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

87.

Пилардельта,

2,5 эм.к.

дельтаме-трин

0,3

0,01

0,01

0,1

0,5

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; олма, нок – 0,01

200

5

<1

ГСХ

88.

Пиларкинг,

20% эм.к.

имидаклоп-рид

1,6

0,01

0,06

1,0

0,39

пахта ёғи, олма – руҳсат этилмайди;

помидор – 0,1; картошка – 0,3

100

5

<1

ГСХ, ЮҚХ

89.

Пилармектин,

1,8 эм.к.

абамектин

0,08

0,01

0,008

0,6

0,5

помидор, узум – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚХ

90.

Пилармос,

20% с.э.кук.

ацетамип-рид

0,06

0,3

0,01

0,4

0,3

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

7

<1

ГСХ

91.

Пиларстар,

10% эм.к.

бифентрин

0,5

0,5

0,01

0,4

0,2

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; олма, помидор – 0,02

200

5

<1

ГСХ, ЮҚХ

92.

Пилигрим,

24,7 сус.к.

тиаметок-сам + лям-бда - цига-лотрин

0,34

0,001

0,002

0,1

0,001

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; поми-дор, ковун, тарвуз, макка-жухори – 0,01

200

10

<1

ГХ

93.

Пиренекс,

40,8% эм.к.

хлорпири-фос

0,06

0,02

0,02

0,3

0,2

пахта ёғи – руҳсат этил-майди;

олма – 0,05

300

5

0,2

ГСХ

94.

Пиринекс Супер,

2/20 эм.к.

хлорпири-фос бифентрин

0,12

0,004

0,002

0,1

0,1

пахта ёғи, ғалла дони – руҳсат этил-майди; олма – 0,01; ковун, тарвуз – 0,01

200

7

<1

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

95.

Премпт,

20% эм.к.

фенпропат-рин (150 г/л) + пиропрок-сифен

(150 г/л)

0,02

0,004

0,01

1,2

0,01

пахта ёғи, сабзавот, олма – руҳсат этилмайди

300

10

<1

ГСХ

96.

Препарат № 30

масла нефтяные

0,20

0,01

0,05

10

0,15

озиқ-овқат маҳсулот-

лари – руҳсат этилмайди

30

1

<1

НА

97.

Регент,

80% с.э.кук.

фипронил

0,015

0,5

0,005

0,1

0,17

карам – 0,05

100

5

0,4

ГХ

98.

Римон Стар,

эм.к.

новалурон бифентрин

0,1

0,0001

0,002

0,1

0,15

пахта ёғи, ковун, тарвуз – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ

99.

Сайприн ЕС 250

ципермет-рин

0,72

0,004

0,03

0,3

0,39

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; бодиринг, помидор – 0,01

200

10

<1

ГСХ, ЮҚ

100.

Саммайт,

20% н.кук

пиридабен

0,06

0,001

0,01

0,5

0,1

узум, олма, пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ, ЮҚХ

101.

Segra ,

80% н.кук.

олтин гугурт

0,3

0,01

0,05

5,0

0,37

узумда – 0,005; пахта ёғи – руҳсат этилмайди

50

2

<1

ФМ

102.

Сера

сера

0,30

0,01

0,07

2,0

0,15

узум – 0,05; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

50

3

1

ФМ

103.

Силатоп

силафлуо-фен

0,023

2,4

0,1

4,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

50

5

<1

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

104.

Сирень С

хлорпири-фос, ципер-метрин

0,12

0,006

0,03

0,3

0,37

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; сабза-вот – 0,04

200

5

<1

ГСХ

105.

Солито,

32% эм.к.

претила-хлор, пири-бензоксим

0,72

0,7

0,01

0,2

0,3

гуруч – 0,05

100

7

<1

ГСХ

106.

СОФ 1,

30% сус.к.

сера

0,67

6

0,3

10,0

1,2

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

7

<1

ФМ

107.

Суми,

8,2% н.кук.

диниконазол

0,3

0,006

0,01

0,5

0,08

ғалла дони – 0,05

50

5

0,46

ГСХ

108.

Суми Альфа,

20% эм.к.

эсфенвале-рат

0,18

0,003

0,004

0,05

1,0

олма, узум – 0,06; пахта ёғи, ғалла до-ни, картошка – руҳсат этил-майди

200

10

0,42

ГСХ

109.

Суми Альфа,

5% эм.к.

(«ЭКЗ» АЖ-ҚҚ, Ўзбекистон)

эсфенвале-рат

0,24

0,01

0,01

0,3

0,37

олма, узум – 0,01; пахта ёғи, ғалла до-ни, картошка – руҳсат этил-майди

200

10

<1

-

110.

Сумитион,

50% эм.к.

метатион

0,18

0,1

0,01

0,37

1,0

лавлаги, нок – 0,1; олма, олча, олхўри, цитруслар (эти) – 0,1; пахта ёғи, ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

7

0,88

ГСХ

111.

Супер Зипак,

21% эм.к.

амитрац + бифентрин

0,48

0,01

0,01

0,6

0,39

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

112.

Суперсект,

10% эм.к.

ципермет-рин

0,05

0,01

0,01

0,5

0,04

резавор мева-лар – 0,05; картошка – 0,05; бодиринг, баклажонлар – 0,2; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

0,1

ГСХ

113.

Тагрелл Д,

55% эм.к.

ципермет-рин + хлор-пирифос

0,12

0,006

0,01

0,3

0,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; олма – 0,05; буғдой –0,01

200

7

<1

ГСХ, ЮҚХ

114.

Тагспилан,

20% н.кук.

ацетами-прид

0,06

0,3

0,01

0,4

0,3

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ

115.

Талстар,

10% эм.к.

бифентрин

0,01

0,6

0,02

0,98

0,15

олма – 0,04; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

10

<1

ГСХ

116.

Тетрамайт,

57% эм.к.

пропаргит

0,3

0,06

0,04

0,8

0,6

пахта ёғи, цитруслар – руҳсат этил-майди; олма – 0,03; узум – 0,01; ловлаги – 0,01; олча – 0,03

200

10

<1

ЮҚ

117.

Титарон,

30% с.к.

флуакрипи-рим

1,5

1,0

0,6

4,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

СХ

118.

Трамп,

10% сус.к.

альфаци-перметрин

0,9

0,01

0,005

0,3

0,16

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

119.

Требон,

10% эм.к.

этофен-прокс

0,1

0,06

0,05

0,5

0,39

картошка – 0,1; олма – 0,3; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

10

<1

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

120.

Узмайт,

57% эм.к.

пропаргит

0,3

0,06

0,04

0,8

0,6

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; олма, олча, узум – 0,2; соя – 0,2; олхўри – 0,2

300

10

1

ГСХ

121.

Узфен,

20% эм.к.

(«ЭКЗ» АЖ-ҚҚ, Ўзбекистон)

фенпропат-рин

0,12

0,001

0,003

0,15

0,01

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

10

<1

-

122.

Урел Д,

55% эм.к.

ципермет-рин + хлорпири-фос

0,18

0,006

0,04

0,3

0,02

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

0,38

ГСХ

123.

Фалькон,

46% эм.к.

сипрокса-лин, тебуко-назол, три-адименол

0,5

0,025

0,01

1,0

1,23

ғалла дони – руҳсат этил-майди

100

2

0,12

ГСХ

124.

