Государственная научная медицинская библиотека
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

21.06.2019

Болаларда юз-жаг сохаларининг...

Азимов М..jpg

УЎК 616-053.2
КБК 56.6
А-37

Ушбу қўлланмада адабиётларда келтирилган маълумотлар ва муаллифнинг клиник кузатувлари таҳлили асосида болаларда учрайдиган одонтоген яллиғланиш жараёнларининг таснифи, клиник манзараси, болалар ўсиши ва ривожланишига боғлиқ бўлган ўзига хос хусусиятлари келтирилган. Жағлар ўткир ва сурункали остеомиелитининг клиникаси, кечиши ва даволаш усулларини баён этишда яллиғланиш жараёнининг жағ суяклари ва атроф юмшоқ тўқималардаги кўлами ҳисобга олинган.

Боланинг умумий ҳолати ва жараённинг оғирлик даражаларини ҳисобга олган ҳолда йирингли яллиғланиш касалликларини комплекс даволаш алгоритми келтирилган.

Ушбу қўлланмадан юз-жағ жаррохлари, стоматологлар, бакалавриатура ва магистратура талабалари фойдаланишлари мумкин.

Масъул муҳаррир:

Х.К. Дустмухамедова — тиббиёт фанлари номзоди,
олий тоифали шифокор

Тақризчилар: О.Е. БЕКЖАНОВА - Тошкент тиббиёт академиясининг терапевтик стоматология кафедраси профессори, т.ф.д.; А.С. АЛИМОВ - Тошкент шифокорлар малакасини ошириш институти стоматология кафедраси мудири, т.ф.д., профессор.

ISBN 978-9943-16-145-0

© М. Азимов, 2013 й.