Фаскару,

10% эм.к.

альфаци-перметрин

0,96

0,01

0,01

0,4

0,2

ғалла дони, пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ,ЮҚХ

125.

Фаскару УМО, МР,

10% эм.к.

альфаци-перметрин

0,96

0,01

0,01

0,4

0,2

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

4

<1

ГСХ,ЮҚХ

126.

Фенвалерат

фенвалерат

1,2

0,3

0,3

0,01

0,39

сабзавот – 0,1

100

7

<1

СХ

127.

Фенпропатрин,

20% эм.к.

фенпропат-рин

0,48

0,004

0,005

0,1

0,01

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

10

<1

ГСХ

128.

Флумайт,

20% сус.к.

флуфензин

0,08

0,2

0,02

2,0

0,5

узум, олма, олхўри, шафтоли – 0,3; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

3

0,009

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

129.

Фоймет Л

оксамил

0,017

0,01

0,001

0,02

0,1

помидор – 0,1

-

3

<1

ГХ, ЮҚ

130.

Фостоксин,

560 г/кг

фосфид алюминия

0,0024

0,0003

0,00002

0,006

-

дон, қуруқ мева – руҳсат этилмайди

300

7

<1

ГХ

131.

Фьюри,

10% с.э.к.

зетаметрин

0,3

0,07

0,05

0,3

0,02

узум, олма – 0,01

50

3

0,94

ГСХ,ЮҚХ

132.

Хостатион,

40% эм.к.

триазофос

0,06

0,0001

0,01

0,1

0,5

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; озиқ-овқат маҳсу-лотлари – 0,2

200

7

0,001

ГСХ

133.

Цимбуш, циперкил,

25% эм.к.

ципермет-рин

0,18

0,006

0,005

0,2

0,02

узум, олма, картошка – 0,01; бодиринг, помидорлар, карам – 0,2; соя – 0,01; маккажўхори – 0,05; қовун –0,2; буғдой –0,05; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

0,38

ГСХ

134.

Циперметрин

ципермет-рин

0,09

0,09

0,003

0,24

0,39

олма, узум, сабзавот – 0,01; буғдой – 0,1 мг/кг

300

10

<1

ГС

135.

Циперфос,

55% эм.к.

ципермет-рин + хлорпири-фос

0,18

0,006

0,03

0,3

0,02

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; олма – 0,06 мг/кг

200

5

<1

ГСХ

136.

Цитрин,

50% сус.к.

ципермет-рин

0,5

0,04

0,03

0,3

0,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; олма – 0,01

200

10

<1

ЮҚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

137.

Шерпа,

250 г/л

ципермет-рин

0,18

0,006

0,005

0,2

0,02

сабзавот – 0,2; картошка – 0,01; мевалар – 0,01

200

5

<1

ГСХ

138.

Эзиоле,

15% сус.к.

ацетамип-рид - ци-перметрин

0,072

0,01

0,03

0,1

0,37

бодиринг, помидор – 0,01; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚЭХ, ЮҚ

139.

Эконил,

4% эм.к.

фипронил

0,12

0,1

0,02

1,0

0,7

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; кар-тошка – 0,005

200

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

140.

Эмамекс,

с.э.г.

эмамектин

0,084

0,02

0,08

0,6

0,8

пахта ёғи, маккажухори, помидор – руҳ-сат этилмайди

200

5

<1

ЮҚЭХ

141.

Эсфен – альфа,

20% эм.к.

эсфен - ва-лерат

0,24

0,01

0,01

0,3

0,37

пахта ёғи, ғалла дони, картошка – руҳсат этил-майди; олма, узум, каром – 0,01

200

10

<1

ГСХ,ЮҚХ

142.

Энгео Фул,

сус.к.

тиаметок-сам + лям-бда - цига-лотрин + люфенурон

0,24

0,02

0,005

0,15

0,1

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ,ЮҚХ

143.

Энджео,

24,7% с.к.

лямбда - ци-галотрин, тиаметок-сам

0,34

0,3

0,01

0,3

0,16

картошка, бо-диринг, томат, карам – 0,05; олма, узум – 0,05; арпа, бўғдой дони – 0,01; кунгабо-қар – 0,4

200

7

<1

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

144.

Энтолучо,

20% эм.к.

имида - кло-прид

1,6

0,01

0,06

1,0

0,39

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚЭХ, ЮҚ

145.

Энтосфан,

10% н.кук.

гекситиозокс

2,0

0,2

0,2

3,0

0,35

пахта ёғи – руҳсат этил-майди;

олма – 0,01

200

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

фунгицидлар

1.

Апробат МЦ

манкоцеб + димето-морф

0,1

0,05

0,08

1,5

0,16

бодиринг, пи-ёз, картошка – 0,05; узум – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ,ЮҚ

2.

Альто 400 сус.к.,

40% сус.к.

ципрокона-зол

0,6

3,6

0,15

1,8

0,15

ғалла дони – 0,5; лавлаги – 0,01

100

20

<1

ГСХ

3.

Альто Супер

330 ЕС

пропикона-зол + ципрокона-зол

2,4

0,15

0,001

0,5

0,2

ғалла ва арпа дони – 0,1

100

3

<1

ГСХ

4.

Байлетон,

25% н.кук.

триадиме-фон

1,8

0,10

0,80

2,4

1,91

лавлаги, помидорлар, бодиринг – 0,5; олма, олхўри, тоғ олча – 0,05; узум – 0,1; кулупной – руҳсат этил-майди; ғалла дони – 0,5

100

5

0,83

ГСХ

5.

Балеар 720 SC

хлороталонил

0,1

0,01

0,006

1,0

0,01

картошка, бодиринг, пиёз – 0,005

200

10

<1

ГХ

6.

Бампер Супер,

эм.к.

прохлораз + пропикона-зол

0,6

0,06

0,03

0,8

1,15

ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7.

Батыр,

25% н.кук.

триадиме-фон

0,72

0,01

0,01

0,4

0,1

олмада – 0,05; узум – 0,05

100

10

<1

ГСХ

8.

Бим,

75% н.кук.

трициклазол

0,34

0,01

0,002

0,1

0,06

гуруч – руҳсат этилмайди

100

5

<1

ГХ

9.

Бордо суюқлиги

сульфат меди + гидроксид кальция

0,17

0,1

0,01

0,3

0,15

лавлаги, пиёз, помидорлар, бодиринг – 5,0; картошка – 10,0; олма, нок, бехи, ўрик, шафтоли, олхўри, олча, гилос, узум, корақат, цитруслар (эти), қовун, тарвуз – 5,0

50

15

<1

ФМ

10.

Броадер,

30% эм.к.

дифеноко-назол, про-пиконазол

0,084

1,0

0,06

1,2

0,02

ғалла дони, ловлаги – 0,01

200

7

<1

ГХ

11.

Бугдойдор,

2% сус.к.

диниконазол

0,36

0,06

0,01

0,5

0,07

ғалла дони – 0,06

50

5

<1

ГХ

12.

Вектра,

10% сус.к.

бромикона-зол

1,5

0,5

0,07

0,7

0,1

олма, узум – 0,02

100

3

<1

ГХ

13.

Винер,

6% с.э.к.

тебуконазол

1,2

0,2

0,2

3,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

14.

Геппон,

50% сус.к.

ипродион

0,3

0,02

0,1

2,0

0,05

бихи – 0,04

200

5

<1

ЮҚХ, ЮҚ

15.

Далетон,

250 г/л эм.к.

тебуконазол

1,2

0,05

0,2

3,0

1,15

ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ,ЮҚХ, ЮҚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16.

Дерозал,

50% сус.к.

карбенда-зим

0,6

0,01

0,01

0,1

0,1

ғалла ва дуккаклилар дони – 0,2; лавлаги – 0,2; гуруч – 0,1; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

0,8

ЮҚХ

17.

Дивидент Стар 036 FS сус.к.

дифеноко-назол

0,6

0,001

0,01

1,0

0,3

буғдой дони – руҳсат этил-майди

100

10

<1

ГСХ

18.

Дивидент,

3% сус.к.

дифеноко-назол

0,6

0,001

0,01

1,0

0,3

лавлаги, олма – 0,1

100

15

0,2

ГСХ,

СХ

19.

Зангцид,

22,5 эм.к.

тебукона-зол, триа-димефон

0,96

0,05

0,02

0,5

1,15

ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

20.

Импакт,

25% эм.к.

флутриа-фол

0,1

0,005

0,12

2,0

0,39

ғалла дони – 0,1

100

10

<1

ЮҚХ

21.

Интегранил,

52,5 қ.о.сус.

цимоксанил + фамокса-дон

0,72

0,02

0,003

0,2

0,37

бодиринг – 0,05

200

5

<1

ГСХ

22.

Иншур Перформ

тритикона-зол, пирак-лостробин

2,4

0,03

0,05

1,2

0,39

ғалла дони, пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

23.

Каратан ЛЦ,

350 г/л эм.к.

динокап

4,8

0,1

0,02

0,2

1,0

олма, нок, – 1,0; бодиринг – 1,0; узум – 0,5

100

5

<1

ЮҚХ

24.

Квадрис,

сус.к.

азоксистро-бин

0,54

0,5

0,1

1,5

0,2

помидор, картошка – 0,01

100

5

<1

ГХ

25.

Крест,

28% эм.к.

пропикона-зол

2,4

0,4

0,05

1,2

0,39

ғалла дони – 0,1; узум – 0,05; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

26.

Ламардор,

40% с.э.с.

протиокона-зол 250 г/л + тебукона-зол 150 г/л

0,06

0,006

0,1

2,0

1,15

буғдой дони – руҳсат этил-майди

100

3

<1

ГСХ

27.

Лотос,

10% эм.к.

пенконазол

1,2

0,5

0,2

3,0

0,3

помидор, бодиринг – руҳсат этил-майди; узум, олма – 0,005

100

7

<1

ГСХ

28.

Мис купороси,

98% э.кук.

мис сульфати

0,5

0,1

0,009

0,3

0,74

олма, нок, ўрик, олхўри, шафтоли, олча, гилос, корақат – 5,0

100

5 – 7

<1

ФМ

29.

Моерконазол,

6% с.э.к.

тебуконазол

1,2

0,01

0,2

3,0

1,15

ғалла дони – руҳсат этил-майди

100

3

<1

ГСХ

30.

Моцерен

пенцикурон

1,5

0,2

0,35

3,5

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

0,28

ГСХ

31.

Никарден,

70% н.кук.

пропинеб

0,6

0,2

0,2

3,0

0,15

узум – 0,08

100

5

<1

КМ

32.

Ориус,

60 г/л эм.к.

тебуконазол

1,2

0,01

0,2

3,0

1,15

ғалла дони – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

33.

Ориус

Универсал

тебуконазол прохлораз

0,84

0,01

0,05

1,1

1,15

ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ,ЮҚХ

34.

Охак олтингўгурт қайнатмаси (ООҚ)

полисуль-фид кальция

2,0

1,5

0,07

0,5

0,15

озиқ-овқат маҳсулотлари – руҳсат этил-майди

50

1

<1

ФМ

35.

Пахта,

42% сую қ .

моно - ди - триэтано-ламины, ук-сусная ки-слота

3,4

0,3

0,6

7,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

50

3

<1

АА, ЮҚХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

36.

Пенко,

10% эм.к.

пенконазол

1,2

0,5

0,2

3,0

0,3

помидор, бо-диринг – руҳ-сат этилмай-ди; узум, олма – 0,005

100

7

<1

ГХ

37.

Пиларкур,

25% эм.к.

тебуконазол

0,96

0,05

0,02

0,5

0,16

ғалла дони – руҳсат этил-майди; узум – 0,05

200

10

<1

ГСХ,ЮҚХ

38.

Пилартебу,

6% с.э.с.

тебуконазол

0,6

0,01

0,02

0,5

1,15

ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ,ЮҚХ

39.

Полисанд,

62,5% п.п.ф.

оксадиксил

3,0

0,8

0,08

7,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

50

3

0,1

ГСХ

40.

Превикур, SL ,

60,7% с.э.

пропамо-карб + гидрохло-рид

1,86

1,2

0,1

2,4

1,15

-

100

7

<1

ГСХ

41.

Проксанил,

45% сус.к.

пропамо-карб гидро-хлорид + цимоксанил

0,72

0,02

0,003

0,2

0,37

бодиринг, помидор,

узум – 0,05

100

7

<1

ГСХ

42.

Раксон,

60 г/л сус.к.

тебуконазол

1,18

0,025

0,01

1,0

1,15

бўғдой дони – руҳсат этил-майди

100

2

0,5

ГСХ

43.

Растворимый полтсульфид-ный препарат

сера

2,0

0,4

0,03

0,5

1,15

пахта ёғи, сабзавотлар, мевалар – руҳсат этилмайди

50

3

<1

ЮҚХ

44.

Рекс,

49,7% эм.к.

тиофанат-метил + эпоксико-назол

4,2

0,01

0,01

1,1

0,4

дони – руҳсат этилмайди

300

5

<1

ГХ

45.

Рекс С,

12,5% эм.к.

эпоксико-назол

0,07

0,01

0,01

1,1

0,4

дони – руҳсат этилмайди

300

5

0,0025

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

46.

Ридомил Голд МЦ – 68 WG ВГ

пропионо-вые кислоты метиловый эфир

0,084

0,01

0,06

1,2

0,16

помидор, узум – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

47.

Сандофан,

25% н.кук.

оксадиксил

5,7

0,5

0,2

6,0

0,15

картошка – 0,1; пиёз, бодиринг – руҳсат этил-майди

100

10

<1

ГСХ

48.

Сапроль,

20% эм.к.

трифорин

0,12

1,0

0,01

1,0

0,02

ғалла дони – 0,05; олма, узум – 0,01

50

3

0,3

ГСХ

49.

Сертикор,

50% сус.к.

тебуконазол мефеноксам

0,084

0,01

0,06

1,2

0,1

ғалла дони – 0,01

200

7

<1

ГХ

50.

Силк,

10% с.э.кук.

природная сумма три-перпеновых кислот

3,6

1,0

0,35

5,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

3

<1

ЮҚХ

51.

Силлит,

40% сус.к.

додин

0,096

0,05

0,02

0,5

0,02

олма – руҳсат этилмайди

200

7

<1

ЮҚХ

52.

Строби ВДГ

(500 г/л)

крезоксим - метил

0,1

0,01

0,01

1,0

0,2

олма – 0,05; узум – 0,01; ўрик – 0,01

100

35

0,01

ГСХ

53.

Тачигарен

гимексазол

0,42

0,3

0,02

2,0

1,15

-

200

7

0,64

ГСХ, ЮҚХ

54.

Темир купороси,

53% э.кук.

темир сульфати

1,3

1,0

0,04

3,0

1,0

озиқ-овқат маҳсулотлари – руҳсат этил-майди

50

2

<1

ФМ

55.

Тилт, Бампер,

25% эм.к.

пропикона-зол

2,4

0,15

0,001

0,5

0,2

ғалла дони – 0,1; қорақат – руҳсат этил-майди

100

3

0,09

ГСХ, ЮҚХ

56.

Титул 390, ККР

пропиконазол

2,4

0,4

0,5

3,0

0,16

ғалла

дони – 0,05;

узум – 0,05

200

10

<1

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Агродрам, Ордрам 6Е,

72% эм.к.

молинат

0,01

0,07

0,01

0,5

0,9

гуруч – 0,2

100

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

2.

Аллигатор,

50% с.э.г.

азимсуль-фурон

3,6

1,0

0,02

5,0

0,06

гуруч – 0,02

200

5

-

-

3.

Алмаксан,

28,4% эм.к.

диклофоп-метил

0,24

1,0

0,2

2,0

0,06

ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚЭХ

4.

Арамо 50,

50 г/л эм.к.

тепрал - охидим

0,1

0,1

0,01

1,0

1,23

пахта ёғи, лавлаги – руҳсат этил-майди

300

7

<1

ГС

5.

Арсенал

имазапир

0,5

0,1

0,05

1,0

1,4

ҳамма озиқ-овқат – руҳсат этилмайди

50

5

0,03

ГСХ

6.

Атлантис,

3,6% с.э.г.

3% меза-сульфурон метил + 0,6% йод сульфурон - содиум

6,0

0,4

0,4

5,0

0,9

буғдой – 0,5

100

5

<1

ГСХ

7.

Аура,

75 г/л эм.к.

клефокси-дим

3,9

0,1

0,002

1,0

1,23

пахта ёғи, лавлаги – руҳсат этил-майди

300

7

<1

ГС

8.

Ацетохлор,

50% эм.к.

ацетохлор

0,03

0,003

0,005

0,5

0,5

руҳсат этил-майди

100

3

<1

ГХ

9.

Базагран,

48% с.э.

бентазан

0,42

0,5

0,4

4,0

1,15

ғалла дони, гуруч, макка-жўхори – 0,1

300

7

<1

ГСХ

10.

Банвел,

240 г/л с.э.

дикамба

0,48

0,5

0,02

0,6

0,7

ғалла дони – руҳсат этил-майди; макка-жўхори – 0,1

200

10

<1

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11.

Банвел,

48% с.э.

дикамба

0,51

1,5

0,01

1,0

0,25

ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГСХ,ЮҚХ

12.

Баста,

14% с.э.

глюфосинат аммония

1,2

0,001

0,01

0,1

0,1

ғалла дони – руҳсат этил-майди; олма, нок, узум, резавор мевалар – 0,2

100

5

0,2

ГСХ

13.

Бенгал

120 г/л эм.к.

фенокса - проб - n - этил

0,6

0,004

0,007

0,15

1,15

гуруч, ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ГХ

14.

Биозин

дикамба (диэтил - этанол -

аминная соль)

4,8

0,4

0,5

3,0

1,15

ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ЮҚХ

15.

Биостар,

75% с.э.г.

трибену-ронметил

0,3

0,01

0,015

2,0

руҳсат этил-майди

ғалла дони – руҳсат этил-майди

100

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

16.

Боливер,

50% с.д.г.

пропанил-молинат

3,6

1,0

0,02

5,0

0,06

гуруч – 0,02

200

5

<1

ГС

17.

Гезагард,

50% н.кук.

прометрин

0,6

0,002

5,0

5,0

0,5

картошка – 0,1; сабзи, сельдерей, петрушка, укроп, пахта ёғи – руҳсат этилмайди

100

7

0,63

ГСХ

18.

Гексаметилен тетрааммоний

о - оксифенокси-метил фофсфо-нат

гексамети-лен тетра-аммоний

о - оксифе-ноксиметил фофсфонат

2,8

0,07

0,02

2,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ЮҚХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

19.

Генотреф

48% эм.к.

трифлура-лин

3,6

0,1

0,02

5,0

0,06

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

3

<1

ГСХ

20.

Глифоган,

36% с.э.

глифосат

3,6

0,02

0,01

1,0

0,5

гуруч – руҳсат этилмайди

300

3

<1

ГСХ

21.

Глифор

757 г/кг с.д.г.

глифосат

6,0

0,02

0,03

4,0

0,5

-

100

3

<1

ГСХ,ЮҚХ

22.

Глифос РК,

360 г/л

глифосат

3,6

0,02

0,01

1,0

0,5

буғдой, арпа, пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

3

0,09

ГСХ,ЮҚ

23.

Гоал 2Е,

25% эм.к.

оксифлуор-фен

0,6

0,007

0,001

1,0

0,1

пиёз – 0,2; олма, нок – 0,1

200

7

0,1

ГСХ

24.

Голтикс,

70% н.кук.

метамитрон

1,8

0,05

0,03

0,5

0,4

қанд лавлаги, овқат лавлаги – 0,03; пахта ёғи – руҳсат этилмайди

200

5

<1

ГСХ

25.

Гранстар,

75% қ.о.сус.

трибенурон-метил

0,6

0,06

0,003

1,0

руҳсат этил-майди

буғдой – 0,05

50

3

0,1

СХ

26.

Гулливер,

50% с.э.г.

азимсуль-фурон

3,6

1,0

0,02

5,0

0,06

гуруч – 0,02

200

10

<1

КХ

27.

Далзлак – Т,

8% эм.к.

клодина-фоппропар-гил + анти-дот

0,3

0,01

0,07

1,5

1,15

пахта ёғи, ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГС

28.

Дафасад ВР,

360 г/л

глифосат

3,6

0,02

0,01

1,0

0,5

буғдой, арпа – руҳсат этил-майди

300

3

0,09

ГСХ,ЮҚ

29.

Дибутиламмоний о-оксифе-ноксиметил-фосфонат

дибутилам-моний о-оксифенок-симетил-фосфонат

0,6

0,8

0,1

2,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

30.

Зеллек,

12,5% эм.к.

галаксифон этоксиэтил

0,006

0,006

0.01

0,5

0,15

картошка – 0,01; лавлаги – 0,05; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

7

0,8

ГСХ

31.

Зенкор,

70% н.кук.

метрибузин

0,24

0,1

0,02

0,6

0,65

картошка – 0,25; помидор-лар – 0,25

200

7

0,62

ГСХ,ЮҚХ

32.

Зорро,

33% эм.к.

пендимета-лин

0,72

0,4

0,001

0,5

0,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди;

картошка, сабзи – 0,01; пиёз – 0,02

200

7

<1

ГС, ЮҚХ

33.

Ишонч

трикарбо-мидохлорат натрия

1,0

1,0

0,7

7,0

0,9

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГХ

34.

Клинер 200 ЕС

цигалофоп - бутил

0,6

0,05

0,01

1,2

0,2

гуруч – руҳсат этилмайди

300

5

<1

ГХ

35.

Клодимекс

эм.к.

клодинофоп - пропаргил + клоквин-тосет - мек-сил

0,03

0,01

0,07

1,5

1,15

ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

7

-

-

36.

Ковбой,

40% с.э.г.

хлорсуль-фурон

1,7

0,02

0,001

1,0

0,25

дон – руҳсат этилмайди

300

7

<1

-

37.

Которан,

80% н.кук.

(«ЭКЗ» АЖ-ҚҚ, Ўзбекистон)

флуомету-рон

0,6

1,5

0,03

1,0

0,49

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

50

5

<1

ГС

38.

Которан, Котонекс,

80% н.кук.

флуомету-рон

0,78

0,1

0,05

5,0

0,03

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

3

0,72

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

39.

Кусцид,

97% с.э.к.

монохлор - ацетат - диэтилен-гликоля

0,4

0,3

0,01

0,5

0,15

гўшт ва сут маҳсулотлар – руҳсат этил-майди

100

3

0,06

ГСХ

40.

Легион Супер,

22,5 эм.к.

флуазифоп - n - бутил

0,6

0,01

0,03

0,5

0,3

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; пиёз, сабзи – 0,01

100

5

<1

ГХ

41.

Лондакс,

60% қ.о.сус.

бенсульфу-ронметил

4,8

0,04

0,01

1,0

0,02

гуруч – 0,3

100

7

0,4

ГСХ

42.

N -2,4 - динит-роанилиноме-тилбензоти азолил - 2 - тион

N-2,4 - ди-нитроани-линометил-бензоти азо-лил - 2 - ти-он

0,72

0,7

0,1

2,0

0,62

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

50

3

<1

ГСХ

43.

Набу,

20% эм.к.

сетоксидил

0,18

0,004

0,1

1,0

0,15

сабзи – 0,02; пиёз – 0,05; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

3

0,6

ГСХ,ЮҚХ

44.

Нитран, Трефлан, Трифлурекс,

24% эм.к.

трифлура-лин

1,2

1,0

0,2

3,0

0,1

карам, пиёз, саримсоқ пиёз, помидорлар, баклажонлар, мурч, тамаки – 0,5; сабзи – 0,25; соя – 0,5; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

7

<1

ГСХ

45.

Номини,

400 г/л сус.к.

беспирибак натрия

0,3

0,01

0,5

5,0

1,15

гуруч – руҳсат этилмайди

200

10

<1

ГСХ

46.

Овсюген Экстра,

эм.к.

фенокса - проп - П - этил; фенк-лоразол-этил

0,72

0,02

0,003

0,2

0,37

ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ЮҚХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

47.

Пантера,

40 г/л эм.к.

тетрагидро - фурфурол (Р)-2 4-(6-хлорфенок-сипропанат)

3,6

0,06

0,03

0,8

0,12

сабзавотлар – 0,045

100

5

0,15

ГСХ

48.

Парднер,

22,5% эм.к.

бромкоси-нил

0,12

0,001

0,001

0,3

0,1

ғалла дони – 0,1; маккажў-хори – 0,2

150

7

0,15

ГСХ

49.

Пенитран, Стомп,

33% эм.к.

пендимета-лин

0,16

0,05

0,01

0,5

1,15

пиёз – 0,1; сабзи – 0,05; картошка – 0,1; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

7

0,83

ГСХ, СХ

50.

Пенморт

330 г/л эм.к.

пендимета-мил

0,72

0,03

0,001

0,5

0,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

51.

Пивот

имазетапир

1,0

0,05

0,04

1,0

1,7

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

7

0,01

ГСХ

52.

Пирамин Турбо,

52% сус.к.

хлоридазон

0,12

0,01

0,001

0,5

0,7

руҳсат этил-майди

300

7

<1

ГСХ

53.

Прометрин

прометрин

0,6

0,002

5,0

5,0

0,5

картошка – 0,1; сабзи, сельдерей, петрушка, укроп, пахта ёғи – руҳсат этилмайди

100

7

0,63

ГСХ,ЮҚХ

54.

Пронто

флурокси-пирил

1,68

0,03

0,04

3,0

0,39

дон – 0,1

200

7

<1

ГХ

55.

Пропанид, Агропур, Суркопур,

36% эм.к.

пропанил

1,2

0,1

0,005

0.1

1,5

гуруч – 0,3

300

7

0,45

ГСХ,ЮҚХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

56.

Пропанил Дефенса,

300 г/л

пропанил

1,5

1,5

0,03

1,5

0,37

арпа дони – 0,1

200

5

<1

ГХ

57.

Раундап,

360 г/л с.э.

глифосат

-

0,01

0,03

4,0

0,5

сабзавотлар, мевали дарахтлар, цитруслар, узум, маккажўхори, гуруч – 0,3; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

7

<1

ГСХ

58.

Реджио,

40% сус.к.

хлорида-

зон - 300 г/л, десмиди-фам - 50 г/л, фенмиде-фам - 50 г/л

0,72

0,01

0,001

0.5

0,7

лавлаги – руҳ-сат этилмайди

300

7

<1

ГСХ,ЮҚХ

59.

Сатис,

18% н.кук.

флуорогли-кофен + триасуль-фурон

0,036

0,002

0,004

0,5

0,03

дон – 0,03

100

3

<1

ГСХ

60.

Сатурн,

50% эм.к.

тиобенкарб

0,78

0,04

0,02

3,0

1,15

гуруч – руҳсат этилмайди

100

3

0,3

ГСХ

61.

Семерон,

25% н.кук

десметрин

0,45

0,01

2,0

2,0

0,1

карам, пиёз – 0,05

200

7

0,4

ГСХ,ЮҚХ

62.

Сириус,

10% н.кук.

пирозосуль-уронэтил

0,33

0,2

0,1

8,0

1,15

-

200

10

<1

ГСХ

63.

Сонален,

33% эм.к.

эталфлура-лин

0,05

0,4

0,02

1,0

0,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

3

<1

ГСХ

64.

Старане,

20% эм.к.

флурокси-пир

0,72

0,001

0,1

2,0

0,14

дон – руҳсат этилмайди

200

5

<1

ГХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

65.

Супер Канкор,

70% н.кук.

метрибузин

0,6

0,7

0,1

2,0

0,05

помидор, кар-тошка – 0,01

200

7

<1

ЮҚЭХ

66.

Тарга

хизалофен-этил

0,96

0,1

0,03

2,0

0,1

соя – 0,008; лавлаги – 0,001

200

7

0,6

ГСХ

67.

Телл,

75% с.э.к.

примисуль-фурон

1,2

0,005

0,015

1,5

0,1

маккажўхори – 0,1

200

7

0,05

ГСХ,ЮҚХ

68.

Тердок,

8% эм.к.

клодинафон - пропаргил

0,54

0,1

0,07

1,5

0,1

ғалла дони – руҳсат этил-майди

50

3

<1

ГСХ

69.

Терминатор,

50%

глифосат

6,0

0,01

0,03

4,0

0,5

узум, маккажухори, сабзавотлар – 0,3; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ,

ЮҚХ ЮҚЭХ

70.

Терминатор,

75 % с.э.г.

глифосат

6,0

0,01

0,03

4,0

0,5

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; ғалла дони – 0,3

200

5

<1

ГСХ

71.

Титус,

25% к.о.сус.

римсульфу-рон

1,2

0,001

0,1

1,5

0,3

кукуруза – 0,01

25

5

0,8

ГСХ

72.

Толуин

толуидит

0,68

0,05

0,025

0,5

0,5

пахта чигити, пахта ёғи – руҳсат этил-майди; макка-жўхори – 0,5

300

15

0,5

ГСХ,ЮҚХ

73.

Тотал,

80% с.э.г.

сульфо-сульфурон, тетсульфу-рон метил

6,0

0,4

0,4

5,0

1,16

ғалла дони – 0,05

100

5

<1

ЮҚХ

74.

Тотрил,

22,5% эм.к.

иоксинил

0,06

0,02

0,002

0,1

0,2

пиёз, саримсоқ пиёз – 0,1

300

7

<1

ЮҚХ

75.

Фасцед

квинклорак

1,2

0,06

0,03

3,0

1,0

гуруч – 0,01

150

10

<1

ГС

76.

Фацет,

25% сус.к.

квинклорак

0,6

0,05

0,1

5,0

1,15

гуруч – 0,05

150

10

<1

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

77.

Флуроксипир

флурокси-пир

0,72

0,001

0,1

2,0

0,14

ғалла дони – 0,01; пиёз – 0,1

200

5

<1

ЮҚЭХ

78.

Флуртамон,

600 сус.к.

флуртамон

4,8

0,1

0,5

3,0

0,6

пахта ёғи – руҳсат этил-майди;

нўхат – 0,2

200

5

<1

ГСХ

79.

ФОМФ

фенилам-моний о - оксифенок-симетил фофсфонат

1,08

1,0

0,15

2,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ЮҚХ

80.

Форвару МКЭ,

6%

хизалофон - П - этил

0,24

0,004

0,2

2,0

0,4

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; поми-дор – 0,2

200

7

<1

-

81.

Фостак,

10% сус.к.

α - ципер-метрин

0,24

0,02

0.05

0,05

0,27

картошка – 0,07; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

14

<1

ГСХ

82.

Фронтьер, Х2,

72,8% эм.к.

диметена-мид

1,2

0,1

0,01

1,0

0,5

лавлаги, кун-габоқар, соя, маккажўхори – руҳсат этил-майди

300

3

<1

ГСХ

83.

Фуроре Супер,

7,5% эм.к.

фенокса - прон-n-этил

0,54

0,001

0,01

0,1

0,05

лавлаги – 0,05; сабзи – 0,05; карам, пиёз – 0,03

100

5

0,02

ГСХ

84.

Фюзилад Супер,

12,5% эм.к.

флуазифоп - n - бутил

0,6

0,01

0,08

0,5

0,3

сабзавотлар – 0,01

50

7

0,03

ГСХ

85.

Хусар,

5% с.э.к.

йодсульфу-рон - метил натрий 5% + мефенпир-диэтил 15%

0,6

0,04

0,01

1,2

0,02

буғдой ва арпа дони – руҳсат этилмайди

-

7

<1

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

86.

Центурион,

25,4% к.э.

клетодим

1,2

0,01

0,15

1,5

0,1

пиёз, соя – 0,1; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

0,1

СХ

87.

Цефат,

25% к.э.

квинклорак

0,96

0,03

0,05

1,5

0,7

гуруч – 0,01

200

10

<1

ГХ

88.

Шогун,

10% к.э.

пропанфи-зафон

0,18

0,001

0,0003

1,0

0,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

10

0,17

ГСХ

89.

Шолипур

пропанил дихлорпро-пионамид

1,26

0,1

0,03

1,7

0,75

гуруч – 0,3 мг/кг

300

7

<1

ГС

90.

Эверест,

70% с.д.г.

флукарба-зон натрия

1,5

1,0

0,6

4,0

1,15

ғалла дони – руҳсат этил-майди

100

3

<1

ГСХ

91.

Экстрим,

75% қ.о.сус.

трибену-ронметил

6,0

0,01

0,15

2,0

1,15

ғалла дони – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

92.

Энторис,

100 г/л эм.к.

цигамефоп - бутил

0,6

0,03

0,04

4,0

0,15

гуруч – руҳсат этилмайди

200

10

<1

ГСХ

93.

Эстамп,

33% эм.к.

пендимета-лин

0,3

0,05

0,1

2,0

0,3

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; пиёз – 0,01

200

10

<1

ГСХ

94.

Этоксилин

этоксиэтил-хлорацета-нилид

0,66

0,05

0,002

1,5

руҳсат этил-майди

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

15

0,52

ГСХ

Дефолиантлар ва десикантлар

1.

АТИ – 72

амидохлор-этилфосфо-нат

0,6

0,4

0,1

1,5

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ЮҚ

2.

Геметрел

амидохлор-этилфосфо-нат

0,17

0,1

0,05

5,0

0,9

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

7

<1

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.

ГМТ-20

геметрел + ципермет-рин

3,6

1,0

0,2

2,6

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

4.

ДРЕФ

О,О` - ди (2 роданэтил),

2 - роданэ-тилфос-фонат

1,2

0,24

0,1

1,5

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГХ

5.

Дропп,

50% н.кук.

тидиазурон

2,4

2,0

0,5

1,0

0,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

12

<1

ГСХ

6.

Дропп Ультра,

18% м.сус.к.

тидиазурон

2,4

2,0

0,5

1,0

0,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

12

<1

ГСХ

7.

Зиёд

тиазоли-ламмоний

2-хлорэтил-фосфонат

2,2

0,7

0,02

3,0

0,16

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

7

0,9

ГСХ

8.

ИТИ – 76

хлорэтил-фосфонат

3,6

0,4

0,2

2,5

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГХ

9.

Магний хлорати,

60% э.кук.

магний хлорати

0,1

0,7

0,3

2,0

1,0

пахта ёғи – руҳсат этил-майди;

гуруч – 0,4

200

12

<1

ФМ

10.

Мезон,

53% суюқ.

тиазоли-ламмоний

2-хлорэтил-фосфонат

0,1

5,0

0,08

5,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ

11.

ММ-57

производ-ные фосфо-новой ки-слоты

1,7

1,0

0,2

2,5

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ, ЮҚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.

N , N ` - дихлора-цил - N , N ` - ди - о - толил - хлор-метил фосфонат

N,N` - ди-хлорацил - N,N` - ди (о - толил - хлорметил фосфонат)

1,68

0,2

0,06

1,0

0,39

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

7

<1

ГХ

13.

О – (2 хлорэетил) N – фениламидо 2 хлорэтилфос-фонат

гексамите-лен - тетра-аммоний - 2 хлорэтилфосфонат;

2 тиазоли-ламмоний 2 хлорэтил-фосфонат

1,5

1,0

0,1

2,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

14.

О - о - ди (2 хлор-этил), 2 - родан-этилфосфонат

о - о - ди (2 хлорэтил),

2 - роданэ-тилфос-фонат

1,2

0,3

0,2

3,2

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГХ

15.

Оптим-2 (ММ-55),

70% пс.

фенилам-моний 2 – хлорэтил-фосфонат

3,0

0,4

0,5

5,0

1,0

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГХ

16.

Полидеф,

18%

хлорат магния

6,0

3,0

0,4

4,0

0,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

7

<1

ЮҚХ

17.

Реглон Супер,

15% с.э.

дикват – дибромид

0,48

0,02

0,001

0,05

0,2

нўхат – 0,05; маккажухори – 0,1; гўшт – 0,01; картошка – 0,2

100

8

0,37

ФМ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18.

Самара,

70%

комплексная соль дикар-бомидохло-рат натрия (ДКХН) и диацетат моноэтаноламмония (ДАМЭА)

3,0

0,4

0,5

5,0

0,9

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

50

5

<1

ЮҚХ

19.

Самара Супер,

68,3% с.э.

глифосат

3,0

0,4

0,5

5,0

0,9

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

7

<1

-

20.

Саховат,

45% с.э.к.

хлорат магния + карбамид

0,26

10

0,1

10,0

0,7

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

150

5

0,58

СФ

21.

СДД

хлорат магния гексагидрат

6,0

3,0

0,3

4,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

10

<1

ЮҚХ

22.

Сихат,

70,5% э.кук.

Трикарбо-мидохлорат натрия

0,37

10,0

0,1

1,0

0,16

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

7

0,6

ФМ

23.

Суюқ магний хлоратли дефолиант

(суюқ МХД)

хлорат магния

0,17

15,0

0,3

5,0

0,9

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

7

0,96

ФМ

24.

ТИ – 76

гексамите-лен - тетра-аммоний - 2 хлорэтилфосфонат;

2 тиазоли-ламмоний 2 хлорэтил-фосфонат

3,6

0,4

0,2

2,5

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ГСХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

25.

Уз ДЕФ – И

дикарбоми-дохлорат магния

2,4

2,0

0,4

4,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ, ЮҚХ

26.

Фосфацил

N,N` - ди-хлорацетил - N,N` - ди - о - (толил) диамидо хлорметил фосфонат

0,6

1,0

0,03

1,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

27.

Хаёт

диакватет-ракарбо-мидохлорат кальция

0,30

0,2

0,2

1,0

0,16

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

7

0,34

ФМ

28.

Харвейд, 25 F,

250 г/л

диметипин

0,1

0,0002

0,05

0,5

0,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

10

0,61

ГСХ

29.

Хлорат хлорид кальция

хлорат – хлорид кальция

0,2

2,0

0,2

2,5

0,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

6

<1

ФМ

30.

ХМД-И-1

хлорат маг-ния

1,4

1,3

0,2

3,2

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГСХ, ЮҚХ

Ўсимликлар ўсишини бошқарувчи препаратлар

1.

Аскорбатхитозан

хитозан

4,0

1,0

0,1

7,0

1,15

пахта ёғи, сабзавотлар – руҳсат этил-майди

50

3

<1

ЮҚЭХ

2.

Gumi – Green

суюқ.

гуминовые кислоты

14,0

3,0

0,1

10,0

1,15

пахта ёғи, ғалла дони – руҳсат этил-майди

50

3

<1

ЮҚХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.

Д 4 2,

4% кук.

табиий оқсил ва пептидлар

1,8

1,8

0,05

4,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

50

3

<1

ЭФ

4.

Ёр малхами

азотобактер

0,39

16,0

0,1

0,1

1,0

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

3

<1

Б

5.

Кампозан М

этефон

0,78

0,6

0,04

2,5

1,15

ғалла дони – 0,5; пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

0,9

ГХ

6.

Карбоксиметил-хитозан

карбокси-метилхито-зан

4,0

1,0

0,1

7,0

1,15

сабзавотлар – руҳсат этил-майди

50

3

<1

ЮҚЭХ

7.

КГМУ

гуммоты

натрия

14,0

3,0

0,1

7,0

руҳсат этил-майди

пахта ёғи, ғалла дони, бодринг, по-мидор – руҳ-сат этилмайди

-

-

-

-

8.

Кетостим

бензилке-тондикарбон кислотлар-нинг натрий-ли тузи

0,3

0,05

0,02

2,0

0,9

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

500

1

0,1

ГСХ

9.

Лингумат марки БМ 20%,

с.э.

гуминовые кислоты

14,0

3,0

0,1

7,0

1,15

пахта ёғи, гуруч – руҳсат этилмайди

50

3

<1

ЮҚХ

10.

Мовий,

50% с.э.

фосфат этаноламид

6,0

0,1

0,4

4,0

1,1

пахта ёғи – руҳсат этил-майди; бўғдой – 0,1; картош-ка – 0,5; карам – 1,0; томат – 0,5

200

7

<1

ФМ

11.

Морфонол

N, N – ди (бетаокси-этил) мор-фолипий

5,4

0,3

0,02

2,0

0,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

3

0,89

ЮҚХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.

Навруз,

10% с.эм.

тритерпен кислоталани табиий ара-лашмаси

4,8

0,2

0,2

4,0

1,15

пахта ёғи, бўғдой – руҳ-сат этилмайди

100

3

<1

ФМ, ГС

13.

Нажот

моно- и ди- аммоний 2- хлорэтил-фосфонат

0,11

3,0

0,02

2,5

0,84

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

300

7

0,5

ГСХ

14.

Нитролин,

10% и.с.э.

сополимер акрилнит-рила метак-риловой и итаколовой кислот

0,6

6,0

0,3

10,0

0

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

50

1

0,2

ГСХ

15.

Оберег Ъ

арахидоно-вая кислота

2,6

2,0

0,5

10,0

1,15

помидор, бодринг, ғалла дони, пахта ёғи – руҳсат этилмайди

200

5

<1

ГХ

16.

Пикс,

5% с.э.

меликват-хлорид

1,0

2,0

0,05

5,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

0,7

ФМ

17.

Преп

720 г/л с.э.

этефон

4,5

0,01

0,15

3,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

0,7

ГСХ

18.

Пуннен,

35% с.э.

-

0,2

4,8

0,7

6,8

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

50

5

0,77

ФМ

19.

Ривож

ацетат мо-ноэтано-лоамин

1,6

1,0

0,1

1,2

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

5

<1

ГСХ

20.

Рослин

-

4,0

1,0

0,7

11,0

0,5

ҳамма озиқ-овқат маҳсу-лотлари – руҳсат этил-майди

100

2

<1

СФ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

21.

Стимулятор Т

1-4/3,5 дийод- 4 - окси - фе-нокси/3,5 - дийод - фе-нилаланин

1,5

0,2

0,03

0,3

руҳсат этил-майди

ҳамма озиқ-овқат маҳсу-лотлари – руҳсат этил-майди

50

5

<1

СФ

22.

Т 86,

кр.кук.

сукцинато-диаквадини-катинамид кобальт дигидрат

0,45

5,0

0,06

0,5

0,92

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

50

1

<1

ФМ

23.

ТЖ 85,

кук.

акво диацето П – оксиметил-мочевины цинкгидрат

1,2

1,0

0,09

4,0

0,69

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

50

5

<1

ФМ

24.

Томатон

4 - хлорфе-ноксиуксус-ная кислота

3,6

7,0

0,6

10,0

0,7

помидор – 0,01

200

5

<1

-

25.

Уз Преп,

72% с.э.

этефон - 2 хлорэтил-фосфоно-вая кислота

4,6

0,01

0,1

2,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

-

26.

Узхитан

хитозан

4,08

1,0

0,1

7,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГС

27.

Устикс,

5% с.э.

N, N - диметил – пипериди-нил хлорид

1,2

1,3

0,02

2,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

0,97

ФМ

28.

Учкун

альфа - то-коферол 1% + полипре-нил спирт-лар 50%

0,8

0,01

0,1

10,0

1,23

руҳсат этил-майди

50

1

<1

ЮҚХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

29.

Фавихол

N - этокси - этиламмоний хлорид

0,36

0,6

0,01

0,1

0,62

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

3

0,75

ЮҚХ

30.

Финиш,

54% эм.к.

этефон + цикланилид

5,2

0,8

0,05

0,3

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

0,57

ГСХ

31.

Химоя – С

-

6,0

0,1

0,07

5,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

200

7

<1

ЮҚХ

32.

Це Це Це 750

хлормекват-хлорид

1,2

0,05

0,04

0,8

0,1

ғалла дони – 0,01

100

5

<1

ГХ

33.

Эмистим,

60% с.э.с.

гибберелин

6,0

10,0

0,1

20,0

0,5

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

50

7

0,1

ЮҚЭХ

34.

Энто Жеан

мепикват-хлорид

1,2

1,3

0,05

1,12

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

5

<1

ГХ

Нематацидлар

1.

Мокап,

10% г

этопрофос

1,8

0,01

0,05

0,2

0,3

сабзавотлар – 0,02

100

10

0,3

ГХ

Феромонлар

1.

Армигаль,

2 мг

цис - П - гексадеце-наль

0,36

лозим эмас

2,0

Гигиеник нормативлар ва регламентларни ишлаб чиқаришда лозим эмас

ГСХ

2.

Стирруп М,

1,76% с.к.

форнисол + неролидол

0,05

3,0

0,4

4,0

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

қўлланилади-ган акари-цидга

<1

ГХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Омбор зараркунандаларига қарши курашда қўлланиладиган препаратлар

1.

Актелик,

50% эм.к.

пиримифос-метил

0,4

0,01

0,01

2,0

0,5

руҳсат этил-майди

100

7

<1

ГСХ

2.

Альфос,

56% табл.

фосфид алюминия

-

-

0,1

-

-

дон – 0,05; ун, ёрмалар, мева қоқилари, ён-ғоқлар, зира-вор – 0,01

-

5

-

ГСХИ

3.

Квикфос,

56% табл.

фосфид водорода

0,6

0,6

0,01

0,3

0,16

ғалла – 0,05

200

14

<1

КМ

4.

Метабром 980,

98% тех.с.газ.

бромистый метил

2,4

0,2

0,1

1,0

0,9

сабзавотлар – 1-2 мг/кг; мева қоқилари – 0,5 мг/кг; дон – 0,5 мг/кг

200

≥21

<1

ГСХ

5.

Целфос,

1 кг ида 560 г

фосфид алюминия

0,006

0,006

0,005

0,2

0,37

ғаллани экинлари – руҳсат этил-майди

300

10 – 14

<1

ГХ

Родентицидлар

1.

Шторм

флокума-фен

0,024

0,02

0,002

0,02

1,15

пахта ёғи – руҳсат этил-майди

100

10

<1

ГХ

Қисқартирилган сўзлар ва шартли белгилар

1 кг ида 560 г

560 г/кг табл.

и.с.э.

ишқорли сувли эритма

- в.щ.р.

водно-щелочной раствор

к., кук.

кукун

- п.

порошок

кр.кук.

кристали кукун

- кр.п.

кристаллический порошок

м.с.

мойли суспензия

- м.с.

масляная суспензия

м.сус.к.

мойли суспензия концентрати

- м.с.к.

масляно-суспензионный концентрат

н.кук.

намланувчи кукун

- с.п.

смачивающийся порошок

о.п.с.

оқувчан паста

- т.пс.

текучая паста

п.пр.ш.

полимер препаратив шакл

- п.п.ф.

полимерная препаративная форма

пс.

паста

- пс.

паста

с.д.г.

сувли дисперсияланувчи гранулалар

- в.д.г.

водно-диспергируемые гранулы

с.к.

суюқ концентрати

- ж.к.

жидкий концентрат

с.т.г.

суютирлаган техник газ

- т.с.г.

технический сжиженный газ

с.э.

сувли эритма

- в.р.

водный раствор

с.э.г.

сувда эрувчи гранулалар

- в.г.

водораствориемые гранулы

с.э.г.

сувли гликоли эритма

- в.г.р.

водно-гликолиевый раствор

с.э.к.

сувда эрувчи концентрат

- в.к.

водоратсовримый концентрат

с.э.кук.

сувда эрувчи кукун

- в.п., в.р.п.

водорастворимый порошок

с.э.с.

сувда эрувчи суспензия

- в.р.с.

водорастворимая суспензия

с.э.с.

сувда эрувчи суспензия

- в.с.р.

водно-суспензионный раствор

с.э.эм.к.

сувда эрувчи эмульсия концентрати

- в.с.к.

водно-суспензионный концентрат

с.э.м.

сувда эрувчи

- в.э.

водная эмульсия

с.эм.к.

суспензия эмульсия концентрати

- к.э.в.

концентрат эмульсии водорастворимый

сус.к.

суспензия концентрати

- к.с.

концентрат суспензии

сус.к.

суспензия концентрати

- с.к.

суспензионный концентрат

суюқ.

суюқлик

- ж.

жидкий, жидкость

ФЛО

оқувчан суспензия концентрати

- ФЛО

концентрат суспензии

э.

эритма

- р.

раствор

э.кук.

эрувчи кукун

- р.п.

растворимый порошок

эм.к.

эмульсия концентрати

- к.э.

концентрат эмульсии

қ.о.сус.

қуруқ оқувчан суспензия

- с.т.с.

сухая текучая суспензия

АА

атомно-адсорбцион хроматографик

- АА

атомно-адсорбционная хроматография

Б

бактериологик

- Б.

бактериологический

ГС

газ-суюқли

- ГЖ

газо-жидкостная

ГСХ

газ-суюқли хроматография

- ГЖХ

газо-жидкостная хроматография

ГСХИ

газ-суюқли хроматографли индикатор

- ГЖХИ

газо-жидкостный хроматографический индикатор

ГХ

газли хроматография

- ГХ

газовая хроматография

И.

индикаторлар

- И.

индикаторы

КМ

колориметрик

- КМ

колориметрический

КХ

кўтарилувчи хроматография

- ВСХ

восходящая хроматография

МКБ

микробиологик

- МКБ

микробиологический

НА

нефелометрик анализ

- НФМ

нефелометрический метод

СГ

спектрографик

- СГ

спектрографический

СФ

спектрофотометр

- СФ

спектро-фотометрический

СХ

суюқли хроматография

- ЖХ

жидкостная хроматография

титр.

титрланувчи

- титр.

титровальный

ФК

фотоколорометрик

- ФК

фотоколометрический

ФМ

фотометр

- ФМ

фотометрический

ФТ

фотоколорометрик

- ФТ

фотоколометрический

ЭФ

электрофорез

- ЭФ

электрофорез

ЮҚ

юқа қаватли

- ТХ

тонкослойная хроматография

ЮҚХ

юқа қаватли хроматография

- ТСХ

тонкослойная хроматография

ЮҚЭХ

юқорига кўтаририлувчи электролиз-суюқли хроматография

- ВЭЖХ

восходящая электролизно-жидкостная хроматография

ҚСУ

қатарига суюлтириш усум

- МСР

метод серийного разведения